Skip navigation links
Trang chủ
Bộ thủ tục hành chính
Kiểm soát TTHC
Tin tức hoạt động
Kết quả triển khai
Giới thiệu đề án 30
Skip Navigation LinksThủ tục hành chính > Bộ thủ tục hành chính > Các Huyện,Thị xã,Thành Phố > Thủ tục Xác nhận ủy quyền việc thờ cúng liệt sỹ
Skip navigation links
Bộ thủ tục hành chính
Các Sở, Ban, Ngành
Các Huyện,Thị xã,Thành Phố
Các Xã, Phường, Thị Trấn
Kiểm soát TTHC
Văn bản chỉ đạo
Văn bản của Tỉnh
Văn bản của TW
Kết quả triển khai
Ý kiến đóng góp
 

Thủ tục Xác nhận ủy quyền việc thờ cúng liệt sỹ

a) Trình tự thực hiện:

- Người có yêu cầu chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định.

Ủy ban nhân dân cấp xã nộp hồ sơ công dân lên Phòng Lao động, Thương binh và Xã hội các huyện hoặc tại Bộ phận một cửa thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện

- Công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ. Nếu hồ sơ chưa đầy đủ, đúng qui định, công chức hướng dẫn để bổ sung, làm lại hồ sơ theo qui định. Nếu hồ sơ đầy đủ, đúng qui định, công chức nhận hồ sơ và viết giấy hẹn trả kết quả.

- Công dân đến nhận kết quả theo giấy hẹn.

b) Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính nhà nước hoặc thông qua hệ thống Bưu cục

c) Thành phần, số lượng hồ sơ:

- Thành phần hồ sơ, gồm:

+ Giấy uỷ quyền của các thành viên trong gia đình;

+ Biên bản họp gia đình.

- Số lượng bộ hồ sơ: 01 bộ

d) Thời hạn giải quyết: Trong ngày làm việc

đ) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân

e) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Ủy ban nhân dân cấp huyện

- Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Phòng Lao động, Thương binh và Xã hội

- Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Phòng Lao động, Thương binh và Xã hội

g) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Phê duyệt

h) Lệ phí: Không

i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không

k) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:

- Liệt sĩ không còn thân nhân (vợ hoặc chồng, cha mẹ đẻ, người có công nuôi  liệt sĩ) thì một trong những thân nhân khác của liệt sĩ theo qui định của pháp luật đang đảm nhiệm việc thờ cúng liệt sĩ.

- Đối tượng không được áp dụng:

+ Người không phải là vợ (hoặc chồng), con, cha mẹ đẻ, người có công nuôi liệt sĩ đã được hưởng khoản trợ cấp một lần theo Thông tư số 13/LB-TT ngày 2 tháng 6 năm 1993 (mức e80.000 đồng) hoặc Thông tư số 06/LB-TT ngày 4 tháng 2 năm 1994 (mức 3.000.000 đồng) của liên Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội - Bộ Tài chính hoặc trợ cấp thờ cúng liệt sĩ theo các Thông tư số 18/LĐTBXH+TT ngày 1 tháng 8 năm 1995, số 28/LĐTBXH-TT ngày 31 tháng 10 năm 1995 (mức 600.000 đồng) của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội.

+ Người thân khác của liệt sĩ tuy chưa được hưởng khoản trợ cấp thờ cúng liệt sĩ nhưng vợ (hoặc chồng) của liệt sĩ đã đi lấy chồng (hoặc lấy vợ) khác đang hưởng trợ cấp tuất hàng tháng của liệt sĩ đó.

l) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

+ Pháp lệnh Người có công, ngày 29/6/2005.

+ Thông tư số 12/2000/TT-BLĐTBXH ngày 28/4/2000.