Skip navigation links
Trang chủ
Bộ thủ tục hành chính
Kiểm soát TTHC
Tin tức hoạt động
Kết quả triển khai
Giới thiệu đề án 30
Skip Navigation LinksThủ tục hành chính > Bộ thủ tục hành chính > Các Huyện,Thị xã,Thành Phố > Thủ tục công nhận thôn, khu dân cư đạt danh hiệu văn hoá
Skip navigation links
Bộ thủ tục hành chính
Các Sở, Ban, Ngành
Các Huyện,Thị xã,Thành Phố
Các Xã, Phường, Thị Trấn
Kiểm soát TTHC
Văn bản chỉ đạo
Văn bản của Tỉnh
Văn bản của TW
Kết quả triển khai
Ý kiến đóng góp
 

Thủ tục công nhận thôn, khu dân cư đạt danh hiệu văn hoá

a) Trình tự thực hiện

- Trưởng thôn, khu phố chuẩn bị hồ sơ theo quy định (tháng 11 hàng năm).

- Ủy ban nhân dân cấp xã tiếp nhận và trình Phòng Văn hóa - Thông tin kiểm tra tính hợp pháp, nội dung hồ sơ theo quy định, nếu hồ sơ chưa đầy đủ hợp lệ thì hướng dẫn để tổ chức bổ sung theo quy định, nếu hồ sơ đầy đủ, hợp lệ thì tiếp nhận.

Ủy ban nhân dân cấp huyện thành lập Đoàn kiểm tra thực tế, lập biên bản kiểm tra các thôn, khu phố đề nghị công nhận danh hiệu văn hoá, nếu đạt tiêu chuẩn văn hoá trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện, thành phố ký.

 - Trao kết quả công nhận tại địa phương.

b) Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính nhà nước.

c) Thành phần, số lượng hồ sơ:

+ Thành phần hồ sơ, bao gồm:

- Báo cáo thành tích 3 năm xây dựng thôn, khu văn hoá có xác nhận của Ủy ban nhân dân cấp xã (02 bản chính)

- Biên bản họp thôn, khu dân cư đánh giá kết quả xây dựng thôn, khu dân cư văn hoá và đề nghị các cấp xét công nhận danh hiệu thôn, khu dân cư văn hoá (02 bản chính).

- Tờ trình đề nghị của Ủy ban nhân dân cấp xã về việc công nhận danh hiệu thôn, khu dân cư văn hoá (02 bản chính).

- Biên bản kiểm tra, đánh giá kết quả xây dựng thôn, khu dân cư văn hoá hàng năm của Ban chỉ đạo phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa xã, phường, thị trấn  (02 bản chính)

+ Số lượng hồ sơ: 02  (bộ)

d) Thời hạn giải quyết: Chưa có quy định cụ thể.

đ) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức.

e) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện

- Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Phòng Văn hoá - Thông tin.

- Cơ quan phối hợp (nếu có): Mặt trận tổ quốc và Công an huyện, ...

g) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định hành chính.

h) Lê phí: Không.

i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không

k) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính

Theo quy định tại Điều 4, Điều 5 Quyết định 34/2009/QĐ-UBND ngày 12 tháng 11 năm 2009 của Ủy ban nhân dân tỉnh.

l) Căn cứ pháp lý:

- Quyết định số 62/2006/QĐ-BVHTT ngày 23/6/2006, của Bộ Văn hóa Thông tin (Nay là Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) về ban hành quy chế công nhận thôn, khu phố, ấp, bản đạt danh hiệu văn hóa;

- Quyết định số 34/2009/QĐ-UBND ngày 12 tháng 11 năm 2009 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương.