Skip navigation links
Trang chủ
Bộ thủ tục hành chính
Kiểm soát TTHC
Tin tức hoạt động
Kết quả triển khai
Giới thiệu đề án 30
Skip Navigation LinksThủ tục hành chính > Bộ thủ tục hành chính > Các Huyện,Thị xã,Thành Phố > Thủ tục cung cấp thông tin đất đai từ hồ sơ địa chính
Skip navigation links
Bộ thủ tục hành chính
Các Sở, Ban, Ngành
Các Huyện,Thị xã,Thành Phố
Các Xã, Phường, Thị Trấn
Kiểm soát TTHC
Văn bản chỉ đạo
Văn bản của Tỉnh
Văn bản của TW
Kết quả triển khai
Ý kiến đóng góp
 

Thủ tục cung cấp thông tin đất đai từ hồ sơ địa chính

a) Trình tự thực hiện:

- Tổ chức, cá nhân có nhu cầu cung cấp dịch vụ thông tin đất đai từ hồ sơ địa chính nộp hồ sơ tại Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất cấp huyện.

- Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất hướng dẫn người yêu cầu cung cấp thông tin viết Phiếu yêu cầu cung cấp thông tin (đối với trường hợp yêu cầu cung cấp thông tin dưới hình thức: tra cứu, trích lục bản đồ địa chính, trích sao Sổ địa chính, Sổ mục kê đất đai đối với từng thửa đất hoặc từng chủ sử dụng đất) hoặc lập và ký hợp đồng cung cấp thông tin đất đai giữa Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất với người yêu cầu cung cấp thông tin (đối với trường hợp yêu cầu cung cấp tổng hợp thông tin đất đai);

- Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất trả kết quả cho người yêu cầu cung cấp thông tin. 

b) Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính nhà nước

c) Thành phần, số lượng hồ sơ:

* Thành phần hồ sơ:

- Trường hợp yêu cầu cung cấp thông tin dưới hình thức tra cứu, trích lục bản đồ địa chính, trích sao Sổ địa chính, Sổ mục kê đất đai, bao gồm:

+ Phiếu yêu cầu cung cấp thông tin địa chính;

+ Bản sao các giấy tờ có liên quan đến nội dung yêu cầu cung cấp thông tin.

- Trường hợp yêu cầu cung cấp thông tin dưới hình thức tổng hợp thông tin đất đai, bao gồm:

+ Hợp đồng cung cấp thông tin đất đai (áp dụng cho các tổ chức, cá nhân trừ cơ quan của Nhà nước, cơ quan của Đảng, của tổ chức chính trị - xã hội có yêu cầu cung cấp thông tin đất đai để thực hiện nhiệm vụ của mình);

+ Văn bản đề nghị cung cấp thông tin nêu rõ mục đích cụ thể của việc sử dụng thông tin;

+ Bản sao các giấy tờ có liên quan đến nội dung yêu cầu cung cấp thông tin.

* Số lượng bộ hồ sơ: 01 bộ

d) Thời hạn giải quyết:

- Không quá một (01) ngày làm việc (đối với trường hợp yêu cầu cung cấp thông tin dưới hình thức tra cứu thông tin).

- Không quá hai (02) ngày làm việc (đối với trường hợp yêu cầu cung cấp thông tin dưới hình thức: trích lục bản đồ địa chính, trích sao Sổ địa chính, Sổ mục kê đất đai) kể từ ngày nhận được phiếu yêu cầu.

- Theo thoả thuận giữa Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất và người có yêu cầu cung cấp thông tin (đối với trường hợp yêu cầu cung cấp tổng hợp thông tin đất đai).   

đ) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức, cá nhân.

e) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất.

- Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất.

g) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Văn bản trả lời.

- Bản sao các thông tin đất đai từ hồ sơ địa chính theo nội dung yêu cầu cung cấp thông tin.

h) Phí, lệ phí:

Phí và lệ phí cung cấp thông tin theo từng loại thông tin quy định tại Quyết định số 4426/2006/QĐ-UBND ngày 22/12/2006 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương, ngoài ra còn có phí dịch vụ cung cấp thông tin:

i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:

-Phiếu yêu cầu cung cấp thông tin địa chính: Mẫu số 01/TTĐĐ.

- Hợp đồng cung cấp thông tin đất đai: Mẫu số 02/TTĐĐ.

k) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không.

l) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

- Luật Đất đai năm 2003 ngày 26/11/2003;

- Nghị định số 181/2004/NĐ-CP ngày 29/10/2004 của Chính phủ;

- Thông tư liên tịch số 05/2010/TTLT-BTNMT-BNV-BTC ngày 15/10/2010 của Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Nội vụ và Bộ Tài chính;

- Thông tư số 09/2007/TT-BTNMT ngày 02/8/2007 của Bộ Tài  nguyên và Môi trường;

- Quyết định số 4426/2006/QĐ-UBND ngày 22/12/2006 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương