Skip navigation links
Trang chủ
Bộ thủ tục hành chính
Kiểm soát TTHC
Tin tức hoạt động
Kết quả triển khai
Giới thiệu đề án 30
Skip Navigation LinksThủ tục hành chính > Bộ thủ tục hành chính > Các Huyện,Thị xã,Thành Phố > Thủ tục phê duyệt hồ sơ thiết kế kỹ thuật – tổng dự toán kiên cố hoá kênh mương
Skip navigation links
Bộ thủ tục hành chính
Các Sở, Ban, Ngành
Các Huyện,Thị xã,Thành Phố
Các Xã, Phường, Thị Trấn
Kiểm soát TTHC
Văn bản chỉ đạo
Văn bản của Tỉnh
Văn bản của TW
Kết quả triển khai
Ý kiến đóng góp
 

Thủ tục phê duyệt hồ sơ thiết kế kỹ thuật – tổng dự toán kiên cố hoá kênh mương

a) Trình tự thực hiện

- Chủ đầu tư làm hồ sơ xin cấp giấy chứng nhận kinh tế trang trại, gửi về Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

- Phòng tiếp nhận hồ sơ của chủ đầu tư. Nếu hồ sơ đã đảm bảo các quy định hiện hành thì sau 15 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ Phòng có nhiệm vụ thẩm định và trình Lãnh đạo phòng ký, để trình Ủy ban nhân dân cấp huyện ký phê duyệt thiết kế kỹ thuật và tổng dự toán

- Trả kết quả cho Chủ đầu tư.

b) Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính nhà nước

c) Thành phần, số lượng hồ sơ

- Thành phần hồ sơ, bao gồm:

+ Quyết định phê duyệt đầu tư xây dựng kiên cố hóa kênh mương.

+ Có quyết định phê duyệt thiết kế kỹ thuật và dự toán

+ Tờ trình đề nghị thẩm định, phê duyệt dự toán khoán thầu

+ Quyết định giao thầu của cấp có thẩm quyền

+ Thông báo giá vật liệu khoán thầu ở thời điểm thi công

+ Dự toán khoán thầu

- Số lượng hồ sơ: 05 (bộ)

d) Thời hạn giải quyết: 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ

đ) Đối tượng thực hiện: Cá nhân, hộ gia đình

e) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

+ Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân cấp huyện

+ Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn/Phòng Kinh tế (thuộc Ủy ban nhân dân thị xã, thành phố);

+ Cơ quan phối hợp (nếu có): Phòng Tài chính – Kế hoạch

g) Kết quả thực hiện: Quyết định hành chính

h) Lệ phí: Không quy định

i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không

k) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không

l) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

Quyết định số 638/2001/QĐ-UB ngày 20/3/2001 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương về phân cấp và ổn định thực hiện quản lý đầu tư và xây dựng trên địa bàn tỉnh.