Skip navigation links
Trang chủ
Bộ thủ tục hành chính
Kiểm soát TTHC
Tin tức hoạt động
Kết quả triển khai
Giới thiệu đề án 30
Skip Navigation LinksThủ tục hành chính > Bộ thủ tục hành chính > Các Huyện,Thị xã,Thành Phố > Thủ tục thành lập trường trung học cơ sở tư thục
Skip navigation links
Bộ thủ tục hành chính
Các Sở, Ban, Ngành
Các Huyện,Thị xã,Thành Phố
Các Xã, Phường, Thị Trấn
Kiểm soát TTHC
Văn bản chỉ đạo
Văn bản của Tỉnh
Văn bản của TW
Kết quả triển khai
Ý kiến đóng góp
 

Thủ tục thành lập trường trung học cơ sở tư thục

a) Trình tự thực hiện:

- Tổ chức, cá nhân lập hồ sơ theo quy định gửi Phòng Giáo dục và Đào tạo

- Phòng Giáo dục và Đào tạo tiếp nhận hồ sơ. Nếu hồ sơ chưa đầy đủ, đúng qui định, công chức viết phiếu hướng dẫn bổ sung, làm lại hoặc thông báo rõ ràng, đầy đủ, chính xác cho tổ chức, công dân về các hồ sơ còn thiếu, hồ sơ không phù hợp. Nếu hồ sơ đầy đủ, đúng qui định viết giấy hẹn trả kết quả.

- Phòng Giáo dục và Đào tạo chủ trì phối hợp với các cơ quan và Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn có liên quan tổ chức thẩm định về sự cần thiết và mức độ khả thi của luận chứng, tính hợp pháp, hợp lệ, đầy đủ trong hồ sơ yêu cầu thực hiện các thủ tục hành chính.

- Phòng Giáo dục nếu thấy đủ điều kiện, cơ quan tiếp nhận hồ sơ có ý kiến bằng văn bản và gửi hồ sơ đề nghị cho phép thành lập trường đến Ủy ban nhân dân cấp huyện

- Ủy ban nhân dân huyện, xem xét điều kiện thành lập trường theo quy định. Nếu đủ điều kiện, Ủy ban nhân dân huyện ra quyết định cho phép thành lập trường THCS (tư thục). Trường hợp chưa cho phép thành lập Ủy ban nhân dân cấp huyện có văn bản thông báo cho cho Phòng Giáo dục và Đào tạo biết rõ lí do và hướng giải quyết.

- Nhận kết quả trả lời tại Phòng Giáo dục và Đào tạo.

b) Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính nhà nước

c) Thành phần, số lượng hồ sơ:

+ Thành phần hồ sơ bao gồm:

- Đề án thành lập trường; 

- Tờ trình về đề án thành lập trường, dự thảo quy chế hoạt động của trường;

- Sơ yếu lí lịch kèm theo bản sao văn bằng, chứng chỉ hợp lệ của người dự kiến bố trí làm hiệu trưởng;

- Ý kiến bằng văn bản của các cơ quan có liên quan về việc cho phép thành lập trường;

- Báo cáo giải trình việc tiếp thu ý kiến của các cơ quan có liên quan và báo cáo bổ sung theo ý kiến chỉ đạo của Ủy ban nhân dân cấp huyện (nếu có).

+ Số lượng hồ sơ: 01 bộ

d) Thời hạn giải quyết: 20 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ

đ) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân, tổ chức

e) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

- Cơ quan, người có thẩm quyền quyết định theo quy định: Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện.

- Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Phòng Giáo dục và Đào tạo.

- Cơ quan phối hợp (nếu có): Ủy ban nhân dân cấp xã và Phòng Nội vụ, Phòng Tài nguyên và Môi trường, Phòng Kinh tế và Hạ tầng

g) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định hành chính

h) Lệ phí: Không

i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không

k) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:

Điều kiện thành lập trường trung học cơ sở bao gồm:

- Việc mở trường phù hợp với quy hoạch mạng lưới trường trung học và yêu cầu phát triển kinh tế, xã hội của địa phương.

- Cơ quan, tổ chức, cá nhân mở trường có luận chứng khả thi bảo đảm:

+ Có đội ngũ cán bộ quản lý và giáo viên đủ số lượng theo cơ cấu về loại hình giáo viên, đạt tiêu chuẩn về phẩm chất và trình độ đào tạo, bảo đảm thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông;

+ Có cơ sở vật chất và tài chính bảo đảm đáp ứng yêu cầu hoạt động giáo dục và thực hiện quy định.

l) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

- Luật Giáo dục ngày 14/6/2005;

- Nghị định số 75/2006/NĐ-CP ngày 02 tháng 8 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giáo dục

- Thông tư số 21/2011/TT-BGDĐT ngày 28/3/2011 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Điều lệ trường trung học cơ sở.