Skip navigation links
Trang chủ
Bộ thủ tục hành chính
Kiểm soát TTHC
Tin tức hoạt động
Kết quả triển khai
Giới thiệu đề án 30
Skip Navigation LinksThủ tục hành chính > Bộ thủ tục hành chính > Các Huyện,Thị xã,Thành Phố > Thủ tục thẩm định, phê duyệt nhiệm vụ, đồ án Quy hoạch chi tiết, tỷ lệ 1/500
Skip navigation links
Bộ thủ tục hành chính
Các Sở, Ban, Ngành
Các Huyện,Thị xã,Thành Phố
Các Xã, Phường, Thị Trấn
Kiểm soát TTHC
Văn bản chỉ đạo
Văn bản của Tỉnh
Văn bản của TW
Kết quả triển khai
Ý kiến đóng góp
 

Thủ tục thẩm định, phê duyệt nhiệm vụ, đồ án Quy hoạch chi tiết, tỷ lệ 1/500

a) Trình tự thực hiện:

- Tổ chức, cá nhân có yêu cầu, chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định nộp về bộ phận tiếp nhận hồ sơ Phòng Kinh tế và Hạ tầng (thuộc UBND huyện)/Phòng Quản lý đô thị (thuộc UBND thị xã, thành phố);

- Cán bộ Phòng Kinh tế và Hạ tầng (thuộc UBND huyện)/Phòng Quản lý đô thị (thuộc UBND thị xã, thành phố) tiếp nhận hồ sơ, kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ. Nếu hồ sơ chưa đầy đủ, theo quy định, cán bộ viết phiếu hướng dẫn cho tổ chức, cá nhân bổ sung, hoàn chỉnh hồ sơ theo quy định. Trường hợp đã đầy đủ theo quy định thì viết phiếu hẹn trả kết quả;

- Đúng hẹn, tổ chức/cá nhân đến nộp lệ phí thẩm định và trực tiếp nhận kết quả theo giấy hẹn.

b) Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính nhà nước.

c) Thành phần và số lượng hồ sơ:

* Thành phần hồ sơ:

+ Nhiệm vụ quy hoạch chi tiết:

- Tờ trình đề nghị thẩm định, phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch chi tiết;

-  Các văn bản pháp lý;

- Thuyết minh tổng hợp và bản vẽ A3 in màu thu nhỏ và các phụ lục tính toán và hình ảnh minh họa kèm theo;

- Dự thảo quyết định phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch;

+ Thành phần hồ sơ quy hoạch bao gồm:

- Tờ trình đề nghị thẩm định, phê duyệt quy hoạch chi tiết;

- Quyết định phê duyệt Nhiệm vụ quy hoạch và các văn bản pháp lý có liên quan;

- Bản sao Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hoặc Trích lục, trích đo khu đất lập quy hoạch đã được cơ quan có thẩm quyền kiểm tra, xác nhận;

- Các bản vẽ quy hoạch in mầu (đúng tỷ lệ);

- Thuyết minh tổng hợp và bản vẽ A3 in màu thu nhỏ và các phụ lục tính toán và hình ảnh minh họa kèm theo;

- Dự thảo quy định quản lý theo đồ án quy hoạch;

- Đĩa CD ghi toàn bộ nội dung Thuyết minh, dự thảo quyết định, Dự thảo quy định quản lý theo đồ án quy hoạch và các bản vẽ quy hoạch.

* Số lượng: tối thiểu 07 bộ hồ sơ

d) Thời hạn giải quyết: 

- Thời gian thẩm định và phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch: Không quá 25 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ;

- Thời gian thẩm định, phê duyệt quy hoạch: Không quá 30 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ;

đ) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Chủ đầu tư đề nghị thẩm định, phê duyệt quy hoạch là tổ chức và cá nhân;

e) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

- Cơ quan, người có thẩm quyền quyết định theo quy định: Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện.

- Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Phòng Quản lý đô thị UBND thành phố, thị xã hoặc Phòng Kinh tế và Hạ tầng thuộc UBND huyện.

g) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định hành chính

h) Lệ phí: Theo quy định của nhà nước (từ 1,6 đến 7% chi phí lập quy hoạch)

i) Tên mẫu đơn, mẫu  tờ khai:  Mẫu Tờ trình xin thẩm định

k) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không

l) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

- Luật Xây dựng;

- Luật Quy hoạch đô thị số 30/2009/QH12;

- Luật số 38/2009/QH12 ngày 19/6/2009 sửa đổi bổ sung một số điều của các luật liên quan đến đầu tư xây dựng cơ bản;

- Nghị định số 08/2005/NĐ-CP ngày 24/01/2005 về Quy hoạch xây dựng;

- Nghị định số 37/2010/NĐ-CP ngày 07/4/2010 về lập, thẩm định, phê duyệt và quản lý quy hoạch đô thị;

- Thông tư số 10/2010/TT-BXD ngày 11/8/2010 quy định hồ sơ của từng loại quy hoạch đô thị;

- Thông tư số 09/2010/TT-BXD ngày 04/8/2010 quy định việc lập nhiệm vụ, đồ án quy hoạch và quản lý quy hoạch xây dựng xã nông thôn mới;

- Thông tư số 17/2010/TT-BXD ngày 30/9/2010 của Bộ Xây dựng hướng dẫn xác định và quản lý chi phi quy hoạch xây dựng;

- Quyết định số 11/2010/QĐ-UBND ngày 22/6/2010 của Ủy ban nhân dân tỉnh.