Skip navigation links
Trang chủ
Bộ thủ tục hành chính
Kiểm soát TTHC
Tin tức hoạt động
Kết quả triển khai
Giới thiệu đề án 30
Skip navigation links
Bộ thủ tục hành chính
Các Sở, Ban, Ngành
Các Huyện,Thị xã,Thành Phố
Các Xã, Phường, Thị Trấn
Kiểm soát TTHC
Văn bản chỉ đạo
Văn bản của Tỉnh
Văn bản của TW
Kết quả triển khai
Ý kiến đóng góp
 - Cấp giấy phép xây dựng

         a) Tên thủ tục hành chính:  Cấp giấy phép xây dựng đối với công trình trong khu công nghiệp

b) Trình tự thực hiện thủ tục hành chính;   

Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ

Chủ đầu tư xin cấp giấy phép xây dựng chuẩn bị đầy đủ hồ sơ đến nộp tại bộ phận tiếp nhận hồ sơ ( một cửa) thuộc Văn phòng Ban Quản lý các khu công nghiệp Hải Dương.

Bước 2: Tiếp nhận và xử lý hồ sơ

Sau khi cán bộ tiếp nhận kiểm tra thủ tục và tính pháp lý của hồ sơ:

     + Nếu đủ các điều kiện, cán bộ Văn phòng tiếp nhận và hẹn ngày trả hồ sơ với khách hàng bằng phiếu giao nhận;

     + Trường hợp hồ sơ thiếu hoặc không hợp lệ thì cán bộ Văn phòng hướng dẫn chủ đầu tư hoàn thiện lại hồ sơ theo quy định về thành phần hồ sơ.

Cán bộ tiếp nhận và chuyển hồ sơ (có phiếu giao nhận hồ sơ) cho phòng chuyên môn kiểm tra hồ sơ. Nếu hồ sơ cần phải xin ý kiến các cơ quan có liên quan thì Phòng chuyên môn thông báo cho Chủ đầu tư chuẩn bị hồ sơ báo cáo  - (thời gian này không tính vào thời gian thụ lý hồ sơ). Phòng chuyên môn thẩm định các nội dung tài liệu trong hồ sơ theo quy định, nếu hồ sơ đạt yêu cầu trình Lãnh đạo Ban ký duyệt cấp Giấy phép xây dựng công trình.

Bước 3: Trả kết quả

- Sau khi có kết quả thụ lý hồ sơ (Giấy phép xây dựng nếu hồ sơ đạt yêu cầu hoặc văn bản yêu cầu chỉnh sửa, hoàn thiện hồ sơ nếu hồ sơ chưa đạt yêu cầu), Văn phòng Ban thông báo cho Chủ đầu tư đến nhận.

- Chủ đầu tư có trách nhiệm nộp lệ phí theo quy định trước khi nhận kết quả hồ sơ. Trường hợp người khác đến nhận hộ hồ sơ phải có giấy uỷ quyền của chủ đầu tư.

Thời gian tiếp nhận và trả hồ sơ: Theo giờ hành chính.

c) Cách thức thực hiện thủ tục hành chính;

- Khách hàng nộp hồ sơ và nhận kết quả trực tiếp tại Văn phòng Ban Quản lý các khu công nghiệp Hải Dương.

d) Thành phần, số lượng bộ hồ sơ;

Thành phần hồ sơ, gồm:

+ Đơn xin cấp phép xây dựng (theo mẫu ).

+ GiÊy chøng nhËn ®Çu t­ dù ¸n

+ S¬ ®å mÆt b»ng nhµ m¸y gồm: Tổng mặt bằng vị trí các hạng mục công trình, tổng mặt bằng hệ thống hạ tầng kỹ thuật, được thỏa thuận về cung cấp và đấu nối với hạ tầng Khu công nghiệp của Công ty kinh doanh hạ tầng KCN ( áp dụng cho trường hợp dự án chưa được cấp Chứng chỉ quy hoạch).

+ Hợp đồng thuê lại đất kèm theo Biên bản bàn giao đất giữa Chủ đầu tư và Công ty kinh doanh hạ tầng KCN, có xác nhận của Ban quản lý các khu công nghiệp tỉnh Hải Dương.

( áp dụng cho trường hợp dự án chưa được cấp Chứng chỉ quy hoạch).

+ Hồ sơ thiết kế cơ sở ( với dự án nhóm B,C) theo nội dung quy định tại điều 8 nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 10/2/2009 của Chính phủ đã được Ban Qu¶n lý c¸c khu c«ng nghiÖp tØnh H¶i D­¬ng tham gia ý kiến;

* Với công trình chỉ lập báo cáo kinh tế, kỹ thuật; nộp hồ sơ thiết kế sơ bộ gồm bản vẽ và thuyết minh thiết kế;

* Ảnh chụp hiện trạng (đối với công trình sửa chữa cải tạo yêu cầu phải có Giấy phép xây dựng).

+ Quyết định phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường hoặc Xác nhận Cam kết bảo vệ môi trường, đăng ký bảo vệ môi trường của Dự án kèm hồ sơ đã thẩm định, xác nhận;

+ Văn bản thoả thuận hoặc thẩm duyệt của các cơ quan chức năng có liên quan đối với các công trình có yêu cầu theo quy định.

(Các văn bản thoả thuận đối với một số chuyên ngành sau: về an toàn phòng cháy, chữa cháy; về đảm bảo hành lang an toàn bảo vệ đê điều, lưới điện ( nếu có); ...)

   Số lượng hồ sơ: 03 bộ

e) Thời hạn giải quyết thủ tục hành chính;

Thời hạn kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ theo quy định: 20 ngày làm việc

f) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức

g) Cơ quan, người có thẩm quyền giải quyết:

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBND tỉnh Hải Dương

- Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện: Ban quản lý các khu công nghiệp Hải Dương;

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Ban quản lý các khu công nghiệp Hải Dương.

h) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:  Giấy phép xây dựng

i) Phí, lệ phí:

- Lệ phí: 100.000đ/ 1 giấy phép ( Thông tư 97/2006/TT-BTC ngày 16/0/2006 của Bộ Tài chính)

k) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có): Có

Đơn xin cấp phép xây dựng:  Phụ lục IV (Nghị định 12/2009/ NĐ-CP ngày 12/2/2009)

m) Các yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:

Công trình xây dựng trong khu công nghiệp phải đáp ứng các điều kiện chính sau đây để được cấp GPXD (Theo Điều 65 - Luật Xây dựng ngày 26/11/2003):

- ThiÕt kÕ quy hoạch xây dựng chi tiết nhµ m¸y được Ban quản lý các khu công nghiệp Hải Dương chÊp thuËn.

- GiÊy chøng nhËn quyÒn sö dông ®Êt hoÆc Hîp ®ång thuª l¹i ®Êt trong khu c«ng nghiÖp.

n) Căn cứ pháp lý để giải quyết thủ tục hành chính:

- Luật Xây dựng  ngày 26/11/2003;

- Nghị định 12/2009/ NĐ-CP ngày 12/2/2009 của Chính phủ Về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình;

- Nghị định số 08/2005/NĐ-CP ngày 24/01/2005 của Chính phủ về Quy hoạch xây dựng

- Nghị định số 29/2008/NĐ-CP ngày 14/3/2008 của Chính phủ quy định về Khu công nghiệp, Khu chế xuất, Khu kinh tế;

- Thông tư số: 03/2009/ TT-BXD ngày 26/3/2009 của Bộ Xây dựng Quy định chi tiết một số nội dung của Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12/02/2009 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình ;

- Thông tư số 19/2008/TT-BXD ngày 20/11/2008 của Bộ Xây dựng hướng dẫn thực hiện việc lập, thẩm định, phê duyệt và quản lý quy hoạch xây dựng;

- Thông tư số 19/2009/TT-BXD ngày 30/6/2009 của Bộ Xây dựng quy định về quản lý đầu tư xây dựng trong khu công nghiệp và khu kinh tế;

- Thông tư 97/2006/TT-BTC ngày 16/0/2006 của Bộ Tài chính: Hướng dẫn về phí và lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;

- Quyết định Số 57/2008/QĐ-UBND ngày 28/11/2008 của UBND tỉnh Hải Dương về vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức Ban quản lý các khu công nghiệp tỉnh .

- Quyết định Số 20/2009/QĐ-UBND ngày 02/7/2009 của UBND tỉnh Hải Dương về Quy chế phối hợp quản lý nhà nước đối với các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Hải Dương

 - Quyết định số 11/2010/QĐ-UBND ngày 22/6/2010 của UBND tỉnh Hải Dương Quy định về việc phân cấp quản lý trong các lĩnh vực: Quy hoạch xây dựng, Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình, Quản lý chất lượng công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh Hải Dương;