Skip navigation links
Trang chủ
Bộ thủ tục hành chính
Kiểm soát TTHC
Tin tức hoạt động
Kết quả triển khai
Giới thiệu đề án 30
Skip Navigation LinksThủ tục hành chính > Bộ thủ tục hành chính > Các Sở, Ban, Ngành > - Thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường
Skip navigation links
Bộ thủ tục hành chính
Các Sở, Ban, Ngành
Các Huyện,Thị xã,Thành Phố
Các Xã, Phường, Thị Trấn
Kiểm soát TTHC
Văn bản chỉ đạo
Văn bản của Tỉnh
Văn bản của TW
Kết quả triển khai
Ý kiến đóng góp
  - Thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường

a) Tên TTHC:

Thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường

b) Trình tự thực hiện:

- Chủ đầu tư dự án hoặc cơ quan tư vấn lập báo cáo đánh giá tác đông môi trường (ĐTM) được chủ đầu tư ủy quyền nộp hồ sơ tại bộ phận tiếp nhận hồ sơ thẩm định báo cáo ĐTM của Chi cục Bảo vệ môi trường; nhận phiếu nhận hồ sơ, nộp lệ phí thẩm định nếu hồ sơ đã đầy đủ.

- Chi cục Bảo vệ môi trường thẩm định hồ sơ, khảo sát thực địa vị trí dự án (nếu thấy hồ sơ chưa đầy đủ yêu cầu cơ sở bổ sung), báo cáo lãnh đạo Sở trình UBND tỉnh ra Quyết định thành lập Hội đồng thẩm định.

- Khi có Quyết định thành lập Hội đồng thẩm định, Hội đồng thẩm định tổ chức phiên họp thẩm định, đưa ra ý kiến kết luận về nội dung và chất lượng bản báo cáo, những nội dung phải chỉnh sửa vào báo cáo, kết quả chấp thuận thông qua của các thành viên Hội đồng.

- Cơ sở thực hiện chỉnh sửa, bổ sung hoàn thiện báo cáo ĐTM theo các nội dung yêu cầu của Hội đồng thẩm định.

Bước 1: Khi các bản báo cáo ĐTM đã được cơ sở chỉnh sửa, bổ sung hoàn thiện, Chi cục bảo vệ môi trường báo cáo lãnh đạo Sở trình UBND tỉnh ra Quyết định phê duyệt.

Bước 2: Chi cục Bảo vệ môi trường trả hồ sơ (báo cáo ĐTM đã được phê duyệt) cho cơ sở tại bộ phận đã tiếp nhận hồ sơ.

b) Cách thức thực hiện:

Trực tiếp tại cơ quan hành chính nhà nước

c) Thành phần, số lượng hồ sơ:

- Thành phần hồ sơ bao gồm:

+ Mẫu văn bản đề nghị thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường (theo phụ lục 2.3 của thông tư số 26/2011/TT-BTNMT ngày 18/7/2011 của Bộ Tài nguyên và Môi trường).

+ Báo cáo nghiên cứu khả thi của dự án đầu tư (01 bản)  

+ Báo cáo Đánh giá tác động môi trường  (07 bản)

+ Đối với các Dự án cải tạo, mở rộng, nâng cấp, nâng công suất của cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ đang hoạt động đã được phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường hoặc đăng ký, xác nhận bản cam kết bảo vệ môi trường hoặc xác nhận bản đăng ký đạt tiêu chuẩn môi trường hoặc phê duyệt, xác nhận đề án bảo vệ môi trường tới mức tương đương phải kèm theo một (01) bản sao quyết định phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường hoặc giấy xác nhận bản đăng ký đạt tiêu chuẩn môi trường, quyết định phê duyệt hoặc giấy xác nhận đề án bảo vệ môi trường hoặc văn bản chứng minh bản cam kết bảo vệ môi trường đã được đăng ký của cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ đang vận hành.

+ Đối với các Dự án đã được phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường nhưng chưa đi vào vận hành phải lập lại báo cáo đánh giá tác động môi trường phải kèm theo một (01) bản sao quyết định phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự án trước đó.

- Số lượng hồ sơ:   01bộ

d) Thời hạn giải quyết TTHC: 45 ngày làm việc (không tính thời gian cơ sở chỉnh sửa hồ sơ). Trường hợp dự án phức tạp về tác động môi trường, thời hạn thẩm định tối đa là sáu mươi (60) ngày làm việc.

đ) Đối tượng thực hiện TTHC: Tổ chức, cá nhân.

e) Cơ quan thực hiện TTHC:

- Cơ quan, người có thẩm quyền quyết định: UBND tỉnh.

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Tài nguyên và Môi trường.

g) Kết quả thực hiện TTHC: Quyết định Phê duyệt

h) Phí, lệ phí: 3.500.000 (Ba triệu năm trăm ngàn đồng chẵn)

i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai :

Mẫu văn bản đề nghị thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường (Phụ lục 2.3, Thông tư số 26/2011/TT-BTNMT ngày 18/7/2011 của Bộ Tài nguyên và Môi trường).

k) Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC:

Các cơ sở có loại hình sản xuất, kinh doanh nằm trong phụ lục 2 hoặc tương đương của Nghị định 29/2011/NĐ-CP ngày 18/4/2011 của Chính phủ quy định về đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường, cam kết bảo vệ môi trường.

n) Căn cứ pháp lý để giải quyết TTHC:

- Luật Bảo vệ môi trường ngày 29 tháng 11 năm 2005;

- Nghị định số 80/2006/NĐ-CP ngày 09/8/2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo vệ môi trường;

- Nghị định 21/2008/NĐ-CP ngày 28/02/2008 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 80/2006/NĐ-CP ngày 09 tháng 8 năm 2006 của Chính phủ về việc quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo vệ môi trường;

- Nghị định số 29/2011/NĐ-CP ngày 18/4/2011 của Chính phủ quy định về đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường, cam kết bảo vệ môi trường;

- Quyết định số 13/2006/QĐ-BTNMT ngày 08/9/2006 của Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng thẩm định báo cáo Đánh giá tác động môi trường;

- Thông tư số 26/2011/TT-BTNMT ngày 18/7/2011 của Bộ Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn về đánh giá tác động môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và cam kết bảo vệ môi trường;

- Quyết định số 4426/2006/QĐ-UBND  ngày 22/12/2006 của UBND tỉnh Hải Dương V/v ban hành quy định về danh mục, mức thu; chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí trên địa bàn tỉnh;