Skip navigation links
Trang chủ
Bộ thủ tục hành chính
Kiểm soát TTHC
Tin tức hoạt động
Kết quả triển khai
Giới thiệu đề án 30
Skip Navigation LinksThủ tục hành chính > Bộ thủ tục hành chính > Các Sở, Ban, Ngành > - Thủ tục Đề nghị phong tặng (hoặc truy tặng) danh hiệu vinh dự Nhà nước “Bà mẹ Việt Nam anh hùng”
Skip navigation links
Bộ thủ tục hành chính
Các Sở, Ban, Ngành
Các Huyện,Thị xã,Thành Phố
Các Xã, Phường, Thị Trấn
Kiểm soát TTHC
Văn bản chỉ đạo
Văn bản của Tỉnh
Văn bản của TW
Kết quả triển khai
Ý kiến đóng góp
  - Thủ tục Đề nghị phong tặng (hoặc truy tặng) danh hiệu vinh dự Nhà nước “Bà mẹ Việt Nam anh hùng”

a) Trình tự thực hiện:

- Tổ chức, cá nhân gửi hồ sơ về Ban thi đua khen thưởng - Sở Nội vụ

- Nếu hồ sơ hợp lệ theo yêu cầu, văn thư tiếp nhận, vào sổ theo dõi và chuyển Lãnh đạo Ban giao bộ phận kiểm tra, kết hợp cùng với sở Lao động TBXH thẩm định hồ sơ; Ban Thi đua - Khen thưởng- Sở Nội vụ lập tờ trình - trình UBND tỉnh- trình Thủ tướng Chính phủ xét, trình Chủ tịch nước quyết định;

- Nhận kết quả tại Ban thi đua khen thưởng

b) Cách thức thực hiện: Tại Ban thi đua khen thưởng - Sở Nội vụ

c) Thành phần, số lượng hồ sơ:

 Thành phần hồ sơ, bao gồm:

* Đối với cá nhân:

- Đơn đề nghị tặng (hoặc truy tặng) danh hiệu vinh dự Nhà nước “Bà mẹ Việt Nam anh hùng” có xác nhận của UBND xã, phường, thị trấn nơi cư trú;

- Bản khai (theo quy định) có xác nhận của UBND xã, phường, thị trấn nơi cư trú;

- Biên bản họp nội tộc xác định người thờ cúng;

- Bản sao Bằng Tổ quốc ghi công , hoặc giấy xác nhận liệt sỹ của Phòng Lao động TBXH;

* Đối với UBND xã, phường, thị trấn:

- Tờ trình của UBND xã, phường, thị trấn;

- Biên bản họp của Hội đồng TĐKT cùng cấp ;

- Danh sách tổng hợp (theo mẫu quy định) có xác nhận của UBND xã, phường, thị trấn;

- Biểu tổng hợp (theo quy định) có xác nhận của UBND xã, phường, thị trấn nơi cư trú;

* Đối với UBND huyện:

- Tờ trình của UBND huyện;

- Biên bản xác minh của Phòng Lao động, Thương binh và Xã hội (hoặc biên bản họp quân dân chính);

- Danh sách tổng hợp (theo mẫu quy định) có xác nhận của UBND huyện;

- Biểu tổng hợp (theo mẫu quy định) có xác nhận của UBND huyện;

Số lượng hồ sơ: 04 (bộ)

d) Thời hạn giải quyết: Không quy định

đ) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân

e) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Chủ tịch nước

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Ban thi đua khen thưởng - Sở Nội vụ

f) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định hành chính     

g) Lệ phí: Không quy định.

h) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:

Bản khai, Biên bản, danh sách, biểu tổng hợp

i) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:

Những bà mẹ được tặng hoặc truy tặng danh hiệu “Bà mẹ Việt Nam anh hùng” theo pháp lệnh quy định danh hiệu vinh dự Nhà nước “Bà mẹ Việt Nam anh hùng” là những bà mẹ có nhiều cống hiến, hy sinh vì sự nghiệp giải phóng dân tộc, bảo vệ tổ quốc và làm nghĩa vụ quốc tế thuộc một trong các trường hợp sau đây:

- Có 2 con là liệt sĩ và có chồng và bản thân là liệt sĩ.

- Có 2 con mà cả 2 con là liệt sĩ hoặc chỉ có 1 con mà con đó là liệt sĩ.

- Có từ 3 con trở lên là liệt sĩ.

- Có 1 con là liệt sĩ, chồng và bản thân là liệt sĩ

k) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

- Luật Thi đua khen thưởng 26/11/2003, Luật sửa đổi bổ sung 14/6/2005

- Nghị định số 42/2010/NĐ-CP ngày 15/4/2010 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua khen thưởng

- Pháp lệnh Quy định danh hiệu vinh dự Nhà nước “Bà mẹ Việt Nam anh hùng, ngày 29/8/1994

- Nghị định số 176-CP ngày 20/10/1994 của Chính phủ về việc thi hành pháp lệnh Quy định danh hiệu vinh dự Nhà nước”Bà mẹ Việt Nam anh hùng”.