Skip navigation links
Trang chủ
Bộ thủ tục hành chính
Kiểm soát TTHC
Tin tức hoạt động
Kết quả triển khai
Giới thiệu đề án 30
Skip Navigation LinksThủ tục hành chính > Bộ thủ tục hành chính > Các Sở, Ban, Ngành > - Thủ tục Công nhận trường tiểu học đạt Chuẩn quốc gia
Skip navigation links
Bộ thủ tục hành chính
Các Sở, Ban, Ngành
Các Huyện,Thị xã,Thành Phố
Các Xã, Phường, Thị Trấn
Kiểm soát TTHC
Văn bản chỉ đạo
Văn bản của Tỉnh
Văn bản của TW
Kết quả triển khai
Ý kiến đóng góp
 

- Thủ tục Công nhận trường tiểu học đạt Chuẩn quốc gia

a) Trình tự thực hiện

- Nhà trường (cơ sở giáo dục) phối hợp với xã, phường, thị trấn (gọi chung là cấp xã) tiến hành tự kiểm tra, đánh giá theo các tiêu chuẩn (mức độ 1 hoặc mức độ 2). Chủ tịch UBND xã đề nghị UBND cấp huyện thẩm định, đánh giá.

- Đoàn kiểm tra cấp huyện do Chủ tịch UBND cấp huyện thành lập tiến hành thẩm định kết quả kiểm tra. Xét thấy đủ điều kiện, Chủ tịch UBND huyện đề nghị UBND cấp tỉnh thẩm định, đánh giá.

- Đoàn kiểm tra cấp tỉnh do Chủ tịch UBND tỉnh thành lập tiến hành thẩm tra, đánh giá. Xét thấy trường đạt chuẩn mức độ nào thì trình Chủ tịch UBND tỉnh ra quyết định công nhận và cấp bằng công nhận trường tiểu học đạt chuẩn Quốc gia ở mức độ đó.

b) Cách thức thực hiện thủ tục hành chính: Trực tiếp tại Sở Giáo dục và Đào tạo.

c) Thành phần hồ sơ

- Thành phần hồ sơ gồm:

Hồ sơ đề nghị công nhận trường tiểu học đạt chuẩn quốc gia nộp về UBND tỉnh gồm:

+ Báo cáo của nhà trường theo từng nội dung đã được quy định về xây dựng trường tiểu học đạt chuẩn quốc gia;

+ Văn bản đề nghị công nhận trường tiểu học đạt chuẩn quốc gia của Chủ tịch UBND huyện;

+ Biên bản kiểm tra Mức chất lượng tối thiểu (phụ lục 2);

+ Biên bản kiểm tra Trường tiểu học đạt chuẩn quốc gia (Phụ lục 3);

- Số lượng bộ hồ sơ:  02 (bộ)

d) Thời hạn giải quyết thủ tục hành chính: Không xác định

đ) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức.

e) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Uỷ ban nhân dân tỉnh.

- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Sở Giáo dục và Đào tạo.

g) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định + Bằng công nhận

h) Phí, lệ phí: Không

i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có):

+  Biên bản kiểm tra đánh giá trường mầm non đạt chuẩn quốc gia;

+ Biên bản kiểm tra đánh giá trường Tiểu học theo mức chất lượng tối thiểu.

k) Các yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:

Theo tiêu chuẩn của mức độ 1 hoặc mức độ 2 được quy định tại Chương II của Quy chế ban hành kèm theo Quyết định số 32/2005/QĐ-BGDĐT ngày 24/10/2005.

l) Căn cứ pháp lý để giải quyết thủ tục hành chính

Quyết định số 32/2005/QĐ-BGDĐT ngày 24/10/2005 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy chế công nhận trường tiểu học đạt chuẩn Quốc gia.