Skip navigation links
Trang chủ
Bộ thủ tục hành chính
Kiểm soát TTHC
Tin tức hoạt động
Kết quả triển khai
Giới thiệu đề án 30
Skip Navigation LinksThủ tục hành chính > Bộ thủ tục hành chính > Các Sở, Ban, Ngành > - Thủ tục Thẩm định thiết kế cơ sở các công trình về điện
Skip navigation links
Bộ thủ tục hành chính
Các Sở, Ban, Ngành
Các Huyện,Thị xã,Thành Phố
Các Xã, Phường, Thị Trấn
Kiểm soát TTHC
Văn bản chỉ đạo
Văn bản của Tỉnh
Văn bản của TW
Kết quả triển khai
Ý kiến đóng góp
 

- Thủ tục Thẩm định thiết kế cơ sở các công trình về điện

a) Tên thủ tục hành chính: Thẩm định thiết kế cơ sở các công trình về điện

b) Trình tự thực hiện thủ tục hành chính:

- Tổ chức, công dân có nhu cầu nộp hồ sơ tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc Sở Công Thương. Cán bộ tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ, nếu hợp lệ thì giao phiếu tiếp nhận hồ sơ và hẹn ngày trả kết quả.

- Hồ sơ hợp lệ sẽ được chuyển về Phòng Quản lý điện để thẩm định và trình Lãnh đạo Sở ký. Kết quả được chuyển trả cho bộ phận tiếp nhận và trả kết quả;

- Thu phí, lệ phí, trả kết quả cho tổ chức, công dân.

c) Cách thức thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức, công dân nộp hồ sơ và nhận kết quả trực tiếp tại Bộ phận “Tiếp nhận và trả kết quả”.

d) Thành phần, số lượng bộ hồ sơ:

+ Thành phần hồ sơ:

- Tờ trình thẩm định thiết kế cơ sở;

                        - Bản sao quyết định phê duyệt đầu tư

- Văn bản cấp công suất và quyết định điểm đấu của ĐLHD (nếu đường dây không do ĐLHD quản lý thì có văn bản chấp thuận cho đấu nối của chủ sở hữu đường dây).

- Một bộ hồ sơ TKCS (thuyết minh dự án, thuyết minh TKCS, bản vẽ TKCS, dự toán).

            - Báo cáo kết quả khảo sát xây dựng giai đoạn lập TKCS;

            - Đăng ký kinh doanh, giấy phép hoạt động điện lực của nhà thầu khảo sát, chứng chỉ hành nghề của chủ nhiệm khảo sát, chủ nhiệm thiết kế và chủ trì thiết kế.

            - Biên bản nghiệm thu hồ sơ thiết kế cơ sở;

            - Những công trình có liên quan đến qui hoạch đô thị, đất đai, đê điều, phòng chống cháy nổ...phải có văn bản chấp thuận của cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền hoặc các ngành có liên quan tới công trình.

            - Các văn bản chấp thuận của các cơ quan quản lý Nhà nước có thẩm quyền về an toàn môi trường an toàn phòng chống cháy nổ, an toàn lao động, đê điều, giao thông và các yêu cầu có liên quan;

+ Số lượng hồ sơ: 01 bộ

đ) Thời hạn giải quyết thủ tục hành chính: 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ.

e) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức, cá nhân

g)  Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Công Thương.

- Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Sở Công thương

h) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Kết quả thẩm định

i) Phí, lệ phí:

-  Đối với công trình có tổng giá trị ≤ 0,5 tỷ đồng, lệ phí thẩm định thiết kế cơ sở được tính hệ số 0,0702%  x giá trị xây lắp công trình trước thuế;

- Đối với công trình có tổng giá trị 1 tỷ, lệ phí thẩm định thiết kế cơ sở được tính hệ số 0,0585% x giá trị xây lắp công trình trước thuế.

k) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai

- Tờ trình thẩm định (Phụ lục II);

- Biên bản khảo sát (Phụ lục 2);

- Biên bản nghiệm thu (Phụ lục 3).

l) Các yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không quy định

m) Căn cứ pháp lý để giải quyết thủ tục hành chính:

- NĐ 12/2009/NĐ-CP ngày 12/2/2009 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình;

- NĐ 99/2007/NĐ-CP ngày 13/6/2007 của Chính phủ về Quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình;

- NĐ 209/2004/NĐ-CP ngày 16/12/2004của Chính phủ về quản lý chất lượng công trình xây dựng;

- NĐ 49/2008/NĐ-CP ngày 18/4/2008 của Chính phủ sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định số 209/2004/NĐ-CP ngày 16/12/2004 của Chính phủ về Quản lý chất lượng công trình xây dựng;

- Thông tư 109/2000/TT-BTC ngày 13/11/2000 của Bộ Tài chính Hướng dẫn chế độ thu, nộp và sử dụng lệ phí thẩm định đầu tư.

- Thông tư số 04/2010/TT-BXD ngày 26/5/2010 của Bộ xây dựng về việc hướng dẫn lập dự toán công trình;

- Hướng dẫn số 30/HD-XDCB ngày 1/12/2006 của UBND tỉnh HD.