Skip navigation links
Trang chủ
Bộ thủ tục hành chính
Kiểm soát TTHC
Tin tức hoạt động
Kết quả triển khai
Giới thiệu đề án 30
Skip Navigation LinksThủ tục hành chính > Bộ thủ tục hành chính > Các Sở, Ban, Ngành > - Thủ tục Thẩm tra điều chỉnh dự án đầu tư trong khu công nghiệp
Skip navigation links
Bộ thủ tục hành chính
Các Sở, Ban, Ngành
Các Huyện,Thị xã,Thành Phố
Các Xã, Phường, Thị Trấn
Kiểm soát TTHC
Văn bản chỉ đạo
Văn bản của Tỉnh
Văn bản của TW
Kết quả triển khai
Ý kiến đóng góp
 - Thủ tục Thẩm tra điều chỉnh dự án đầu tư trong khu công nghiệp

a) Trình tự thực hiện:

Bước 1: Doanh nghiệp trong KCN có nhu cầu điều chỉnh dự án đầu tư trong khu công nghiệp nộp hồ sơ đăng ký theo mẫu tại bộ phận một cửa.

Bước 2: Bộ phận tiếp nhận kiểm tra hồ sơ, nếu hồ sơ hợp lệ theo yêu cầu thì tiếp nhận, vào sổ theo dõi, viết phiếu tiếp nhận hồ sơ. Cán bộ chuyên môn kiểm tra, thẩm định và trình lãnh đạo phê duyệt.

Bước 3: Nộp lệ phí (nếu có) và nhận kết quả tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Ban quản lý các khu công nghiệp

b) Cách thức thực hiện:

Trực tiếp tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Ban quản lý các khu công nghiệp.

c) Thành phần, số lượng hồ sơ:

1. Bản đăng ký điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư theo mẫu tại Phụ lục I-4, I-5, I-6, I-7, I-12, I-16 Quyết định số 1088/2006/QĐ- KHĐT ngày 19/10/2006 của Bộ Trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

2. Bản giải trình về những thay đổi so với dự án đang triển khai.

3. Bản Báo cáo tình hình thực hiện dự án.

4. Bản sửa đổi, bổ sung Hợp đồng hợp liên doanh và Điều lệ liên doanh hoặc Điều lệ doanh nghiệp 100% vốn nước ngoài hoặc hợp đồng hợp tác kinh doanh (nếu có đối với nhà đầu tư nước ngoài).

Số lượng hồ sơ: 07 (bộ), trong đó có ít nhất một bộ gốc.

d) Thời hạn giải quyết: Sau 30 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

đ) Đối tượng thực hiện TTHC: Tổ chức.

e) Cơ quan thực hiện TTHC:

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ban quản lý các khu công nghiệp

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Ban quản lý các khu công nghiệp

- Cơ quan phối hợp (nếu có): Các sở, ngành liên quan

f) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy chứng nhận                      

g) Lệ phí: Không

h) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:

Bản đăng ký điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư theo mẫu tại Phụ lục  I-4, I-5, I-6, I-7, I-12, I-16 Quyết định số 1088/2006/QĐ- KHĐT ngày 19/10/2006 của Bộ Trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

i) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:

Yêu cầu hoặc điều kiện 1: Giấy tờ của nhà đầu tư nước ngoài phải được hợp pháp hoá lãnh sự, công chứng bản dịch (Quyết định thành lập hoặc đăng ký kinh doanh, hộ chiếu…)

Yêu cầu hoặc điều kiện 2: Đối với doanh nghiệp kinh doanh ngành nghề có điều kiện phải đáp ứng các điều kiện:

- Giấy phép kinh doanh

- Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh.

- Chứng chỉ hành nghề.

- Chứng nhận bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp.

- Xác nhận vốn pháp định.

- Chấp thuận khác của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Yêu cầu hoặc điều kiện 3:

- Vốn pháp định khi thành lập kinh doanh bất động sản 

- Vốn chủ sở hữu của chủ đầu tư khi đăng ký thực hiện dự án hạ tầng KCN 

k) Căn cứ pháp lý của các thủ tục hành chính:

- Luật Đầu tư và Luật Doanh nghiệp ban hành ngày 29/11/2005

- Nghị định số 108/2006/NĐ-CP ngày 22/9/2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư .

- Nghị định số 43/2010/NĐ-CP ngày 15/4/2010 của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp

- Nghị định số 102/2010/NĐ-CP ngày 01/10/2010 của Chính phủ hướng dẫn chi tiết thi hành một số Điều của Luật Doanh nghiệp.

- Nghị định số 29/2008/NĐ-CP ngày 14/3/2008 của Chính phủ quy định về Khu công nghiệp, Khu chế xuất, Khu kinh tế;

- Quyết định số 10/2007/QĐ-TTg ngày 23/01/2007 của Thủ tướng Chính phủ ban hành hệ thống ngành kinh tế của Việt Nam.

- Quyết định số 1088/2006/QĐ-BKH ngày 19/10/2006 của Bộ Trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

- Thông tư số 14/2010/TT-BKH ngày 04/6/2010 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn một số nội dung về hồ sơ, trình tự, thủ tục đăng ký doanh nghiệp theo quy định tại Nghị định số 43/2010/NĐ-CP ngày 15/4/2010 của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp.

- Quyết định số 57/2008/QĐ-UBND ngày 28/11/2008 của UBND tỉnh Hải Dương về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Hải Dương.