Skip navigation links
Trang chủ
Bộ thủ tục hành chính
Kiểm soát TTHC
Tin tức hoạt động
Kết quả triển khai
Giới thiệu đề án 30
Skip Navigation LinksThủ tục hành chính > Bộ thủ tục hành chính > Các Sở, Ban, Ngành > - Thủ tục cấp lại giấy phép lao động cho người nước ngoài làm việc trong các khu công nghiệp.
Skip navigation links
Bộ thủ tục hành chính
Các Sở, Ban, Ngành
Các Huyện,Thị xã,Thành Phố
Các Xã, Phường, Thị Trấn
Kiểm soát TTHC
Văn bản chỉ đạo
Văn bản của Tỉnh
Văn bản của TW
Kết quả triển khai
Ý kiến đóng góp
  - Thủ tục cấp lại giấy phép lao động cho người nước ngoài làm việc trong các khu công nghiệp.

a. Trình tự thực hiện:

Bước 1: Người sử dụng lao động hoặc đối tác phía Việt Nam nộp hồ sơ đề nghị cấp lại giấy phép lao động tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Ban Quản lý các khu công nghiệp.

Bước 2: Bộ phận tiếp nhận kiểm tra hồ sơ, nếu hồ sơ hợp lệ theo yêu cầu thì tiếp nhận, vào sổ theo dõi, viết phiếu tiếp nhận hồ sơ. Cán bộ chuyên môn kiểm tra, thẩm định và trình lãnh đạo phê duyệt

Bước 3:  Nộp lệ phí và nhận kết quả tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Ban Quản lý các khu công nghiệp.

b) Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Ban Quản lý các khu công nghiệp.

c) Thành phần, số lượng hồ sơ:

     - Thành phần hồ sơ bao gồm:

1) Văn bản đề nghị cấp lại giấy phép lao động của người nước ngoài trong đó phải giải trình rõ lý do bị mất, bị hỏng, thay đổi số hộ chiếu, nơi làm việc và phải có xác nhận của người sử dụng lao động, đối tác phía Việt Nam (mẫu số 9);

2) Giấy phép lao động đã được cấp (trừ trường hợp giấy phép lao động bị mất);

-  Số lượng hồ sơ: 01(một) bộ

d) Thời hạn giải quyết:

Thời hạn 03(ba) ngày (tính theo ngày làm việc) kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

đ) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức

e) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ban Quản lý các khu công nghiệp

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Ban Quản lý các khu công nghiệp

f) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính : Giấy phép

g) Lệ phí : Lệ phí 300.000 đồng/giấy phép

h) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:

 Đề nghị cấp lại giấy phép lao động của người nước ngoài  (mẫu số 9)

i) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính :

Trong thời hạn 30 (ba mươi) ngày, kể từ ngày giấy phép lao động bị mất, bị hỏng, thay đổi về số hộ chiếu, nơi làm việc ghi trên giấy phép lao động, người sử dụng lao động, đối tác phía Việt Nam, đại diện tổ chức phi chính phủ nước ngoài phải nộp hồ sơ đề nghị cấp lại giấy phép lao động cho Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh.

k) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

-  Bộ luật Lao động đã sửa đổi bổ sung;

- Nghị định số 34/2008/NĐ-CP ngày 25/3/2008 của Chính phủ quy định về tuyển dụng và quản lý người nước ngoài làm việc tại Việt Nam;

- Quyết định số 54/2005/QĐ/BTC ngày 04/8/2005 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc ban hành mức thu lệ phí cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài làm việc tại Việt Nam;.

- Nghị định số 46/2011/NĐ-CP ngày 17/6/2011 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 34/2008/NĐ-CP ngày 25/3/2008 của Chính phủ quy định về tuyển dụng và quản lý người nước ngoài làm việc tại Việt Nam;

- Thông tư số 31/25011/TT-BLĐTBXH ngày 03/11/2011 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 34/2008/NĐ-CP ngày 25/3/2008 của Chính phủ và Nghị định số 46/2011/NĐ-CP ngày 17/6/2011 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 34/2008/NĐ-CP ngày 25/3/2008 của Chính phủ quy định về tuyển dụng và quản lý người nước ngoài làm việc tại Việt Nam.