Skip navigation links
Trang chủ
Bộ thủ tục hành chính
Kiểm soát TTHC
Tin tức hoạt động
Kết quả triển khai
Giới thiệu đề án 30
Skip Navigation LinksThủ tục hành chính > Bộ thủ tục hành chính > Các Sở, Ban, Ngành > -Thủ tục gia hạn giấy phép lao động cho người nước ngoài làm việc trong các khu công nghiệp.
Skip navigation links
Bộ thủ tục hành chính
Các Sở, Ban, Ngành
Các Huyện,Thị xã,Thành Phố
Các Xã, Phường, Thị Trấn
Kiểm soát TTHC
Văn bản chỉ đạo
Văn bản của Tỉnh
Văn bản của TW
Kết quả triển khai
Ý kiến đóng góp
  Thủ tục gia hạn giấy phép lao động cho người nước ngoài làm việc trong các khu công nghiệp.

a. Trình tự thực hiện:

Bước 1: Người sử dụng lao động hoặc đối tác phía Việt Nam nộp hồ sơ đề nghị gia hạn giấy phép lao động tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Ban Quản lý các khu công nghiệp.

Bước 2: Bộ phận tiếp nhận kiểm tra hồ sơ, nếu hồ sơ hợp lệ theo yêu cầu thì tiếp nhận, vào sổ theo dõi, viết phiếu tiếp nhận hồ sơ. Cán bộ chuyên môn kiểm tra, thẩm định và trình lãnh đạo phê duyệt

Bước 3:  Nộp lệ phí và nhận kết quả tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Ban Quản lý các khu công nghiệp.

b) Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Ban Quản lý các khu công nghiệp.

c) Thành phần, số lượng hồ sơ:

 - Thành phần hồ sơ:

* Đối với người lao động làm việc theo hình thức hợp đồng lao động:

1) Văn bản đề nghị gia hạn giấy phép lao động của người sử dụng lao động (mẫu số 8);

2) Bản sao hợp đồng học nghề được ký giữa doanh nghiệp với người lao động Việt Nam để thay thế cho công việc mà người nước ngoài đang đảm nhiệm hoặc văn bản để chứng minh đã thực hiện chương trình, kế hoạch đào tạo lao động Việt Nam theo quy định tại khoản 1 Điều 132 của Bộ luật Lao động để thay thế cho công việc mà người nước ngoài đang đảm nhiệm;

3) Bản sao hợp đồng lao động;

4) Giấy phép lao động đã được cấp.

* Đối với người nước ngoài di chuyển nội bộ doanh nghiệp, bao gồm:

1) Đề nghị gia hạn giấy phép lao động của đại diện doanh nghiệp nước ngoài  (mẫu số 8);

2) Văn bản để chứng minh người nước ngoài di chuyển nội bộ doanh nghiệp tiếp tục làm việc tại Việt Nam;

3) Giấy phép lao động đã được cấp.

* Đối với người nước ngoài quy định tại điểm c và d khoản 1 Điều 1 Nghị định 34/2008/NĐ-CP đã được sửa đổi, bổ sung:

1) Đề nghị gia hạn giấy phép lao động của đối tác phía Việt Nam (mẫu số 8);

2) Bản sao hợp đồng ký kết giữa đối tác phía Việt Nam và phía nước ngoài;

3) Giấy phép lao động đã được cấp.

-  Số lượng hồ sơ: 01 (một) bộ

d) Thời hạn giải quyết:

Thời hạn 10(mười) ngày (tính theo ngày làm việc) kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

đ) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức

e) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính::

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ban Quản lý các khu công nghiệp

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Ban Quản lý các khu công nghiệp

f) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính : Giấy phép;

g) Lệ phí : Lệ phí 200.000 đồng/giấy phép

h) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:

Văn bản đề nghị gia hạn giấy phép lao động (mẫu số 8)

i) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính :

Trước ít nhất 10 (mười) ngày nhưng không quá 30 (ba mươi) ngày, kể từ ngày giấy phép lao động hết hạn, người sử dụng lao động, đối tác phía Việt Nam phải nộp hồ sơ đề nghị gia hạn giấy phép lao động cho Ban Quản lý các khu công nghiệp.

k) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

-  Bộ luật Lao động đã sửa đổi bổ sung;

- Nghị định số 34/2008/NĐ-CP ngày 25/3/2008 của Chính phủ quy định về tuyển dụng và quản lý người nước ngoài làm việc tại Việt Nam;

- Quyết định số 54/2005/QĐ/BTC ngày 04/8/2005 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc ban hành mức thu lệ phí cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài làm việc tại Việt Nam;

- Nghị định số 46/2011/NĐ-CP ngày 17/6/2011 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 34/2008/NĐ-CP ngày 25/3/2008 của Chính phủ quy định về tuyển dụng và quản lý người nước ngoài làm việc tại Việt Nam;

- Thông tư số 31/2011/TT-BLĐTBXH ngày 03/11/2011 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 34/2008/NĐ-CP ngày 25/3/2008 của Chính phủ và Nghị định số 46/2011/NĐ-CP ngày 17/6/2011 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 34/2008/NĐ-CP ngày 25/3/2008 của Chính phủ quy định về tuyển dụng và quản lý người nước ngoài làm việc tại Việt Nam.