Skip navigation links
Trang chủ
Bộ thủ tục hành chính
Kiểm soát TTHC
Tin tức hoạt động
Kết quả triển khai
Giới thiệu đề án 30
Skip Navigation LinksThủ tục hành chính > Bộ thủ tục hành chính > Các Sở, Ban, Ngành > Thủ tục Đăng ký Chuyển đổi Công ty TNHH một thành viên thành Công ty TNHH hai thành viên trở lên
Skip navigation links
Bộ thủ tục hành chính
Các Sở, Ban, Ngành
Các Huyện,Thị xã,Thành Phố
Các Xã, Phường, Thị Trấn
Kiểm soát TTHC
Văn bản chỉ đạo
Văn bản của Tỉnh
Văn bản của TW
Kết quả triển khai
Ý kiến đóng góp
 

Thủ tục Đăng ký Chuyển đổi Công ty TNHH một thành viên thành Công ty TNHH hai thành viên trở lên

a) Tên thủ tục hành chính: Đăng ký Chuyển đổi Công ty TNHH một thành viên thành Công ty TNHH hai thành viên trở lên

b) Trình tự thực hiện thủ tục hành chính:

Bước 1. Nộp hồ sơ: doanh nghiệp nộp hồ sơ và lệ phí đăng ký doanh nghiệp tại Bộ phận một cửa liên thông về Đăng ký kinh doanh, đăng ký thuế và đăng ký con dấu đặt tại Sở Kế hoạch và Đầu tư.

Bước 2. Tiếp nhận hồ sơ: Cán bộ tại bộ phận một cửa liên thông kiểm tra đầu mục hồ sơ và một số nội dung cần thiết trong hồ sơ. Nếu đủ điều kiện thì tiếp nhận hồ sơ và giao Giấy biên nhận về việc nhận hồ sơ cho người nộp hồ sơ.

Bước 3. Trả kết quả: người đại diện của doanh nghiệp nộp lại Giấy biên nhận, bản gốc Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc giấy tờ tương đương khác của công ty được chuyển đổi và nhận kết quả tại bộ phận một cửa liên thông đặt tại Sở Kế hoạch và Đầu tư hoặc tại địa chỉ doanh nghiệp đã đăng ký và trả phí dịch vụ chuyển phát.

c) Cách thức thực hiện thủ tục hành chính:

- Trực tiếp tại cơ quan hành chính nhà nước;

- Nộp qua mạng Ineternet (Trình tự được thực hiện theo quy định tại các Điều 18, 19 và 20 Thông tư số 14/2010/TT-BKH ngày 04/06/2010 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư Hướng dẫn một số nội dung về hồ sơ, trình tự, thủ tục đăng ký doanh nghiệp theo quy định tại Nghị định số 43/2010/NĐ-CP ngày 15/04/2010 của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp).

d) Thành phần, số lượng bộ hồ sơ;

+ Thành phần hồ sơ, gồm:

- Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp Công ty TNHH hai thành viên trở lên (theo mẫu);

- Dự thảo Điều lệ công ty;

- Danh sách thành viên sáng lập công ty TNHH hai thành viên trở lên (theo mẫu);

- Bản sao hợp lệ một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân của thành viên là cá nhân;

- Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp đối với trường hợp thành viên công ty là tổ chức.

* Trường hợp chuyển đổi do Chủ sở hữu công ty chuyển nhượng, cho, tặng một phần sở hữu của mình tại công ty cho một hoặc một số người khác,  hồ sơ có thêm:

 Hợp đồng chuyển nhượng hoặc giấy tờ xác nhận việc cho, tặng một phần quyền sở hữu của công ty.

* Trường hợp chuyển đổi do Chủ sở hữu công ty huy động thêm vốn góp từ một hoặc một số người khác, thì hồ sơ chuyển đổi có thêm:

 Quyết định của chủ sở hữu công ty về việc huy động thêm vốn góp từ một hoặc một số cá nhân khác.

+ Số lượng bộ hồ sơ: 01 (bộ)

e) Thời hạn giải quyết thủ tục hành chính: 05 ngày làm việc

f) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức, cá nhân

g) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Phòng Đăng ký kinh doanh (Sở Kế hoạch và Đầu tư)

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Đăng ký kinh doanh (Sở Kế hoạch và Đầu tư).

- Cơ quan phối hợp (nếu có ): Cục thuế tỉnh Hải Dương

h) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp công ty TNHH hai thành viên trở lên

i) Phí, lệ phí: 20.000 đồng

k) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có):

- Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp Công ty TNHH hai thành viên trở lên - Phụ Lục I-3;

- Danh sách thành viên công ty TNHH hai thành viên trở lên - Phụ lục II-1.

l) Các yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính;

m) Căn cứ pháp lý để giải quyết thủ tục hành chính:

- Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005 có hiệu lực từ ngày 01/7/2006;

- Nghị định số 43/2010/NĐ-CP ngày 15/04/2010 của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp;

- Nghị định số 102/2010/NĐ-CP ngày 01/10/2010 của Chính phủ hướng dẫn chi tiết thi hành một số điều của Luật Doanh nghiệp;

- Quyết định số 10/2007/QĐ-TTg ngày 23/01/2007 của Thủ tướng Chính phủ Ban hành hệ thống ngành kinh tế của Việt Nam;

            - Thông tư số 14/2010/TT-BKH ngày 04/06/2010 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư Hướng dẫn một số nội dung về hồ sơ, trình tự, thủ tục đăng ký doanh nghiệp theo quy định tại Nghị định số 43/2010/NĐ-CP ngày 15/04/2010 của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp.

            - Quyết định số 4426/QĐ-UBND ngày 22/12/2006 của UBND tỉnh Hải Dương V/v Ban hành quy định về danh mục, mức thu; chế độ thu, nộp quản lý và sử dụng phí, lệ phí trên địa bàn tỉnh;

- Quyết định số 47/2008/QĐ-UBND ngày 16/9/2008 của UBND tỉnh Hải Dương V/v Phê duyệt Đề án thực hiện cơ chế "Một cửa liên thông" trong cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế, đăng ký con dấu tại Sở Kế hoạch và Đầu tư.