Skip navigation links
Trang chủ
Bộ thủ tục hành chính
Kiểm soát TTHC
Tin tức hoạt động
Kết quả triển khai
Giới thiệu đề án 30
Skip Navigation LinksThủ tục hành chính > Bộ thủ tục hành chính > Các Sở, Ban, Ngành > Thủ tục Điều chỉnh giấy phép xây dựng
Skip navigation links
Bộ thủ tục hành chính
Các Sở, Ban, Ngành
Các Huyện,Thị xã,Thành Phố
Các Xã, Phường, Thị Trấn
Kiểm soát TTHC
Văn bản chỉ đạo
Văn bản của Tỉnh
Văn bản của TW
Kết quả triển khai
Ý kiến đóng góp
 

Thủ tục Điều chỉnh giấy phép xây dựng

a) Tên thủ tục hành chính: Điều chỉnh giấy phép xây dựng

b) Trình tự thực hiện thủ tục hành chính:   

Bước 1: Chủ đầu tư xin điều chỉnh giấy phép xây dựng chuẩn bị đầy đủ hồ sơ đến nộp tại bộ phận tiếp nhận hồ sơ thuộc Văn phòng Sở Xây dựng.

Bước 2: Sau khi cán bộ tiếp nhận kiểm tra thủ tục và tính pháp lý của hồ sơ:

+ Nếu đủ các điều kiện, cán bộ Văn phòng tiếp nhận và hẹn ngày trả hồ sơ với Tổ chức (cá nhân) bằng phiếu giao nhận;

+ Trường hợp hồ sơ thiếu hoặc không hợp lệ thì cán bộ Văn phòng hướng dẫn chủ đầu tư hoàn thiện lại hồ sơ.

Cán bộ tiếp nhận và chuyển hồ sơ (có phiếu giao nhận hồ sơ) cho phòng chuyên môn kiểm tra hồ sơ. Nếu hồ sơ cần phải họp liên ngành hoặc xin ý kiến các cơ quan có liên quan thì Phòng chuyên môn thông báo cho Chủ đầu tư   báo cáo (hoặc xin ý kiến) - thời gian này không tính vào thời gian thụ lý hồ sơ.

Bước 3: Sau khi có kết quả thụ lý hồ sơ (Giấy phép xây dựng nếu hồ sơ đạt yêu cầu hoặc văn bản yêu cầu chỉnh sửa, hoàn thiện hồ sơ nếu hồ sơ chưa đạt yêu cầu), Văn phòng Sở thông báo cho chủ đầu tư đến nhận.

- Chủ đầu tư có trách nhiệm nộp các khoản phí và lệ phí theo quy định trước khi nhận kết quả hồ sơ. Trường hợp người khác đến nhận hộ hồ sơ phải có giấy uỷ quyền của chủ đầu tư.

- Thời gian tiếp nhận và trả hồ sơ: Theo giờ hành chính.

c) Cách thức thực hiện thủ tục hành chính:

- Tổ chức (cá nhân) nộp hồ sơ và nhận kết quả trực tiếp tại Văn phòng Sở xây dựng Hải Dương

d) Thành phần, số lượng bộ hồ sơ:

- Thành phần hồ sơ, gồm:

+Đơn xin điều chỉnh giấy phép xây dựng công trình;

+ Giấy phép xây dựng đã được cấp (Bản chính);

+ Bản vẽ thiết kế điều chỉnh

 - Số lượng hồ sơ: 01 bộ

đ) Thời hạn giải quyết thủ tục hành chính: Thời hạn kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ theo quy định: 10 ngày làm việc.

e) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức, cá nhân

g) Cơ quan, người có thẩm quyền giải quyết:

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBND tỉnh Hải Dương

- Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện: Sở Xây dựng Hải Dương.

- Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Sở Xây dựng Hải Dương.

h) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy phép xây dựng

i) Lệ phí: Có

Lệ phí:100.000đ/1 giấy phép ( Thông tư 97/2006/TT-BTC ngày 16/0/2006 của Bộ Tài chính)

k) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có):

Đơn xin cấp phép xây dựng: Mẫu I – Phụ lục IV (Nghị định 12/2009/NĐ-CP ngày 12/2/2009)

l) Các yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: (Theo Điều 65 - Luật Xây dựng ngày 26/11/2003):

- Sở Xây dựng chỉ xem xét điều chỉnh giấy phép xây dựng Sở đã cấp.

- Việc điều chỉnh giấy phép xây dựng phải phù hợp với quy hoạch xây dựng được duyệt;

m) Căn cứ pháp lý để giải quyết thủ tục hành chính:

+ Luật Xây dựng ngày 26/11/2003.

+ Nghị định 12/2009/NĐ-CP ngày 12/2/2009 của Chính phủ Về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình

- Nghị định số 83/2009/NĐ-CP ngày 15/10/2009 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12/02/2009 của Chính phủ về Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình

- Thông tư số: 03/2009/TT-BXD ngày 26/3/2009 của Bộ Xõy dựng Quy định chi tiết một số nội dung của Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12/02/2009 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình

- Thông tư 97/2006/TT-BTC ngày 16/0/2006 của Bộ Tài chính: Hướng dẫn về phí và lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

+ Quyết định số 11/2010/QĐ-UBND ngày 22/6/2010 của UBND tỉnh Hải Dương Về việc phân cấp quản lý trong các lĩnh vực: Quy hoạch xây dựng, Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình, Quản lý chất lượng công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh Hải Dương.