Skip navigation links
Trang chủ
Bộ thủ tục hành chính
Kiểm soát TTHC
Tin tức hoạt động
Kết quả triển khai
Giới thiệu đề án 30
Skip navigation links
Bộ thủ tục hành chính
Các Sở, Ban, Ngành
Các Huyện,Thị xã,Thành Phố
Các Xã, Phường, Thị Trấn
Kiểm soát TTHC
Văn bản chỉ đạo
Văn bản của Tỉnh
Văn bản của TW
Kết quả triển khai
Ý kiến đóng góp
  Thủ tục Đăng ký lại việc kết hôn

a) Trình tự thực hiện:

- Công dân có yêu cầu nộp hồ sơ qua bộ phận một cửa (nếu có) Ủy ban nhân dân cấp xã.

- Khi kết hôn, 2 bên nam, nữ đến tại trụ sở Ủy ban nhân dân cấp xã (bộ phận 1 cửa) tự nguyện khai vào tờ khai tờ khai đăng ký kết hôn (theo mẫu quy định) do cán bộ tư pháp cấp và xuất trình gấy Chứng minh nhân dân (nếu không có Chứng minh nhân dân thì phải có giấy tờ tuỳ thân khác).

 - Sau khi đã kiểm tra đầy đủ các giấy tờ hợp lệ cán bộ tư pháp hộ tịch ghi vào sổ đăng ký kết hôn và giấy chứng nhận kết hôn. Chủ tịch UBND hoặc Phó chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp cho mỗi bên vợ, chồng 1 bản chính giấy chứng nhận kết hôn, giảI thích cho hai bên về quyền và nghĩa vụ của vợ, chồng theo quy định của Luật hôn nhân và gia đình. Bản sao giấy chứng nhận kết hôn được cấp theo yêu cầu của vợ, chồng.

(Trong trường hợp 2 bên nam, nữ chưa nộp đủ giấy tờ theo quy định hoặc cần phải xác minh thì cán bộ tư pháp hộ tịch viết phiếu hẹn giải quyết và trả kết quả).

- Nhận kết quả tại bộ phận một cửa Uỷ ban nhân dân cấp xã

b) Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại Uỷ ban nhân dân cấp xã

c) Thành phần, số lượng hồ sơ:

* Thành phần hồ sơ, gồm:

- Giấy tờ phải nộp:

+ Tờ khai đăng ký lại việc kết hôn (theo mẫu);

+ Xác nhận của Ủy ban nhân dân cấp xã, nơi đã đăng ký việc kết hôn trước đây;

+ Bản sao hợp lệ giấy kết hôn cũ (nếu có);

+ Chứng minh nhân dân/hộ khẩu của người đăng ký lại;

* Số lượng hồ sơ: 01 bộ

d) Thời hạn giải quyết: 05 ngày làm việc (kéo dài thêm không quá 5 ngày làm việc đối với trường hợp cần xác minh)

đ) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân       

e) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân cấp xã

- Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Ủy ban nhân dân cấp xã

g) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy chứng nhận (02 bản)           

h) Lệ phí: Không

i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:

Mẫu STP/HT-2006-KH.2: Tờ khai đăng ký kết hôn (theo mẫu quy định).

k) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:

- Hai bên nam nữ đề nghị đăng ký lại việc kết hôn phải còn sống tại thời điểm đăng ký lại việc kết hôn.

- Khi đăng ký lại việc kết hôn các bên đương sự phải có mặt.

- Quan hệ hôn nhân được công nhận kể từ ngày đã đăng ký kết hôn trước đây.

l) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

- Bộ luật dân sự năm 2005;

- Luật hôn nhân và gia đình năm 2000;

- Nghị định số 158/2005/NĐ-CP ngày 27/12/2005 của Chính phủ về đăng ký và quản lý hộ tịch;

- Thông tư số 01/2008/TT-BTP hướng dẫn thực hiện một số quy định của Nghị định số 158/2005/NĐ-CP ngày 27/12/2005 của Chính phủ về đăng ký và quản lý hộ tịch;

- Quyết định số 01/2006/QĐ - BTP ngày 29/03/2006 của Bộ T­ư Pháp;

- Thông tư số 08.a/2010/TT-BTP ngày 25/03/2010 của Bộ tư pháp về việc ban hành và hướng dẫn việc ghi chép, lưu trữ, sử dụng sổ, biểu mẫu hộ tịch;

- Quyết định số 4426/2006/QĐ-UBND ngày 22/12/2006.