Skip navigation links
Trang chủ
Bộ thủ tục hành chính
Kiểm soát TTHC
Tin tức hoạt động
Kết quả triển khai
Giới thiệu đề án 30
Skip navigation links
Bộ thủ tục hành chính
Các Sở, Ban, Ngành
Các Huyện,Thị xã,Thành Phố
Các Xã, Phường, Thị Trấn
Kiểm soát TTHC
Văn bản chỉ đạo
Văn bản của Tỉnh
Văn bản của TW
Kết quả triển khai
Ý kiến đóng góp
Báo cáo kết quả rà soát Bộ thủ tục hành chính 
 

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HẢI DƯƠNG

 Số: 23/BC – UBND

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 Hải Dương, ngày 30 tháng 3  năm 2010

 

BÁO CÁO

Kết quả rà soát Bộ thủ tục hành chính chung
áp dụng tại cấp huyện trên địa bàn tỉnh Hải Dương

 Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ (tại Công văn số 2347/TTg-TCCV ngày 30/11/2009), văn bản hướng dẫn của Tổ công tác chuyên trách cải cách thủ tục hành chính của Thủ tướng Chính phủ (tại Công văn số 172/CCTTHC ngày 30/7/2009, và Công văn số 485/CCTTHC ngày 31/12/2009), UBND tỉnh Hải Dương báo cáo kết quả rà soát bộ thủ tục hành chính chung áp dụng tại cấp huyện trên địa bàn tỉnh Hải Dương như sau:

I. CÔNG TÁC TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Thực hiện Công văn số 172/CCTTHC ngày 30/7/2009 của Tổ công tác chuyên trách cải cách thủ tục hành chính của Thủ tướng Chính phủ về hướng dẫn việc thực hiện giai đoạn rà soát thủ tục hành chính, ngày 04/9/2009, UBND tỉnh Hải Dương đã ban hành Kế hoạch số 1235/KH-UBND để thực hiện giai đoạn II, rà soát TTHC, mẫu đơn mẫu tờ khai hành chính và yêu cầu, điều kiện để thực hiện TTHC, trong đó có chọn UBND huyện Kinh Môn làm đơn vị điểm để tổ chức rà soát thủ tục hành chính theo đúng mục đích, yêu cầu của Đề án 30.

II. KẾT QUẢ RÀ SOÁT

Thực hiện Công văn số 485/CCTTHC ngày 31/12/2009 của Tổ công tác chuyên trách, ngày 27/02/2010 UBND tỉnh Hải Dương đã có báo cáo Thủ tướng Chính phủ kết quả rà soát Bộ thủ tục hành chính chung áp dụng tại cấp huyện trên địa bàn tỉnh Hải Dương (Báo cáo số 15/BC-UBND ngày 27/2/2010 của UBND tỉnh Hải Dương).

Ngày 04/3, UBND tỉnh Hải Dương nhận được ý kiến chỉ đạo của Tổ công tác chuyên trách (Công điện số 68/CĐ-CCTTHC ngày 02/3/2010), Chủ tịch UBND tỉnh Hải Dương đã có Quyết định số 706/QĐ-UBND giao cho UBND huyện Kinh Môn tổ chức rà soát lại 97 (đạt 39%) thủ tục hành chính có phạm vi tác động lớn, chi phí tuân thủ cao trong tổng số 247 thủ tục hành chính đã được rà soát để đưa ra phương án kiến nghị đơn giản hóa triệt để nhất. Kết quả rà soát tổng thể 247 thủ tục hành chính (bao gồm cả 97 thủ tục rà soát sâu), cụ thể như sau:

1. Tổng số TTHC đã rà soát:     247 thủ tục, trong đó:

- Số lượng mẫu đơn, mẫu tờ khai:          153 Biểu mẫu 2a

- Số lượng yêu cầu, điều kiện:                114 Biểu mẫu 2b

2. Danh sách TTHC kiến nghị giữ nguyên:

Bao gồm những trường hợp được kiến nghị giữ nguyên toàn bộ nội dung của TTHC và mẫu đơn, mẫu tờ khai, yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC: 32 thủ tục (theo Mẫu 1 dưới đây).

3. Kiến nghị phương án đơn giản hóa đối với những TTHC thuộc thẩm quyền ban hành của bộ/ UBND tỉnh/ cơ quan

3.1. Danh sách TTHC kiến nghị sửa đổi, bổ sung: 154.

a) Số lượng TTHC kiến nghị sửa đổi, bổ sung: 154 , trong đó:

- Số lượng mẫu đơn, mẫu tờ khai kiến nghị sửa đổi, bổ sung:  35;

- Số lượng yêu cầu, điều kiện kiến nghị sửa đổi, bổ sung:  24.

b) Danh sách TTHC kiến nghị sửa đổi, bổ sung: (theo Mẫu 2 dưới đây)

3.2. Danh sách TTHC kiến nghị thay thế: 02.

a) Số lượng TTHC kiến nghị thay thế: 01, trong đó:

- Số lượng mẫu đơn, mẫu tờ khai kiến nghị thay thế: 01

- Số lượng yêu cầu, điều kiện kiến nghị thay thế: 0

b) Danh sách TTHC kiến nghị thay thế: (theo Mẫu 3 dưới đây)

4. Kiến nghị phương án đơn giản hóa đối với những TTHC không thuộc thẩm quyền ban hành của bộ/ UBND tỉnh/ cơ quan (bao gồm TTHC do Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và bộ/ UBND tỉnh/ cơ quan khác ban hành)

4.1. Danh sách TTHC kiến nghị sửa đổi, bổ sung:

a) Số lượng TTHC kiến nghị sửa đổi, bổ sung: 28, trong đó:

- Số lượng mẫu đơn, mẫu tờ khai kiến nghị sửa đổi, bổ sung: 10;

- Số lượng yêu cầu, điều kiện kiến nghị sửa đổi, bổ sung: 11.

b) Danh sách TTHC kiến nghị sửa đổi, bổ sung: (theo Mẫu 4 dưới đây)

4.2. Danh sách TTHC kiến nghị bãi bỏ/hủy bỏ:17

a) Số lượng TTHC kiến nghị bãi bỏ/hủy bỏ: 17, trong đó:

- Số lượng mẫu đơn, mẫu tờ khai kiến nghị bãi bỏ/hủy bỏ: 03

- Số lượng yêu cầu, điều kiện kiến nghị bãi bỏ/hủy bỏ: 03

b) Danh sách TTHC kiến nghị bãi bỏ/hủy bỏ: (theo Mẫu 5 dưới đây)

c. Các đề xuất khác:

* Ghi chú: Các tài liệu gửi kèm theo báo cáo này gồm có: các Báo cáo kết quả rà soát TTHC và file biểu mẫu 2, 2a, 2b của UBND huyện Kinh Môn.

Trên đây là kết quả rà soát bộ thủ tục hành chính dùng chung áp dụng tại cấp huyện trên địa bàn tỉnh Hải Dương, báo cáo Tổ công tác chuyên trách biết và cho ý kiến chỉ đạo./.