Skip navigation links
Trang chủ
Bộ thủ tục hành chính
Kiểm soát TTHC
Tin tức hoạt động
Kết quả triển khai
Giới thiệu đề án 30
Skip navigation links
Bộ thủ tục hành chính
Các Sở, Ban, Ngành
Các Huyện,Thị xã,Thành Phố
Các Xã, Phường, Thị Trấn
Kiểm soát TTHC
Văn bản chỉ đạo
Văn bản của Tỉnh
Văn bản của TW
Kết quả triển khai
Ý kiến đóng góp
Kết quả rà soát sâu TTHC theo Đề án 30 
 

UỶ BAN NHÂN DÂN

TỈNH HẢI DƯƠNG

Số: 706 /QĐ-UBND

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                  Hải Dương, ngày 29  tháng 3 năm 2010

 

                                                  QUYẾT ĐỊNH

              V/v giao nhiệm vụ rà soát sâu thủ tục hành chính theo Đề án 30

                              CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

        Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Quyết định số 07/QĐ-TTg ngày 04/1/2008 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Kế hoạch thực hiện Đề án đơn giản hóa thủ tục hành chính trên các lĩnh vực quản lý nhà nước giai đoạn 2007 – 2010 (gọi tắt là Đề án 30);

Căn cứ Thông tư số 129//2009/TT-BTC ngày 24/6/2009 của Bộ Tài chính về quy định việc lập dự toán, quản lý và sử dụng kinh phí thực hiện Đề án Đơn giản hóa thủ tục hành chính trên các lĩnh vực quản lý nhà nước  giai đoạn 2007 – 2010;

Căn cứ ý kiến chỉ đạo lựa chọn 30% các thủ tục hành chính để tổ chức rà soát sâu (Công điện số 68/CĐ-CCTTHC ngày 02 tháng 3 năm 2010 của Tổ công tác chuyên trách cải cách thủ tục hành chính của Thủ tướng Chính phủ);

Xét đề nghị của Tổ trưởng Tổ công tác thực hiện Đề án 30 tỉnh,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Giao nhiệm vụ rà soát sâu 559 thủ tục hành chính (TTHC) của các cơ quan, đơn vị, cụ thể như sau:

1. Khối sở, ban, ngành rà soát sâu 391 TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của từng cơ quan, đơn vị;

2. UBND huyện Kinh Môn rà soát sâu 97 TTHC chung áp dụng tại cấp huyện trên địa bàn tỉnh;

3. UBND xã Thanh Quang rà soát sâu 71 TTHC chung áp dụng tại cấp xã trên địa bàn tỉnh.

(Có danh mục TTHC rà soát sâu của các cơ quan, đơn vị kèm theo )

Điều 2. Trách nhiệm thực hiện

1. Thủ trưởng các sở, ban, ngành thuộc UBND tỉnh; chủ tịch UBND huyện Kinh Môn và chủ tịch UBND xã Thanh Quang có trách nhiệm tổ chức thực hiện rà soát sâu TTHC thuộc thẩm quyền và báo cáo kết quả về Tổ công tác thực hiện Đề án 30 của tỉnh.

2. Giao Tổ công tác thực hiện Đề án 30 của tỉnh hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc các cơ quan, đơn vị có tên tại Điều 1 nghiêm túc tổ chức thực hiện.

3. Thời gian và hoàn thành báo cáo kết quả: Chậm nhất ngày 06/4/2010

Điều 3. Kinh phí thực hiện

1. Nguồn kinh phí rà soát sâu TTHC lấy từ kinh phí thực hiện Đề án 30 được cấp năm 2010 qua Văn phòng UBND tỉnh.

Hỗ trợ kinh phí chi cho công tác rà soát sâu là 50.000đ/biểu mẫu (trong đó: Chi cho đơn vị tổ chức rà soát là 30.000đ/biểu mẫu; chi tổ chức kiểm soát, đánh giá chất lượng kết quả rà soát là 20.000đ/biểu mẫu).

2. Giao Chánh Văn phòng UBND tỉnh có trách nhiệm phân bổ, cấp phát và thanh quyết toán kinh phí cho từng cơ quan, đơn vị theo khối lượng công việc đã giao nhằm hoàn thành đúng tiến độ, đưa ra những phương án triệt để nhất đơn giản hóa TTHC theo yêu cầu của Đề án 30.

Điều 4. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Thủ trưởng các sở, ban, ngành thuộc UBND tỉnh, chủ tịch UBND huyện Kinh Môn, chủ tịch UBND xã Thanh Quang; Giám đốc các sở, ngành: Tài chính, Kho bạc Nhà nước tỉnh và Tổ công tác thực hiện Đề án 30 tỉnh có trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

1. Khối sở, ban, ngành rà soát sâu 391 TTHC

2. UBND huyện Kinh Môn rà soát sâu 97 TTHC

3. UBND xã Thanh Quang rà soát sâu 71 TTHC