Skip navigation links
Trang chủ
Bộ thủ tục hành chính
Kiểm soát TTHC
Tin tức hoạt động
Kết quả triển khai
Giới thiệu đề án 30
Skip navigation links
Bộ thủ tục hành chính
Các Sở, Ban, Ngành
Các Huyện,Thị xã,Thành Phố
Các Xã, Phường, Thị Trấn
Kiểm soát TTHC
Văn bản chỉ đạo
Văn bản của Tỉnh
Văn bản của TW
Kết quả triển khai
Ý kiến đóng góp
Báo cáo kết quả việc thực hiện Đề án đơn giản hóa thủ tục hành chính 
 

ỦY BAN HÂNH DÂN TỈNH HẢI DƯƠNG

 Số: 34/BC–UBND

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 Hải Dương, ngày 17 tháng 5  năm 2010

 

BÁO CÁO

Kết quả việc thực hiện Đề án đơn giản hóa thủ tục hành chính
trên các lĩnh vực quản lý nhà nước giai đoạn 2007 - 2010

 Căn cứ Văn bản số 2576/VPCP – TCCV ngày 19/4/2010 của của Văn phòng Chính phủ về sơ kết việc thực hiện cải cách thủ tục hành chính theo Đề án 30, UBND tỉnh Hải Dương báo cáo kết quả việc thực hiện Đề án đơn giản hóa thủ tục hành chính trên các lĩnh vực quản lý nhà nước giai đoạn 2007 – 2010 (gọi tắt là Đề án 30), như sau:

I. MỘT SỐ VẤN ĐỀ CHUNG VỀ ĐỀ ÁN 30

1. Mục tiêu, nhiệm vụ và kết quả của Đề án 30

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, UBND tỉnh đã có Kế hoạch thông kê, rà soát thủ tục hành chính, mẫu đơn mẫu tờ khai hành chính và yêu cầu, điều kiện để thực hiện thủ tục hành chính; với tinh thần trách nhiệm cao, xác định đây là nhiệm vụ trọng tâm của công tác cải cách thủ tục hành chính nên tỉnh Hải Dương đã tích cực chỉ đạo các sở, ngành và cấp huyện, xã triển khai Đề án.

Đề án được triển khai làm 3 giai đoạn, giai đoạn 1: thống kê thủ tục hành chính; giai đoạn 2: rà soát thủ tục hành chính; giai đoạn 3: tổ chức thực hiện các kiến nghị đơn giản hóa thủ tục hành chính nhằm hoàn thành và công khai trên INTERNET cơ sở dữ liệu quốc gia về thủ tục hành chính, mẫu đơn, mẫu tờ khai hành chính, yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện thủ tục hành chính và toàn bộ các văn bản pháp luật có liên quan trên cơ sở đã được đơn giản hoá theo các tiêu chí về tính hợp pháp, sự cần thiết và tính hợp lý của thủ tục hành chính, mẫu đơn, mẫu tờ khai hành chính và yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện thủ tục hành chính góp phần chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí. Thông qua việc đơn giản hóa loại bớt các thủ tục hành chính rườm rà, không cần thiết, cắt giảm đáng kể chi phí trong thực hiện các thủ tục hành chính cho người dân và doanh nghiệp.

Kết thúc năm 2010, cá nhân, tổ chức trong và ngoài nước có thể truy cập Cổng thông tin điện tử của Chính phủ để tìm hiểu, giám sát việc thực hiện thủ tục hành chính ở tất cả các cấp chính quyền trong phạm vi toàn quốc; in mẫu đơn, mẫu tờ khai hành chính, thay vì phải mua hoặc đến cơ quan hành chính xin mẫu văn bản .v.v.

2. Đặc điểm, tình hình chung trước khi triển khai Đề án 30

Thực hiện sự chỉ đạo của Chính phủ và xuất phát từ tình hình thực tế ở địa phư­ơng, UBND tỉnh đã chỉ đạo các cơ quan hành chính tập trung thực hiện cải cách thủ tục hành chính ở một số lĩnh vực có những vấn đề bức xúc, có quan hệ nhiều đến tổ chức và công dân. Kết quả, đã có chuyển biến tích cực, công khai về hồ sơ, quy trình, thời gian giải quyết, lệ phí và quy chế hoạt động của bộ phận “tiếp nhận và trả kết quả”. Một số lĩnh vực có quan hệ nhiều đến tổ chức, doanh nghiệp và công dân đã được rút ngắn thời gian, giảm bớt giấy tờ không cần thiết và việc đi lại của tổ chức, công dân; ý thức trách nhiệm và thái độ phục vụ của cán bộ, công chức được giao nhiệm vụ ở bộ phận “tiếp nhận và trả kết quả” được nâng lên. Tuy nhiên vẫn còn một số tồn tại chung, như sau:

- Một số ít cấp uỷ Đảng, thủ trư­­ởng cơ quan hành chính nhà nước chưa quan tâm sâu sắc đến công tác cải cách thủ tục hành chính nên chưa thấy được hết ý nghĩa, tầm quan trọng và đòi hỏi cấp bách của việc tháo gỡ những cản trở, vướng mắc cho cá nhân, tổ chức và doanh nghiệp về thủ tục hành chính;

- Các thủ tục hành chính còn phân khúc, thiếu tính liên thông và phối hợp thực hiện. Khi có nhu cầu tổ chức, công dân và doanh nghiệp còn phải đến nhiều cơ quan, đi lại nhiều lần;

- Chưa có một cơ chế pháp lý đủ mạnh để giàng buộc trách nhiệm của cơ quan hành chính nhà nước trong việc tiếp nhận, xử lý nhanh chóng, kịp thời các phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức và doanh nghiệp về cơ chế chính sách, thủ tục hành chính không còn phù hợp;

- Công tác tuyên truyền và kiểm tra về cải cách thủ tục hành chính chư­­a đư­ợc quan tâm đúng mức.

3. Công tác chỉ đạo và tổ chức thực hiện

a) Phương pháp triển khai

Thực hiện sự chỉ đạo của Thủ tướng và hướng dẫn của Tổ công tác chuyên trách cải cách thủ tục hành chính của Thủ tướng Chính phủ (gọi tắt Tổ công tác chuyên trách), UBND tỉnh Hải Dương đã tập trung chỉ đạo thực hiện, cụ thể:

- Chủ tịch UBND tỉnh đã quyết định thành lập Tổ công tác thực hiện Đề án 30 gồm có 6 thành viên, do Chánh văn phòng UBND tỉnh làm Tổ trưởng để điều phối, tổ chức hoạt động thực hiện Đề án 30 trên địa bàn tỉnh. Tổ công tác được đặt trực tiếp dưới sự chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh, gắn với cơ quan văn phòng UBND tỉnh và làm việc chuyên trách, được giao các nhiệm vụ rõ ràng, cụ thể. Đây là mô hình mới, đã khẳng định tính hiệu quả, hiệu lực trong công tác tổ chức thực hiện, chỉ đạo điều hành các hoạt động cải cách thủ tục hành chính.

- Triển khai tổng thể hệ thống thủ tục hành chính ở các cấp chính quyền (cấp tỉnh, huyện, xã) cùng với các văn bản quy định thủ tục hành chính, cũng như các quy định có liên quan đến thủ tục hành chính. Bên cạnh Tổ công tác có một Hội đồng tư vấn thực hiện Đề án 30 của tỉnh được thành lập, gồm có 20 thành viên là lãnh đạo các sở, ngành và các tổ chức hội nghề nghiếp nhằm độc lập đánh giá kết quả thống kê và rà soát thủ tục hành chính để đưa ra những ý kiến đóng góp vào Bộ thủ tục hành chính của tỉnh.

- Tổ công tác đã tham mưu cho UBND tỉnh xây dựng kế hoạch cụ thể cho từng giai đoạn; trực tiếp hướng dẫn, tập huấn nghiệp vụ cho các cơ quan, đơn vị có trách nhiệm thống kê thủ tục hành chính; tham mưu cho Chủ tịch UBND tỉnh ban hành các văn bản chỉ đạo các sở, ngành, UBND cấp huyện và UBND cấp xã tổ chức, triển khai thực hiện Đề án 30. Việc chỉ đạo được thực hiện trực tiếp xuống cấp xã, đồng thời có cơ chế kiểm tra, đôn đốc, trực tiếp hỗ trợ việc thực hiện tại các cơ quan, đơn vị nhằm bảo đảm chất lượng và tiến độ thực hiện.

b) Về tổ chức triển khai thống kê và rà soát thủ tục hành chính

Theo yêu cầu của Đề án 30, các cơ quan hành chính nhà nước trực tiếp tiếp xúc, giải quyết thủ tục hành chính với cá nhân, tổ chức có liên quan đến hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp và đời sống của nhân dân phải tổ chức thực hiện Đề án 30, gồm: Khối cơ quan cấp tỉnh, với 18 cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh; UBND 12 huyện, thị xã, thành phố và 263 xã, phường, thị trấn. Tổ công tác đã xây dựng kế hoạch và tổ chức tập huấn cho các cơ quan, đơn vị. Đối với cấp huyện, Tổ công tác đã phối hợp với 12 huyện, thị xã, thành phố để tổ chức tập huấn tại địa phương cho các đối tượng là thủ trưởng, cán bộ có liên quan của phòng chuyên môn thuộc UBND huyện và cán bộ cấp xã (12 buổi); đối với các sở, ban, ngành của tỉnh tổ chức một buổi tập huấn tại Văn phòng UBND tỉnh nội, dung hướng dẫn nghiệp vụ thống kê thủ tục hành chính, giúp các cơ quan, đơn vị  nắm bắt được mục đích, ý nghĩa và cách làm của Đề án 30.

Thực hiện giai đoạn II, giai đoạn rà soát thủ tục hành chính, ngày 04/9/2009 UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 1235/KH-UBND và quyết định giao nhiệm vụ và thời gian hoàn thành việc rà soát thủ tục hành chính của Đề án 30 (Quyết định số 3578/QĐ-UBND ngày 09/10/2009), theo đó các sở, ban, ngành có trách nhiệm rà soát bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền là 1076 thủ tục hành chính; UBND huyện Kinh Môn rà soát bộ thủ tục hành chính chung áp dụng tại cấp huyện với 248 thủ tục hành chính; UBND xã Thanh Quang rà soát bộ thủ tục hành chính chung áp dụng tại cấp xã với 197 thủ tục hành chính (UBND huyện Kinh Môn và UBND xã Thanh Quang là đơn vị được chọn làm điểm). Tổ công tác đã tổ chức tập huấn và cử cán bộ xuống cơ sở để hỗ trợ trực tiếp việc rà soát thủ tục hành chính đảm bảo chất lượng và tiến độ.

c) Về nguồn tài chính và nhân lực

- Về tài chính: Căn cứ vào Thông tư số 129/2009/TT-BTC ngày 24/6/2009 của Bộ Tài chính, UBND tỉnh đã cấp kinh phí để hỗ trợ cho các cơ quan, đơn vị tổ chức thực hiện và đảm bảo các hoạt động của Tổ công tác với tổng kinh phí là trên 900 triệu đồng.

- Về nhân lực: Để đảm bảo công tác điều phối, đôn đốc, hướng dẫn thực hiện Đề án, UBND tỉnh đã quyết định cử một đồng chí Phó Chánh văn phòng UBND tỉnh làm Tổ phó thường trực Tổ công tác và 3 thành viên chuyên trách để hỗ trợ triển khai Đề án trên địa bàn toàn tỉnh. Trong những thời điểm cần thiết nhằm đảm bảo tiến độ, Chủ tịch UBND tỉnh quyết định trưng dụng có thời hạn cán bộ thuộc các sở, ngành, UBND cấp huyện và cấp xã về làm việc tại Tổ công tác.

d) Về ứng dụng khoa học kỹ thuật và công nghệ phục vụ cải cách thủ tục hành chính

Văn phòng UBND tỉnh đã bố trí phòng làm việc, đầu tư mua sắm trang thiết bị cần thiết để đảm bảo mọi hoạt động của Tổ công tác, như máy vi tính để bàn (03 bộ), máy tính xách tay (01 chiếc), máy in… UBND tỉnh giao cho Trung tâm Tin học phối hợp với Tổ công tác để cập nhật toàn bộ nội dung, kết quả thực hiện Đề án 30 lên trang Website của UBND tỉnh (tại địa chỉ: www.haiduong.gov.vn/Home/CCTTHC) để phục vụ tổ chức, công dân trong và ngoài tỉnh khi có yêu cầu về thủ tục hành chính.

e) Về công tác tham vấn lấy ý kiến của các đối tượng có liên quan

Thực hiện Kế hoạch số 1235/KH-UBND ngày 04/9/2009 của UBND tỉnh, Tổ công tác đã phối hợp với Hội đồng tư vấn và các cơ quan, đơn vị tham vấn kết quả thống kê, rà soát thủ tục hành chính để nghiên cứu phân tích kết quả đề xuất các kiến nghị của các cơ quan, đơn vị. Đồng thời, Trung tâm Tin học tỉnh đã công bố trên mạng internet toàn bộ văn bản chỉ đạo và các kết quả của Đề án để lấy ý kiến của tổ chức, công dân và doanh nghiệp và các bên có liên quan.

Các ý kiến phản hồi đã được Tổ công tác tổng hợp báo cáo, trình chủ tịch UBND tỉnh xem xét, quyết định.

  Kết quả việc thực hiện Đề án đơn giản hóa thủ tục hành chính trên các lĩnh vực quản lý nhà nước