Skip navigation links
Trang chủ
Bộ thủ tục hành chính
Kiểm soát TTHC
Tin tức hoạt động
Kết quả triển khai
Giới thiệu đề án 30
Skip navigation links
Bộ thủ tục hành chính
Các Sở, Ban, Ngành
Các Huyện,Thị xã,Thành Phố
Các Xã, Phường, Thị Trấn
Kiểm soát TTHC
Văn bản chỉ đạo
Văn bản của Tỉnh
Văn bản của TW
Kết quả triển khai
Ý kiến đóng góp
Phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính Sở Xây dựng 
  Phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính thuốc thẩm quyền giải quyết của Sở Xây dựng có 35 thủ tục, bao gồm:

1. Thủ tục thẩm định đồ án quy hoạch xây dựng vùng – 114187

1.1. Nội dung đơn giản hóa

 Đề nghị bỏ yêu cầu, điều kiện ở thủ tục này.

Lý do: Vì khi lập quy hoạch, các căn cứ, điều kiện lập quy hoạch đã được thể hiện ở trong đồ án và được xem xét khi thẩm định đồ án.

1.2. Kiến nghị thực thi:

Các căn cứ ở Điều 7, Nghị định số 08/2005/NĐ-CP ngày 24/01/2005 làm cơ sở để xem xét thẩm định đồ án, không phải là điều kiện thực hiện thủ tục hành chính.

Bãi bỏ yêu cầu, điều kiện của thủ tục này tại Quyết định số 2970/QĐ-UBND ngày 19/8/2009 của UBND tỉnh Hải Dương.

2. Thủ tục thẩm định đồ án quy hoạch chung xây dựng 

2.1. Nội dung đơn giản hóa

Đề nghị bỏ yêu cầu, điều kiện ở thủ tục này.

Lý do: vì khi lập quy hoạch, các căn cứ, điều kiện lập quy hoạch đã được thể hiện ở trong đồ án và được xem xét khi thẩm định đồ án.

2.2. Kiến nghị thực thi

Các căn cứ ở Điều 15, Nghị định số 08/2005/NĐ-CP ngày 24/01/2005 làm cơ sở để xem xét thẩm định đồ án, không phải là điều kiện thực hiện thủ tục hành chính.

Bãi bỏ phần yêu cầu, điều kiện của thủ tục này tại Quyết định số 2970/QĐ-UBND ngày 19/8/2009 của UBND tỉnh Hải Dương.

3. Thủ tục thẩm định đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng - 114593

3.1. Nội dung đơn giản hóa

Đề nghị bỏ yêu cầu, điều kiện ở thủ tục này.

Lý do: vì khi lập quy hoạch, các căn cứ, điều kiện lập quy hoạch đã được thể hiện ở trong đồ án và được xem xét khi thẩm định đồ án.

3.2. Kiến nghị thực thi

Các căn cứ ở Điều 23, Nghị định số 08/2005/NĐ-CP ngày 24/01/2005 làm cơ sở để xem xét thẩm định đồ án, không phải là điều kiện thực hiện thủ tục hành chính.

Bãi bỏ phần yêu cầu, điều kiện của thủ tục này tại Quyết định số 2970/QĐ-UBND ngày 19/8/2009 của UBND tỉnh Hải Dương.

4. Thẩm định quy hoạch chi tiết (tổng mặt bằng) các dự án thuê đất đầu tư xây dựng (ngoài khu công nghiệp) - 114597

4.1. Nội dung đơn giản hóa

Đề nghị bỏ yêu cầu, điều kiện ở thủ tục này.

Lý do: Vì việc xem xét chấp thuận về vị trí đã được thực hiện ở bước xem xét chấp thuận dự án đầu tư hay cấp giấy chứng nhận đầu tư.

4.2. Kiến nghị thực thi

Kiến nghị sửa Điều 6, Nghị định 12/2009/NĐ-CP ngày 12/2/2009 của Chính phủ: Trường hợp dự án chưa có trong quy hoạch xây dựng Ủy ban nhân dân cấp tỉnh xem xét chỉ đạo việc lập quy hoạch chi tiết cho dự án.

Bãi bỏ phần yêu cầu, điều kiện của thủ tục này tại Quyết định số 2970/QĐ-UBND ngày 19/8/2009 của UBND tỉnh Hải Dương.

Các thủ tục đơn giản khác