Tên TTHC:
Cơ quan thực hiện: Lĩnh vực:
Đối tượng thực hiện:
STTTên thủ tụcCơ quan ban hànhCơ quan thực hiệnLĩnh vực
1 Thủ tục lựa chọn nhà thầu là cộng đồng dân cư, tổ chức đoàn thể, tổ, nhóm thợ (dành cho cấp huyện) UBND Tỉnh Hải Dương UBND cấp Huyện Lĩnh vực đấu thầu
2 Thủ tục Đăng ký tham gia Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia UBND Tỉnh Hải Dương UBND cấp Huyện Lĩnh vực đấu thầu
3 Thủ tục Lựa chọn nhà thầu qua mạng UBND Tỉnh Hải Dương UBND cấp Huyện Lĩnh vực đấu thầu
4 Thủ tục thẩm định và phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu UBND Tỉnh Hải Dương UBND cấp Huyện Lĩnh vực đấu thầu
5 Thủ tục thẩm định và phê duyệt hồ sơ mời quan tâm, hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu đối với gói thầu dịch vụ tư vấn (dành cho cấp huyện) UBND Tỉnh Hải Dương UBND cấp Huyện Lĩnh vực đấu thầu
6 Thủ tục Thẩm định và phê duyệt hồ sơ mời sơ tuyển, hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu đối với gói thầu xây lắp (dành cho cấp huyện) UBND Tỉnh Hải Dương UBND cấp Huyện Lĩnh vực đấu thầu
7 Thủ tục Thẩm định và phê duyệt hồ sơ mời sơ tuyển, hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu đối với gói thầu mua sắm hàng hoá UBND Tỉnh Hải Dương UBND cấp Huyện Lĩnh vực đấu thầu
8 Thủ tục Thẩm định và phê duyệt kết quả đánh giá hồ sơ quan tâm đối với gói thầu dịch vụ tư vấn UBND Tỉnh Hải Dương UBND cấp Huyện Lĩnh vực đấu thầu
9 Thủ tục Thẩm định và phê duyệt kết quả đánh giá hồ sơ dự sơ tuyển đối với gói thầu xây lắp và mua sắm hàng hoá UBND Tỉnh Hải Dương UBND cấp Huyện Lĩnh vực đấu thầu
10 Thủ tục Thẩm định và phê duyệt danh sách nhà thầu đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật. UBND Tỉnh Hải Dương UBND cấp Huyện Lĩnh vực đấu thầu
11 Thủ tục Thẩm định và phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu (dành cho cấp huyện) UBND Tỉnh Hải Dương UBND cấp Huyện Lĩnh vực đấu thầu
12 Thủ tục phê duyệt Danh sách ngắn (dành cho cấp huyện) UBND Tỉnh Hải Dương UBND cấp Huyện Lĩnh vực đấu thầu
13 Thủ tục cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu (dành cho cấp huyện) UBND Tỉnh Hải Dương UBND cấp Huyện Lĩnh vực đấu thầu
14 Thủ tục phát hành HSMQT, HSMST, HSMT, HSYC UBND Tỉnh Hải Dương UBND cấp Huyện Lĩnh vực đấu thầu
15 Thủ tục làm rõ HSMT, HSYC (dành cho cấp huyện) UBND Tỉnh Hải Dương UBND cấp Huyện Lĩnh vực đấu thầu
16 Thủ tục sửa đổi hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu UBND Tỉnh Hải Dương UBND cấp Huyện Lĩnh vực đấu thầu
17 Thủ tục làm rõ hồ sơ dự thầu (dành cho cấp huyện) UBND Tỉnh Hải Dương UBND cấp Huyện Lĩnh vực đấu thầu
18 Thủ tục Mở thầu (dành cho cấp huyện) UBND Tỉnh Hải Dương UBND cấp Huyện Lĩnh vực đấu thầu
19 Thủ tục Gửi thư mời thầu đến các nhà thầu có tên trong danh sách ngắn(dành cho cấp huyện) UBND Tỉnh Hải Dương UBND cấp Huyện Lĩnh vực đấu thầu
20 Thủ tục giải quyết kiến nghị trong quá trình lựa chọn nhà thầu UBND Tỉnh Hải Dương UBND cấp Huyện Lĩnh vực đấu thầu
1 2
TTHC ĐƯỢC XEM NHIỀU NHẤT
Thủ tục Cấp lại Giấy phép hoạt động in
Chuyển đổi văn phòng luật sư thành công ty luật
Cấp gia hạn Giấy chứng nhận đủ điều kiện nạp CNG vào phương tiện vận tải
Thẩm định, phê duyệt nhiệm vụ, nhiệm vụ điều chỉnh quy hoạch chi tiết của dự án đầu tư XD công trình theo hình thức kinh doanh thuộc thẩm quyền phê duyệt của UBND cấp tỉnh
Thẩm định thiết kế bản vẽ thi công - dự toán các công trình về điện
Xác nhận sự phù hợp với quy hoạch phát triển điện lực
Giải thể trường tiểu học
Cấp Giấy phép kinh doanh bán buôn sản phẩm rượu
Thủ tục Cấp mới Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hóa chất thuộc danh mục hóa chất sản xuất, kinh doanh có điều kiện trong ngành công nghiệp
Cấp Giấy xác nhận khai báo hóa chất sản xuất.

TTHC MỚI CẬP NHẬT
Thủ tục: “Kiểm tra công tác nghiệm thu khi hoàn thành thi công xây dựng hạng mục công trình, công trình xây dựng đưa vào sử dụng đối với công trình xây dựng trong khu công nghiệp”
Thủ tục: “Thẩm định thiết kế kỹ thuật, thiết kế bản vẽ thi công đối với công trình xây dựng trong khu công nghiệp”
Thủ tục: “Thẩm định, phê duyệt quy hoạch chi tiết xây dựng các dự án đầu tư thứ cấp trong khu công nghiệp”
Thủ tục Bảo đảm đầu tư trong trường hợp không được tiếp tục áp dụng ưu đãi đầu tư.
Cung cấp thông tin về dự án đầu tư
Thủ tục Đổi Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho dự án hoạt động theo Giấy phép đầu tư, Giấy chứng nhận đầu tư hoặc giấy tờ khác có giá trị pháp lý tương đương.
Thủ tục Chấm dứt hoạt động văn phòng điều hành của nhà đầu tư nước ngoài trong hợp đồng BCC
Thủ tục Thành lập văn phòng điều hành của nhà đầu tư nước ngoài trong hợp đồng BCC.
Thủ tục Chấm dứt hoạt động của dự án đầu tư
Thủ tục Tạm ngừng hoạt động của dự án đầu tư