Tên TTHC:
Cơ quan thực hiện: Lĩnh vực:
Đối tượng thực hiện:
STTTên thủ tụcCơ quan ban hànhCơ quan thực hiệnLĩnh vực
1 Thủ tục lựa chọn nhà thầu là cộng đồng dân cư, tổ chức đoàn thể, tổ, nhóm thợ (dành cho cấp huyện) UBND Tỉnh Hải Dương UBND cấp Huyện Lĩnh vực đấu thầu
2 Thủ tục Đăng ký tham gia Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia UBND Tỉnh Hải Dương UBND cấp Huyện Lĩnh vực đấu thầu
3 Thủ tục Lựa chọn nhà thầu qua mạng UBND Tỉnh Hải Dương UBND cấp Huyện Lĩnh vực đấu thầu
4 Thủ tục thẩm định và phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu UBND Tỉnh Hải Dương UBND cấp Huyện Lĩnh vực đấu thầu
5 Thủ tục thẩm định và phê duyệt hồ sơ mời quan tâm, hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu đối với gói thầu dịch vụ tư vấn (dành cho cấp huyện) UBND Tỉnh Hải Dương UBND cấp Huyện Lĩnh vực đấu thầu
6 Thủ tục Thẩm định và phê duyệt hồ sơ mời sơ tuyển, hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu đối với gói thầu xây lắp (dành cho cấp huyện) UBND Tỉnh Hải Dương UBND cấp Huyện Lĩnh vực đấu thầu
7 Thủ tục Thẩm định và phê duyệt hồ sơ mời sơ tuyển, hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu đối với gói thầu mua sắm hàng hoá UBND Tỉnh Hải Dương UBND cấp Huyện Lĩnh vực đấu thầu
8 Thủ tục Thẩm định và phê duyệt kết quả đánh giá hồ sơ quan tâm đối với gói thầu dịch vụ tư vấn UBND Tỉnh Hải Dương UBND cấp Huyện Lĩnh vực đấu thầu
9 Thủ tục Thẩm định và phê duyệt kết quả đánh giá hồ sơ dự sơ tuyển đối với gói thầu xây lắp và mua sắm hàng hoá UBND Tỉnh Hải Dương UBND cấp Huyện Lĩnh vực đấu thầu
10 Thủ tục Thẩm định và phê duyệt danh sách nhà thầu đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật. UBND Tỉnh Hải Dương UBND cấp Huyện Lĩnh vực đấu thầu
11 Thủ tục Thẩm định và phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu (dành cho cấp huyện) UBND Tỉnh Hải Dương UBND cấp Huyện Lĩnh vực đấu thầu
12 Thủ tục phê duyệt Danh sách ngắn (dành cho cấp huyện) UBND Tỉnh Hải Dương UBND cấp Huyện Lĩnh vực đấu thầu
13 Thủ tục cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu (dành cho cấp huyện) UBND Tỉnh Hải Dương UBND cấp Huyện Lĩnh vực đấu thầu
14 Thủ tục phát hành HSMQT, HSMST, HSMT, HSYC UBND Tỉnh Hải Dương UBND cấp Huyện Lĩnh vực đấu thầu
15 Thủ tục làm rõ HSMT, HSYC (dành cho cấp huyện) UBND Tỉnh Hải Dương UBND cấp Huyện Lĩnh vực đấu thầu
16 Thủ tục sửa đổi hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu UBND Tỉnh Hải Dương UBND cấp Huyện Lĩnh vực đấu thầu
17 Thủ tục làm rõ hồ sơ dự thầu (dành cho cấp huyện) UBND Tỉnh Hải Dương UBND cấp Huyện Lĩnh vực đấu thầu
18 Thủ tục Mở thầu (dành cho cấp huyện) UBND Tỉnh Hải Dương UBND cấp Huyện Lĩnh vực đấu thầu
19 Thủ tục Gửi thư mời thầu đến các nhà thầu có tên trong danh sách ngắn(dành cho cấp huyện) UBND Tỉnh Hải Dương UBND cấp Huyện Lĩnh vực đấu thầu
20 Thủ tục giải quyết kiến nghị trong quá trình lựa chọn nhà thầu UBND Tỉnh Hải Dương UBND cấp Huyện Lĩnh vực đấu thầu
1 2
TTHC ĐƯỢC XEM NHIỀU NHẤT
Thủ tục Cấp lại Giấy phép hoạt động in
Cấp gia hạn Giấy chứng nhận đủ điều kiện nạp CNG vào phương tiện vận tải
Giải thể trường tiểu học
Thẩm định, phê duyệt nhiệm vụ, nhiệm vụ điều chỉnh quy hoạch chi tiết của dự án đầu tư XD công trình theo hình thức kinh doanh thuộc thẩm quyền phê duyệt của UBND cấp tỉnh
Thủ tục xác nhận vào đơn đề nghị di chuyển hài cốt liệt sĩ; đơn đề nghị thăm viếng mộ liệt sĩ
Thủ tục Đăng ký thay đổi, bổ sung giấy chứng nhận đăng ký hoạt động khoa học và công nghệ
Thủ tục ủy quyền hưởng trợ cấp, phụ cấp ưu đãi
Thủ tục Trợ giúp xã hội đột xuất về hỗ trợ làm nhà ở, sửa chữa nhà ở:
Thủ tục Trợ giúp xã hội đột xuất về hỗ trợ chi phí mai táng
Thủ tục Quyết định quản lý cai nghiện ma túy tự nguyện tại gia đình

TTHC MỚI CẬP NHẬT
Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện cấp CNG
Cấp gia hạn Giấy chứng nhận đủ điều kiện nạp CNG vào phương tiện vận tải
Cấp điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện nạp CNG vào phương tiện vận tải
Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện nạp CNG vào phương tiện vận tải
Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện nạp CNG vào phương tiện vận tải
Cấp gia hạn Giấy chứng nhận đủ điều kiện cấp LPG
Cấp điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện cấp LPG
Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện cấp LPG
Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện cấp LPG
Cấp gia hạn Giấy chứng nhận đủ điều kiện nạp LPG vào phương tiện vận tải