Tên TTHC:
Cơ quan thực hiện: Lĩnh vực:
Đối tượng thực hiện:
STTTên thủ tụcCơ quan ban hànhCơ quan thực hiệnLĩnh vực
1 Đăng ký thế chấp tài sản gắn liền với đất không phải là nhà ở mà tài sản đó đã hình thành nhưng chưa được chứng nhận quyền sở hữu trên Giấy chứng nhận(cấp xã) UBND Tỉnh Hải Dương UBND cấp Xã Lĩnh vực đất đai
2 Đăng ký bảo lưu quyền sở hữu trong trường hợp mua bán tài sản gắn liền với đất có bảo lưu quyền sở hữu(cấp xã) UBND Tỉnh Hải Dương UBND cấp Xã Lĩnh vực đất đai
3 Thủ tục hòa giải tranh chấp đất đai UBND Tỉnh Hải Dương UBND cấp Xã Lĩnh vực đất đai
4 Thủ tục Quyết định quản lý cai nghiện ma túy tự nguyện tại gia đình UBND Tỉnh Hải Dương UBND cấp Xã Lĩnh vực Phòng chống tệ nạn xã hội
5 Thủ tục Quyết định cai nghiện ma túy tự nguyện tại cộng đồng UBND Tỉnh Hải Dương UBND cấp Xã Lĩnh vực Phòng chống tệ nạn xã hội
6 Thủ tục Hoãn chấp hành quyết định cai nghiện bắt buộc tại cộng đồng UBND Tỉnh Hải Dương UBND cấp Xã Lĩnh vực Phòng chống tệ nạn xã hội
7 Thủ tục Miễn chấp hành quyết định cai nghiện bắt buộc tại cộng đồng UBND Tỉnh Hải Dương UBND cấp Xã Lĩnh vực Phòng chống tệ nạn xã hội
8 Thủ tục xác nhận vào đơn đề nghị di chuyển hài cốt liệt sĩ; đơn đề nghị thăm viếng mộ liệt sĩ UBND Tỉnh Hải Dương UBND cấp Xã Lĩnh vực người có công
9 Thủ tục ủy quyền hưởng trợ cấp, phụ cấp ưu đãi UBND Tỉnh Hải Dương UBND cấp Xã Lĩnh vực người có công
10 Xử lý đơn tại cấp xã UBND Tỉnh Hải Dương UBND cấp Xã Lĩnh vực giải quyết khiếu nại, tố cáo
11 Thủ tục giải quyết khiếu nại lần đầu tại cấp xã UBND Tỉnh Hải Dương UBND cấp Xã Lĩnh vực giải quyết khiếu nại, tố cáo
12 Giải quyết tố cáo tại cấp xã UBND Tỉnh Hải Dương UBND cấp Xã Lĩnh vực giải quyết khiếu nại, tố cáo
13 Thủ tục bầu hòa giải viên UBND Tỉnh Hải Dương UBND cấp Xã Lĩnh vực Hòa giải
14 Thủ tục bầu tổ trưởng tổ hòa giải UBND Tỉnh Hải Dương UBND cấp Xã Lĩnh vực Hòa giải
15 Thủ tục thôi làm hòa giải viên UBND Tỉnh Hải Dương UBND cấp Xã Lĩnh vực Hòa giải
16 Thủ tục thanh toán thù lao cho hòa giải viên UBND Tỉnh Hải Dương UBND cấp Xã Lĩnh vực Hòa giải
17 Thủ tục công nhận “Gia đình văn hóa” UBND Tỉnh Hải Dương UBND cấp Xã Lĩnh vực Văn hóa
18 Đăng ký hoạt động thư viện tư nhân có vốn ngân sách ban đầu từ 500 bản đến dưới 1.000 bản UBND Tỉnh Hải Dương UBND cấp Xã Lĩnh vực Văn hóa
19 Xác nhận đăng ký Đề án bảo vệ môi trường đơn giản (trong trường hợp được UBND cấp huyện ủy quyền). UBND Tỉnh Hải Dương UBND cấp Xã Lĩnh vực môi trường
20 Tham vấn Đề án bảo vệ môi trường chi tiết UBND Tỉnh Hải Dương UBND cấp Xã Lĩnh vực môi trường
1 2 3 4 5 6 7
BỘ TTHC MỚI CÔNG BỐ
Quyết định 3072/QĐ-UBND v/v công bố danh mục thủ tục hành chính thuộc phạm vi, chức năng quản lý nhà nước của Sở Tài nguyên và Môi tường
Quyết định 3070/QĐ-UBND v/v công bố danh mục thủ tục hành chính thuộc phạm vi, chức năng quản lý nhà nước của Sở Tài chính
Quyết định 3071/QĐ-UBND v/v công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng, quản lý của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Quyết định số 3067/QĐ-UBND v/v công bố danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, sửa đổi, bổ sung, bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Quyết định số 2874/QĐ-UBND v/v công bố Danh mục thủ tục hành chính thẩm quyền giải quyết của Sở Giao thông vận tải
Quyết định số 2875/QĐ-UBND v/v công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết Sở Công thương
Quyết định số 2687/QĐ-UBND v/v công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết Sở Công Thương
Quyết định số 1984/QĐ-UBND v/v công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết Sở Công thương
Quyết định số 1890/QĐ-UBND v/v công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Y tế
Quyết định số 1892/QĐ-UBND v/v công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

TTHC ĐƯỢC XEM NHIỀU NHẤT
Chuyển đổi văn phòng luật sư thành công ty luật
Thẩm định, phê duyệt nhiệm vụ, nhiệm vụ điều chỉnh quy hoạch chi tiết của dự án đầu tư XD công trình theo hình thức kinh doanh thuộc thẩm quyền phê duyệt của UBND cấp tỉnh
Thủ tục Cho phép sử dụng thẻ đi lại của doanh nhân APEC
Thủ tục xác nhận vào đơn đề nghị di chuyển hài cốt liệt sĩ; đơn đề nghị thăm viếng mộ liệt sĩ
Thủ tục ủy quyền hưởng trợ cấp, phụ cấp ưu đãi
Thủ tục Trợ giúp xã hội đột xuất về hỗ trợ chi phí mai táng
Chấm dứt hoạt động Văn phòng giám định tư pháp (Trường hợp Văn phòng giám định tư pháp tự chấm dứt hoạt động)
Thủ tục đăng ký kết hôn
Thủ tục đăng ký khai sinh
Thủ tục Đăng ký thay đổi, bổ sung giấy chứng nhận đăng ký hoạt động khoa học và công nghệ

TTHC MỚI CẬP NHẬT
Xác nhận Hợp đồng tiếp cận nguồn gen và chia sẻ lợi ích
Tham vấn Báo cáo đánh giá tác động môi trường
Lấy ý kiến UBND cấp xã, cấp huyện đối với các dự án đầu tư có chuyển nước từ nguồn nước nội tỉnh
Đăng ký khai thác nước dưới đất
Xác nhận đăng ký kế hoạch bảo vệ môi trường.
Xác nhận Kế hoạch bảo vệ môi trường (trong trường hợp được UBND cấp huyện ủy quyền).
Thủ tục hòa giải tranh chấp đất đai
Thủ tục chuyển đổi quyền sử dụng đất nông nghiệp của hộ gia đình, cá nhân
Đăng ký chuyển mục đích sử dụng đất không phải xin phép cơ quan nhà nước có thẩm quyền
Cấp lại Giấy chứng nhận hoặc cấp lại Trang bổ sung của Giấy chứng nhận do bị mất