Thông tin

Thủ tục Giải quyết tranh chấp lao động tập thể về quyền
Lĩnh vực: Lĩnh vực Lao động – Tiền lương- BHXH
Cơ quan ban hành: UBND Tỉnh Hải Dương
Cơ quan trực tiếp thực hiện: UBND cấp Huyện
Cách thức thực hiện: Trực tiếp.
Thời hạn giải quyết:
Lệ phí: Không có
Đối tượng thực hiện: Cá nhân
Kết quả thực hiện: Quyết định giải quyết tranh chấp của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện.

Các bước

Thủ tục Giải quyết tranh chấp lao động tập thể về quyền

- Bước 1: Một trong hai bên liên quan đến tranh chấp lao động về quyền gửi đơn yêu cầu giải quyết tranh chấp lao động về quyền tới Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện

   - Bước 2: Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đơn, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện phải tiến hành giải quyết tranh chấp lao động.

   - Bước 3: Trong trường hợp các bên không đồng ý với quyết định của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện hoặc quá thời hạn mà Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện không giải quyết thì các bên có quyền yêu cầu Tòa án giải quyết.

Hồ sơ

Thủ tục Giải quyết tranh chấp lao động tập thể về quyền

 c) Thành phần, số lượng hồ sơ: Đơn yêu cầu giải quyết tranh chấp lao động.

. h) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không quy định

Căn cứ pháp lý

Thủ tục Giải quyết tranh chấp lao động tập thể về quyền
Bộ luật Lao động 2012.

Yêu cầu

Thủ tục Giải quyết tranh chấp lao động tập thể về quyền
Tranh chấp lao động về quyền