Thông tin

Thủ tục Cấp lại Giấy phép hoạt động in
Lĩnh vực: Xuất bản
Cơ quan ban hành: UBND tỉnh Hải Dương
Cơ quan trực tiếp thực hiện: Sở Thông tin và Truyền thông
Cách thức thực hiện: Nộp trực tiếp hồ sơ tại Bộ phận một cửa; Sử dụng dịch vụ bưu chính, chuyển phát
Thời hạn giải quyết: 07 ngày làm việc
Lệ phí: Chưa quy định.
Đối tượng thực hiện: Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy phép hoạt động in

Các bước

Thủ tục Cấp lại Giấy phép hoạt động in

- Cơ sở in phải đề nghị cấp lại giấy phép hoạt động in trong thời hạn 07 ngày làm việc, kể từ ngày giấy phép hoạt động in bị mất, bị hư hỏng hoặc có một trong các thay đổi sau đây: Tên gọi của cơ sở in; địa chỉ trụ sở chính, địa chỉ sản xuất của cơ sở in; loại hình tổ chức hoạt động của cơ sở in; thành lập hoặc giải thể chi nhánh của cơ sở in; người đứng đầu cơ sở in.

- Trong thời hạn 07 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định, Sở Thông tin và Truyền thông cấp lại giấy phép; trường hợp không cấp lại giấy phép sẽ có văn bản trả lời nêu rõ lý do.

Hồ sơ

Thủ tục Cấp lại Giấy phép hoạt động in

- Đơn đề nghị cấp lại giấy phép theo mẫu quy định;

- Các giấy tờ chứng minh sự thay đổi trong các trường hợp cụ thể;

- Giấy phép hoạt động in đối với trường hợp giấy phép bị hư hỏng;

Căn cứ pháp lý

Thủ tục Cấp lại Giấy phép hoạt động in

- Nghị định số 60/2014/NĐ-CP ngày 19/6/2014 của Chính phủ về hoạt động in;

- Thông tư số 03/2015/TT-BTTTT ngày 06/3/2015 của Bộ Thông tin và Truyền thông Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều, khoản của Nghị định số 60/2014/NĐ-CP ngày 19/6/2014 của Chính phủ về hoạt động in.

Yêu cầu

Thủ tục Cấp lại Giấy phép hoạt động in
Không có