Thông tin

Thủ tục đầu tư vốn nhà nước để thành lập doanh nghiệp Nhà nước
Lĩnh vực: Lĩnh vực tài chính doanh nghiệp
Cơ quan ban hành: UBND Tỉnh Hải Dương
Cơ quan trực tiếp thực hiện: Sở Tài chính
Cách thức thực hiện: Tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Hải Dương (tầng 1 Thư viện tỉnh, đường Tôn Đức Thắng, thành phố Hải Dương)
Thời hạn giải quyết: 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ
Lệ phí: Không có
Đối tượng thực hiện: Tổ chức
Kết quả thực hiện: Quyết định đầu tư vốn nhà nước để thành lập doanh nghiệp nhà nước

Các bước

Thủ tục đầu tư vốn nhà nước để thành lập doanh nghiệp Nhà nước

- Nhận được văn bản yêu cầu của cơ quan đại diện chủ sở hữu (UBND tỉnh) về hồ sơ đầu tư vốn nhà nước để thành lập doanh nghiệp.

- Sở Tài chính tiến hành thẩm định hồ sơ trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ, trình UBND tỉnh ban hành Quyết định đầu tư vốn nhà nước thành lập doanh nghiệp nhà nước mới.

- Sở Tài chính cấp vốn cho doanh nghiệp theo mức vốn điệu lệ tại Quyết định thành lập doanh nghiệp của UBND tỉnh.

Hồ sơ

Thủ tục đầu tư vốn nhà nước để thành lập doanh nghiệp Nhà nước

- Thành phần hồ sơ:

+ Bản sao Quyết định thành lập doanh nghiệp nhà nước của cấp có thẩm quyền kèm theo Đề án thành lập doanh nghiệp nhà nước. Đề án thành lập doanh nghiệp nhà nước thực hiện theo quy định của Chính phủ về thành lập, tổ chức lại, giải thể doanh nghiệp;

+ Bản sao các tài liệu giải trình về nguồn vốn để đầu tư thành lập doanh nghiệp nhà nước đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt (nguồn vốn ngân sách nhà nước, nguồn Quỹ hỗ trợ sắp xếp và phát triển doanh nghiệp, nguồn vốn nhà nước khác).

- Số lượng hồ sơ:  01 bộ                 

Căn cứ pháp lý

Thủ tục đầu tư vốn nhà nước để thành lập doanh nghiệp Nhà nước

- Luật Doanh nghiệp ngày 26/11/2014, Luật Đầu tư ngày 8/6/2014

- Nghị định số: 91/2015/NĐ-CP ngày 13/10/2015 của Chính phủ “về đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp và quản lý sử dụng vốn, tài sản tại doanh nghiệp”.

- Thông tư số: 219/2015/TT-BTC ngày 31/12/2015 của Bộ Tài chính “Hướng dẫn một số nội dụng của Nghị định số 91/2015/NĐ-CP”.


Yêu cầu

Thủ tục đầu tư vốn nhà nước để thành lập doanh nghiệp Nhà nước
Không có