Thông tin

Thủ tục đầu tư bổ sung vốn điều lệ đối với doanh nghiệp nhà nước đang hoạt động.
Lĩnh vực: Lĩnh vực tài chính doanh nghiệp
Cơ quan ban hành: UBND Tỉnh Hải Dương
Cơ quan trực tiếp thực hiện: Sở Tài chính
Cách thức thực hiện: Tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Hải Dương (tầng 1 Thư viện tỉnh, đường Tôn Đức Thắng, thành phố Hải Dương)
Thời hạn giải quyết: 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ. Trường hợp hồ sơ của doanh nghiệp không đảm bảo theo quy định thì cơ quan đại diện chủ sở hữu phải có văn bản đề nghị doanh nghiệp bổ sung hoàn chỉnh hồ sơ theo đúng quy định, trong thời hạn 07 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ của doanh nghiệp.
Lệ phí: Không có
Đối tượng thực hiện: Tổ chức
Kết quả thực hiện: Quyết định đầu tư bổ sung vốn điều lệ đối với doanh nghiệp nhà nước đang hoạt động.

Các bước

Thủ tục đầu tư bổ sung vốn điều lệ đối với doanh nghiệp nhà nước đang hoạt động.

- Nhận được văn bản yêu cầu của cơ quan đại diện chủ sở hữu (UBND tỉnh) về hồ sơ của doanh nghiệp đầu tư bổ sung vốn điều lệ đối với DNNN (có phiếu nhận).

- Sở Tài chính tiến hành thẩm định hồ sơ trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ, trình UBND tỉnh ban hành Quyết định đầu tư bổ sung vốn điều lệ đối với doanh nghiệp nhà nước đang hoạt động.

Hồ sơ

Thủ tục đầu tư bổ sung vốn điều lệ đối với doanh nghiệp nhà nước đang hoạt động.

- Thành phần hồ sơ:

+ Văn bản đề nghị bổ sung vốn của doanh nghiệp.

+ Bản sao Quyết định phê duyệt vốn điều lệ của cấp có thẩm quyền.

+ Báo cáo đánh giá thực trạng tài chính và hiệu quả sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp.

+ Mục tiêu, hiệu quả kinh tế - xã hội của việc đầu tư bổ sung vốn điều lệ.

+ Văn bản giải trình về các nguồn vốn sử dụng để bổ sung vốn điều lệ đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt chủ trương đầu tư, gồm nguồn vốn từ ngân sách nhà nước; Quỹ hỗ trợ sắp xếp và phát triển doanh nghiệp, Quỹ đầu tư phát triển tại doanh nghiệp hoặc Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp tại doanh nghiệp.

 - Số lượng hồ sơ:  01 bộ                 

Căn cứ pháp lý

Thủ tục đầu tư bổ sung vốn điều lệ đối với doanh nghiệp nhà nước đang hoạt động.

- Luật Doanh nghiệp ngày 26/11/2014, Luật Đầu tư ngày 8/6/2014

- Nghị định số: 91/2015/NĐ-CP ngày 13/10/2015 của Chính phủ “về đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp và quản lý sử dụng vốn, tài sản tại doanh nghiệp”.

- Thông tư số: 219/2015/TT-BTC ngày 31/12/2015 của Bộ Tài chính “Hướng dẫn một số nội dụng của Nghị định số 91/2015/NĐ-CP”.

 

Yêu cầu

Thủ tục đầu tư bổ sung vốn điều lệ đối với doanh nghiệp nhà nước đang hoạt động.
Không có