Thông tin

Thủ tục đầu tư vốn nhà nước để mua lại một phần hoặc toàn bộ doanh nghiệp.
Lĩnh vực: Lĩnh vực tài chính doanh nghiệp
Cơ quan ban hành: UBND Tỉnh Hải Dương
Cơ quan trực tiếp thực hiện: Sở Tài chính
Cách thức thực hiện: Tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Hải Dương (tầng 1 Thư viện tỉnh, đường Tôn Đức Thắng, thành phố Hải Dương)
Thời hạn giải quyết: 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ. Trường hợp phương án đầu tư vốn nhà nước để mua lại một phần hoặc toàn bộ doanh nghiệp chưa đảm bảo nội dung theo quy định, cơ quan tài chính cùng cấp có văn bản (nêu rõ lý do) gửi cơ quan đại diện chủ sở hữu chủ trì để tiếp tục kiểm tra, hoàn thiện phương án trong thời gian 07 ngày kể từ ngày nhận được phương án. Trường hợp phương án đầu tư vốn nhà nước để mua lại một phần hoặc toàn bộ doanh nghiệp đề nghị Thủ tướng Chính phủ quyết định sử dụng nguồn Quỹ hỗ trợ sắp xếp và phát triển doanh nghiệp để đầu tư, cơ quan đại diện chủ sở hữu gửi phương án đến Bộ Tài chính để thẩm định và báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định.
Lệ phí: Không có
Đối tượng thực hiện: Tổ chức
Kết quả thực hiện: Quyết định đầu tư vốn nhà nước để mua lại một phần hoặc toàn bộ doanh nghiệp.

Các bước

Thủ tục đầu tư vốn nhà nước để mua lại một phần hoặc toàn bộ doanh nghiệp.

- Nhận được văn bản của cơ quan đại diện chủ sở hữu yêu cầu thẩm định phương án đầu tư vốn nhà nước để mua lại một phần hoặc toàn bộ doanh nghiệp (có phiếu nhận).

- Sở Tài chính tiến hành thẩm định hồ sơ trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ, trình UBND tỉnh ban hành Quyết định đầu tư vốn nhà nước để mua lại một phần hoặc toàn bộ doanh nghiệp.

Hồ sơ

Thủ tục đầu tư vốn nhà nước để mua lại một phần hoặc toàn bộ doanh nghiệp.

- Thành phần hồ sơ:

+ Đánh giá thực trạng tài chính và kết quả hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp.

+ Mục tiêu, sự cần thiết, hiệu quả kinh tế, hiệu quả xã hội của việc đầu tư vốn nhà nước để mua lại một phần hoặc toàn bộ doanh nghiệp.

+ Mức vốn đầu tư.

+ Đề xuất nguồn vốn đầu tư: Gồm nguồn vốn từ ngân sách nhà nước, Quỹ hỗ trợ sắp xếp và phát triển doanh nghiệp và các nguồn vốn hợp pháp khác.

- Số lượng hồ sơ:  01 bộ                 

Căn cứ pháp lý

Thủ tục đầu tư vốn nhà nước để mua lại một phần hoặc toàn bộ doanh nghiệp.

- Luật Doanh nghiệp ngày 26/11/2014, Luật Đầu tư ngày 8/6/2014

- Nghị định số: 91/2015/NĐ-CP ngày 13/10/2015 của Chính phủ “về đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp và quản lý sử dụng vốn, tài sản tại doanh nghiệp”.

- Thông tư số: 219/2015/TT-BTC ngày 31/12/2015 của Bộ Tài chính “Hướng dẫn một số nội dụng của Nghị định số 91/2015/NĐ-CP”.

Yêu cầu

Thủ tục đầu tư vốn nhà nước để mua lại một phần hoặc toàn bộ doanh nghiệp.
Không có