Thông tin

Thủ tục thẩm định, phê duyệt đồ án, đồ án điều chỉnh quy hoạch chi tiết của dự án đầu tư xây dựng công trình theo hình thức kinh doanh thuộc thẩm quyền phê duyệt của UBND cấp tỉnh
Lĩnh vực: Lĩnh vực Quy hoạch - Kiến trúc
Cơ quan ban hành: UBND Tỉnh Hải Dương
Cơ quan trực tiếp thực hiện: Sở Xây dựng
Cách thức thực hiện: Tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Hải Dương (tầng 1 Thư viện tỉnh, đường Tôn Đức Thắng, thành phố Hải Dương)
Thời hạn giải quyết: - Thời gian thẩm định 25 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ. - Thời gian phê duyệt 15 ngày làm việc .
Lệ phí: Tính theo tỷ lệ % kinh phí lập quy hoạch
Đối tượng thực hiện: Tất cả
Kết quả thực hiện: - Báo cáo thẩm định đồ án, đồ án điều chỉnh quy hoạch chi tiết. - Quyết định phê duyệt đồ án, đồ án điều chỉnh quy hoạch chi tiết.

Các bước

Thủ tục thẩm định, phê duyệt đồ án, đồ án điều chỉnh quy hoạch chi tiết của dự án đầu tư xây dựng công trình theo hình thức kinh doanh thuộc thẩm quyền phê duyệt của UBND cấp tỉnh

a) Trình tự thực hiện thủ tục hành chính:

- Chủ đầu tư gửi hồ sơ thẩm định, phê duyệt đồ án, đồ án điều chỉnh quy hoạch chi tiết  đến nộp tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả Sở Xây dựng (Số 5 đường Thanh niên-TP Hải Dương) trong giờ hành chính các ngày làm việc trong tuần.

- Sở Xây dựng kiểm tra, thẩm định hồ sơ và trình UBND tỉnh phê duyệt trong thời gian không quá 25 ngày làm việc.

- UBND tỉnh phê duyệt nhiệm vụ trong thời gian không quá 20 ngày làm việc

- Chủ đầu tư có trách nhiệm nộp các khoản phí và lệ phí theo quy định trước khi nhận kết quả hồ sơ. 

Hồ sơ

Thủ tục thẩm định, phê duyệt đồ án, đồ án điều chỉnh quy hoạch chi tiết của dự án đầu tư xây dựng công trình theo hình thức kinh doanh thuộc thẩm quyền phê duyệt của UBND cấp tỉnh

c) Thành phần, số lượng hồ sơ:

* Thành phần hồ sơ:

- Tờ trình đề nghị thẩm định, phê duyệt đồ án;

- Thuyết minh nội dung đồ án bao gồm bản vẽ in màu thu nhỏ;

- Dự thảo quy định quản lý theo đồ án quy hoạch;

- Dự thảo quyết định phê duyệt đồ án;

 

- Các phụ lục tính toán kèm theo;

- Các bản vẽ in màu đúng tỷ lệ quy định;

- Các văn bản pháp lý có liên quan.

* Số lượng hồ sơ: Không quy định cụ thể

Căn cứ pháp lý

Thủ tục thẩm định, phê duyệt đồ án, đồ án điều chỉnh quy hoạch chi tiết của dự án đầu tư xây dựng công trình theo hình thức kinh doanh thuộc thẩm quyền phê duyệt của UBND cấp tỉnh

- Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/6/2014;

- Luật quy hoạch đô thị số 30/2009/QH12 ngày 17/6/2009;

- Nghị định số 37/2010/NĐ-CP ngày 07/4/2010 của Chính phủ về lập, thẩm định, phê duyệt và quản lý quy hoạch đô thị;

- Nghị định số 44/2015/NĐ-CP ngày 06/5/2015 của Chính phủ về Quy hoạch xây dựng;

- Thông tư số 01/2013/TT-BXD ngày 08/02/2013 của Bộ Xây dựng hướng dẫn xác định và quản lý chi phí quy hoạch xây dựng và quy đô thị.

- Thông tư 06/2013/TT-BXD ngày 13/5/2013 của Bộ Xây dựng hướng dẫn về thiết kế đô thị;

- Thông tư số 12/2016/TT-BXD ngày 29/6/2016 của Bộ Xây dựng quy định về hồ sơ của nhiệm vụ và đồ án quy hoạch xây dựng vùng, quy hoạch đô thị và quy hoạch xây dựng khu chức năng đặc thù;

Yêu cầu

Thủ tục thẩm định, phê duyệt đồ án, đồ án điều chỉnh quy hoạch chi tiết của dự án đầu tư xây dựng công trình theo hình thức kinh doanh thuộc thẩm quyền phê duyệt của UBND cấp tỉnh
Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính :  không có.