Thông tin

Giải thể trường tiểu học
Lĩnh vực: Lĩnh vực Giáo dục Đào tạo
Cơ quan ban hành: UBND huyện
Cơ quan trực tiếp thực hiện: Phòng giáo dục và đào tạo.
Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại Phòng giáo dục và đào tạo hoặc qua đường bưu điện.
Thời hạn giải quyết: 20 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ của Phòng giáo dục và đào tạo.
Lệ phí:
Đối tượng thực hiện: Tổ chức, cá nhân
Kết quả thực hiện: Quyết định giải thể trường tiểu học

Các bước

Giải thể trường tiểu học

- Phòng giáo dục và đào tạo xem xét đề nghị giải thể của tổ chức, cá nhân thành lập trường tiểu học; báo cáo bằng văn bản đề nghị Uỷ ban nhân huyện ra quyết định giải thể;

- Uỷ ban nhân huyện căn cứ đề nghị của Phòng giáo dục và đào tạo ra quyết định giải thể trong vòng 20 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ.

Quyết định giải thể phải ghi rõ lý do giải thể, các biện pháp đảm bảo quyền lợi của học sinh, cán bộ quản lí, giáo viên và nhân viên. Quyết định giải thể trường tiểu học phải được công bố công khai

Hồ sơ

Giải thể trường tiểu học

* Thành phần hồ sơ:

- Tờ trình xin giải thể của tổ chức, cá nhân;

- Quyết định thành lập đoàn kiểm tra;

- Biên bản kiểm tra;

- Tờ trình đề nghị giải thể của phòng giáo dục và đào tạo.

* Số lượng bộ hồ sơ: 01 bộ

Căn cứ pháp lý

Giải thể trường tiểu học

- Thông tư số 41/2010/TT-BGDĐT ngày 30/12/2010 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Điều lệ trường tiểu học.

Yêu cầu

Giải thể trường tiểu học

Theo đề nghị của tổ chức, cá nhân thành lập trường tiểu học.