Thông tin

Thủ tục Điều chỉnh, gia hạn, cấp lại giấy phép xây dựng đối với công trình, nhà ở riêng lẻ xây dựng trong đô thị, trung tâm cụm xã, trong khu bảo tồn, khu di tích lịch sử - văn hóa thuộc địa bàn quản lý, trừ các công trình thuộc thẩm quyền cấp giấy phép xây dựng của cấp trung ương, cấp tỉnh.
Lĩnh vực: Lĩnh vực Hoạt động xây dựng
Cơ quan ban hành: UBND Tỉnh Hải Dương
Cơ quan trực tiếp thực hiện: UBND cấp Huyện
Cách thức thực hiện: Chủ đầu tư nộp hồ sơ và nhận kết quả trực tiếp hoặc gửi qua đường bưu điện đến Bộ phận tiếp nhận và trả hồ sơ thực hiện cải cách thủ tục hành chính UBND cấp huyện.
Thời hạn giải quyết: - Điều chỉnh giấy phép xây dựng: Không quá 30 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ. - Gia hạn, cấp lại giấy phép xây dựng: Không quá 05 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.
Lệ phí: - 150.000 đồng/Giấy phép điều chỉnh; - 15.000 đồng/Giấy phép gia hạn - Cấp lại giấy phép: Không quy định
Đối tượng thực hiện: Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy phép xây dựng được điều chỉnh, gia hạn, cấp lại.

Các bước

Thủ tục Điều chỉnh, gia hạn, cấp lại giấy phép xây dựng đối với công trình, nhà ở riêng lẻ xây dựng trong đô thị, trung tâm cụm xã, trong khu bảo tồn, khu di tích lịch sử - văn hóa thuộc địa bàn quản lý, trừ các công trình thuộc thẩm quyền cấp giấy phép xây dựng của cấp trung ương, cấp tỉnh.

            1. Đối với trường hợp điều chỉnh giấy phép xây dựng:

                 - Chủ đầu tư nộp 02 bộ hồ sơ đề nghị cấp giấy phép xây dựng tại Nơi tiếp nhận và trả hồ sơ thực hiện cải cách thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa thuộc UBND cấp huyện trong giờ hành chính các ngày làm việc trong tuần.

 

          - Cán bộ tiếp nhận và trả hồ sơ thực hiện cải cách thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa thuộc UBND cấp huyện có trách nhiệm tiếp nhận hồ sơ của tổ chức, cá nhân đề nghị cấp giấy phép xây dựng; kiểm tra hồ sơ; ghi giấy biên nhận đối với trường hợp hồ sơ đáp ứng theo quy định hoặc hướng dẫn để chủ đầu tư hoàn thiện hồ sơ đối với trường hợp hồ sơ không đáp ứng theo quy định.

 

      Kể từ ngày nhận được hồ sơ, phòng chuyên môn thuộc UBND cấp huyện phải tổ chức thẩm định hồ sơ, kiểm tra thực địa. Khi thẩm định hồ sơ, phòng chuyên môn thuộc UBND cấp huyện phải xác định tài liệu còn thiếu, tài liệu không đúng theo quy định hoặc không đúng với thực tế để thông báo một lần bằng văn bản cho chủ đầu tư bổ sung, hoàn chỉnh hồ sơ. Trường hợp hồ sơ bổ sung chưa đáp ứng được yêu cầu theo văn bản thông báo thì phòng chuyên môn thuộc UBND cấp huyện có trách nhiệm thông báo bằng văn bản hướng dẫn cho chủ đầu tư tiếp tục hoàn thiện hồ sơ. Chủ đầu tư có trách nhiệm bổ sung, hoàn thiện hồ sơ theo văn bản thông báo. Trường hợp việc bổ sung hồ sơ vẫn không đáp ứng được các nội dung theo thông báo thì phòng chuyên môn thuộc UBND cấp huyện có trách nhiệm thông báo đến chủ đầu tư về lý do không cấp giấy phép.

- Căn cứ quy mô, tính chất, loại công trình và địa điểm xây dựng công trình có trong hồ sơ đề nghị cấp giấy phép xây dựng, UBND cấp huyện có trách nhiệm đối chiếu các điều kiện theo quy định tại Luật Xây dựng để gửi văn bản lấy ý kiến của các cơ quan quản lý nhà nước về những lĩnh vực liên quan đến công trình xây dựng theo quy định của pháp luật;

                 - Đối với công trình kể từ ngày nhận được hồ sơ, các cơ quan quản lý nhà nước được hỏi ý kiến có trách nhiệm trả lời bằng văn bản về những nội dung thuộc chức năng quản lý của mình. Sau thời hạn quy định, nếu các cơ quan này không có ý kiến thì được coi là đã đồng ý và phải chịu trách nhiệm về những nội dung thuộc chức năng quản lý của mình; UBND cấp huyện căn cứ các quy định hiện hành để quyết định việc cấp giấy phép xây dựng.

- Chủ đầu tư nhận giấy phép xây dựng kèm theo hồ sơ thiết kế đề nghị cấp giấy phép xây dựng có đóng dấu của UBND cấp huyện tại Bộ phận tiếp nhận và trả hồ sơ thực hiện cải cách thủ tục hành chính UBND cấp huyện  theo thời hạn ghi trong giấy biên nhận, chủ đầu tư có trách nhiệm nộp lệ phí theo quy định.

                       

             

            2. Trường hợp gia hạn, cấp lại giấy phép xây dựng:

 

- Chủ đầu tư nộp 02 bộ hồ sơ đề nghị gia hạn, cấp lại giấy phép xây dựng cho cơ nộp tại Nơi tiếp nhận và trả hồ sơ thực hiện cải cách thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa thuộc UBND cấp huyện trong giờ hành chính các ngày làm việc trong tuần.

                 - Sau khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ, UBND cấp huyện có trách nhiệm xem xét gia hạn giấy phép xây dựng hoặc cấp lại giấy phép xây dựng.

Hồ sơ

Thủ tục Điều chỉnh, gia hạn, cấp lại giấy phép xây dựng đối với công trình, nhà ở riêng lẻ xây dựng trong đô thị, trung tâm cụm xã, trong khu bảo tồn, khu di tích lịch sử - văn hóa thuộc địa bàn quản lý, trừ các công trình thuộc thẩm quyền cấp giấy phép xây dựng của cấp trung ương, cấp tỉnh.

* Thành phần hồ sơ:

 

          1. Đối với trường hợp điều chỉnh giấy phép xây dựng:

 

- Đối với công trình:

 

      - Đơn đề nghị cấp giấy phép xây dựng theo mẫu tại Phụ lục số 2 Thông tư số 15/2016/TT-BXD ngày 30/6/2016 của Bộ Xây dựng hướng dẫn về cấp phép xây dựng;

 

                 + Bản chính giấy phép xây dựng đã được cấp;

 

                 + Bản sao hoặc tệp tin chứa bản chụp chính bản vẽ thiết kế mặt bằng, mặt đứng, mặt cắt bộ phận, hạng mục công trình đề nghị điều chỉnh tỷ lệ 1/50 - 1/200;

 

                 + Bản sao hoặc tệp tin chứa bản chụp chính văn bản phê duyệt điều chỉnh thiết kế của người có thẩm quyền theo quy định kèm theo Bản kê khai điều kiện năng lực của tổ chức, cá nhân thiết kế đối với trường hợp thiết kế không do cơ quan chuyên môn về xây dựng thẩm định hoặc Báo cáo kết quả thẩm định thiết kế điều chỉnh của cơ quan chuyên môn về xây dựng theo quy định của pháp luật về xây dựng.

 

- Đối với nhà ở riêng lẻ:

 

                 - Đơn đề nghị cấp giấy phép xây dựng theo mẫu tại Phụ lục số 1 Thông tư số 15/2016/TT-BXD ngày 30/6/2016 của Bộ Xây dựng hướng dẫn về cấp phép xây dựng;

             

                 + Bản chính giấy phép xây dựng đã được cấp;

+ Bản sao hoặc tệp tin chứa bản chụp chính bản vẽ thiết kế mặt bằng, mặt đứng, mặt cắt bộ phận, hạng mục công trình đề nghị điều chỉnh tỷ lệ 1/50 - 1/200. Đối với trường hợp yêu cầu phải được cơ quan chuyên môn về xây dựng thẩm định thì phải nộp kèm theo báo cáo kết quả thẩm định thiết kế;

 

- Trường hợp thiết kế xây dựng của công trình đã được cơ quan chuyên môn về xây dựng thẩm định, các bản vẽ thiết kế quy định tại Điểm này là bản sao hoặc tệp tin chứa bản chụp các bản vẽ thiết kế xây dựng đã được cơ quan chuyên môn về xây dựng thẩm định.

 

 

 

          2. Đối với trường hợp gia hạn giấy phép xây dựng:

 

                    - Đơn đề nghị gia hạn giấy phép xây dựng theo mẫu tại Phụ lục số 2 Thông tư số 15/2016/TT-BXD;

 

- Bản chính giấy phép xây dựng đã được cấp.

 

3. Đối với trường hợp cấp lại giấy phép xây dựng:

 

      - Đơn đề nghị cấp giấy phép xây dựng theo mẫu tại Phụ lục số 2 Thông tư số 15/2016/TT-BXD ngày 30/6/2016 của Bộ Xây dựng hướng dẫn về cấp phép xây dựng;

 

          - Bản chính giấy phép xây dựng đã được cấp (đối với trường hợp bị rách, nát).

 

* Số lượng hồ sơ: 02 (bộ)

Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:

 

Đơn đề nghị cấp giấy phép xây dựng theo quy định tại Phụ lục số 2 Thông tư số 15/2016/TT-BXD ngày 30/6/2016 của Bộ Xây dựng hướng dẫn về cấp giấy phép xây dựng.


MẪU ĐƠN ĐỀ NGHỊ ĐIỀU CHỈNH/GIA HẠN/CẤP LẠI

GIẤY PHÉP XÂY DỰNG

(Ban hành kèm theo Phụ lục số 2 Thông tư số 15/2016/TT-BXD

ngày 30/6/2016 của Bộ Xây dựng)

 

CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_______________________________________

 

ĐƠN ĐỀ NGHỊ ĐIỀU CHỈNH/GIA HẠN/CẤP LẠI GIẤY PHÉP XÂY DỰNG

( Sử dụng cho: Công trình/Nhà ở riêng lẻ)

 

Kính gửi:................................................................................

 

1. Tên chủ đầu tư (Chủ hộ):...................................................................................................................................

- Người đại diện: .............................................. Chức vụ: .......................................

- Địa chỉ liên hệ: ........................................................................................................

- Số nhà: ................. Đường (phố).................... Phường (xã) ....................................

- Quận (huyện) …………………… Tỉnh, thành phố: ..............................................

- Số điện thoại: ..............................................................................

2. Địa điểm xâydựng:.................................................................................................

- Lô đất số: .......................Diện tích..............m2

- Tại: ......................................................... Đường: ................................................

- Phường (xã) .......................................... Quận (huyện) .......................................

- Tỉnh, thành phố: ...................................................................................................

 

3. Giấy phép xây dựng đã được cấp: (số, ngày, cơ quan cấp)

         Nội dung Giấy phép :

 

-

 

4. Nội dung đề nghị điều chỉnh so với Giấy phép đã được cấp (hoặc lý do đề nghị gia hạn/cấp lại):

 

-

5. Đơn vị hoặc người chủ nhiệm thiết kế: .....................................................................

 

      Tên đơn vị thiết kế: ...................................................

      Chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng (nếu có): Số ……. Cấp ngày …………

 

      Tên chủ nhiệm thiết kế: ...................................................

 

- Chứng chỉ hành nghề cá nhân số: ...............do …….. Cấp ngày: ....................

- Địa chỉ: .................................................................................................

 

- Điện thoại: …………………..........................

- Giấy phép hành nghề số (nếu có): .............................cấp ngày .....................

 

6. Dự kiến thời gian hoàn thành công trình theo thiết kế điều chỉnh/gia hạn: ....... tháng.

 

7. Cam kết: Tôi xin cam đoan làm theo đúng giấy phép điều chỉnh được cấp, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm và bị xử lý theo quy định của pháp luật.

 

Gửi kèm theo Đơn này các tài liệu:

ngày ......... tháng ......... năm .........

1 -

2 -........                                                            Người làm đơn/Đại diện chủ đầu tư

Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu (nếu có)

Căn cứ pháp lý

Thủ tục Điều chỉnh, gia hạn, cấp lại giấy phép xây dựng đối với công trình, nhà ở riêng lẻ xây dựng trong đô thị, trung tâm cụm xã, trong khu bảo tồn, khu di tích lịch sử - văn hóa thuộc địa bàn quản lý, trừ các công trình thuộc thẩm quyền cấp giấy phép xây dựng của cấp trung ương, cấp tỉnh.

      Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/6/2014;

 

      Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng;

      Thông tư số 15/2016/TT-BXD ngày 30/6/2016 của Bộ Xây dựng hướng dẫn về cấp giấy phép xây dựng.

 

 

 

- Quyết định số 12/2015/QĐ-UBND ngày 20/7/2015 của UBND tỉnh Hải Dương về điều chỉnh, bổ sung mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng một số loại phí, lệ phí trên địa bàn tỉnh Hải Dương.

- Quyết định số 26/2016/QĐ-UBND ngày 20/9/2016 của UBND tỉnh Hải Dương ban hành quy định về việc cấp giấy phép xây dựng và trình tự xử lý, xác nhận về xây dựng khi chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh Hải Dương;

Yêu cầu

Thủ tục Điều chỉnh, gia hạn, cấp lại giấy phép xây dựng đối với công trình, nhà ở riêng lẻ xây dựng trong đô thị, trung tâm cụm xã, trong khu bảo tồn, khu di tích lịch sử - văn hóa thuộc địa bàn quản lý, trừ các công trình thuộc thẩm quyền cấp giấy phép xây dựng của cấp trung ương, cấp tỉnh.
Không