Thông tin

Thủ tục Cấp giấy phép chặt hạ, dịch chuyển cây xanh đô thị
Lĩnh vực: Lĩnh vực hạ tầng
Cơ quan ban hành: UBND Tỉnh Hải Dương
Cơ quan trực tiếp thực hiện: UBND cấp Huyện
Cách thức thực hiện: Tổ chức, cá nhân nộp và nhận kết quả tại Bộ phận tiếp nhận và trả hồ sơ thực hiện cải cách thủ tục hành chính UBND cấp huyện
Thời hạn giải quyết: 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.
Lệ phí: Không
Đối tượng thực hiện: Tổ chức, cá nhân
Kết quả thực hiện: Giấy phép chặt hạ, dịch chuyển cây xanh đô thị

Các bước

Thủ tục Cấp giấy phép chặt hạ, dịch chuyển cây xanh đô thị

- Tổ chức, cá nhân chuẩn bị đầy đủ hồ đề nghị cấp phép nộp tại Nơi tiếp nhận và trả hồ sơ thực hiện cải cách thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa thuộc UBND cấp huyện trong giờ hành chính các ngày làm việc trong tuần.

- Sau khi có kết quả thụ lý hồ sơ (Giấy phép), Bộ phận tiếp nhận và trả hồ sơ thực hiện cải cách thủ tục hành chính UBND cấp huyện thông báo cho Tổ chức (cá nhân) đến nhận.

Hồ sơ

Thủ tục Cấp giấy phép chặt hạ, dịch chuyển cây xanh đô thị

+ Thành phần hồ sơ, gồm:

- Đơn đề nghị nêu rõ vị trí chặt hạ, dịch chuyển; kích thước, loại cây và lý do cần chặt hạ, dịch chuyển cây xanh đô thị;

- Sơ đồ vị trí cây xanh đô thị cần chặt hạ, dịch chuyển;

- Ảnh chụp hiện trạng cây xanh đô thị cần chặt hạ, dịch chuyển.

+ Số lượng: Tối thiểu 01 bộ

Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai :  

Đơn đề nghị cấp giấp phép chặt hạ, dịch chuyển cây xanh đô thị (Theo mẫu tại Phụ lục 1 Ban hành kèm theo Nghị định 64/2010/NĐ-CP ngày 11/6/2010 của Chính phủ)


Mẫu đơn đề nghị cấp giấp phép chặt hạ, dịch chuyển cây xanh đô thị

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
 

 

ĐƠN ĐỀ NGHỊ
 C
ấp giấp phép chặt hạ, dịch chuyển cây xanh đô thị 

 


Kính gửi: UBND.....................................

 

Tên tổ chức/cá nhân: ...................................................................................................

Địa chỉ: ........................................................................................................................

Điện thoại: …………………………….. Fax: ...........................................................

Xin được chặt hạ dịch chuyển cây …………………… tại đường …………………, xã (phường): ………..................…, huyện (thành phố, thị xã):...................................

Loại cây: ……......…., chiều cao (m): …………….. đường kính (m): ......................

Mô tả hiện trạng cây xanh: ..........................................................................................

......................................................................................................................................

Lý do cần chặt hạ dịch chuyển, thay thế .....................................................................

Chúng tôi xin cam đoan thực hiện đúng quy định của pháp luật về quản lý cây xanh đô thị và các quy định khác có liên quan.

 

 

……., ngày … tháng … năm ……..
Người làm đơn
(Ký, ghi rõ họ tên)

 

Tài liệu kèm theo:

- Ảnh chụp hiện trạng;

- Sơ đồ vị trí cây (nếu có)

 

 

 

Căn cứ pháp lý

Thủ tục Cấp giấy phép chặt hạ, dịch chuyển cây xanh đô thị

- Luật Xây dựng số 50/2014/QH13;

- Luật Quy hoạch đô thị ngày 17/6/2009;

- Nghị định 64/2010/NĐ-CP ngày 11/6/2010 của Chính phủ về quản lý cây xanh đô thị.

Yêu cầu

Thủ tục Cấp giấy phép chặt hạ, dịch chuyển cây xanh đô thị

Không