Thông tin

Thủ tục Đăng ký hợp đồng cá nhân
Lĩnh vực: Lĩnh vực việc làm - an toàn lao động
Cơ quan ban hành: UBND Tỉnh Hải Dương
Cơ quan trực tiếp thực hiện: Sở Lao động thương binh và Xã hội
Cách thức thực hiện: Tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Hải Dương (tầng 1 Thư viện tỉnh, đường Tôn Đức Thắng, thành phố Hải Dương)
Thời hạn giải quyết: 05 ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.
Lệ phí: 0 đồng.
Đối tượng thực hiện: Cá nhân
Kết quả thực hiện: Phiếu trả lời đăng ký hợp đồng cá nhân.

Các bước

Thủ tục Đăng ký hợp đồng cá nhân

+ Về nộp và tiếp nhận hồ sơ: Người lao động gửi hồ sơ đăng ký hợp đồng cá nhân tới Sở Lao động - Thương binh và Xã hội nơi cư trú. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tiếp nhận hồ sơ và kiểm tra hồ sơ, nếu thiếu yêu cầu doanh nghiệp bổ sung.

+ Giải quyết của cơ quan thực hiện: Sở Lao động - Thương binh và Xã hội có văn bản trả lời người lao động trong vòng 05 ngày.

Hồ sơ

Thủ tục Đăng ký hợp đồng cá nhân

c) Thành phần, số lượng hồ sơ: 01 bộ gồm:

+  Đơn đăng ký hợp đồng cá nhân theo mẫu tại Phục lục số 07 ban hành kèm theo Thông tư số 21/2007/TT-BLĐTBXH ngày 08/10/2007 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội;

+ Bản sao Hợp đồng cá nhân, kèm theo bản dịch bằng tiếng Việt có xác nhận của tổ chức dịch thuật;

+ Bản chụp Giấy chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu;

+ Sơ yếu lí lịch có xác nhận của UBND xã, phường, thị trấn nơi thường trú hoặc của cơ quan, tổ chức, đơn vị quản lý người lao động và nhận xét về ý thức chấp hành pháp luật, tư cách đạo đức của người lao động.

i) Tên mẫu đơn: Mẫu Đăng ký hợp đồng cá nhân.       CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

ĐƠN ĐĂNG KÝ HỢP ĐỒNG CÁ NHÂN

Kính gửi: Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh (thành phố) ...

 

1. Tên tôi là:.......................................................................................................

2. Ngày sinh:........; Chứng minh nhân dân số: ...........; ngày cấp: …, do … cấp   ;

3. Địa chỉ thường trú:................................................................................................

- Số điện thoại:........................................................................................................

4. Trình độ học vấn:.................................................................................................

5. Nghề nghiệp:.......................................................................................................

6. Đơn vị công tác:..................................................................................................

7. Địa chỉ người thân khi cần liên hệ:.........................................................................

Đăng ký Hợp đồng cá nhân đi làm việc tại ................... ký ngày ... tháng ... năm ... với ... (tên người sử dụng lao động), địa chỉ: ................................................

- Ngành nghề làm việc ở nước ngoài:......................................................................

- Thời hạn hợp đồng:.............................................................................................

- Mức lương cơ bản: ………………………………...........…….........................

- Thời gian dự kiến xuất cảnh:...................................................................................

- Hồ sơ gồm có:

+ Đơn đăng ký Hợp đồng cá nhân

+ Hợp đồng lao động (bản sao có bản dịch tiếng Việt có xác nhận của tổ chức dịch thuật)

+ Bản chụp Giấy chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu

+ Sơ yếu lý lịch (có xác nhận của Uỷ ban nhân dân xã, phường, thị trấn nơi thường trú hoặc của cơ quan, tổ chức, đơn vị quản lý người lao động và nhận xét về ý thức chấp hành pháp luật, tư cách đạo đức).

            Tôi xin cam kết chấp hành nghiêm chỉnh pháp luật nước đến làm việc, chịu trách nhiệm hoàn toàn về hợp đồng mà tôi đã ký, các chi phí và mọi sự rủi ro; thực hiện đầy đủ trách nhiệm của công dân theo đúng quy định của pháp luật về đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài./.

…...., ngày... tháng ... năm ...

       Người đăng ký

                                                                                          (Ký tên, ghi rõ họ tên)

 

 

 

 

Căn cứ pháp lý

Thủ tục Đăng ký hợp đồng cá nhân

+ Luật Người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng;

+ Nghị định số 126/2007/NĐ-CP ngày 01/8/2007 của Chính phủ hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng;

+ Thông tư số 21/2007/TT-BLĐTBXH ngày 08/10/2007 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội.

 

Yêu cầu

Thủ tục Đăng ký hợp đồng cá nhân

Người lao động đã ký kết được hợp đồng cung ứng với người sử dụng lao động nước ngoài.