Thông tin

Đăng ký hợp đồng nhận lao động thực tập thời hạn dưới 90 ngày
Lĩnh vực: Lĩnh vực việc làm - an toàn lao động
Cơ quan ban hành: UBND Tỉnh Hải Dương
Cơ quan trực tiếp thực hiện: Sở Lao động thương binh và Xã hội
Cách thức thực hiện: Tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Hải Dương (tầng 1 Thư viện tỉnh, đường Tôn Đức Thắng, thành phố Hải Dương)
Thời hạn giải quyết: 10 ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ
Lệ phí: 0 đồng
Đối tượng thực hiện: Tổ chức
Kết quả thực hiện: Công văn chấp thuận để doanh nghiệp đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hình thức thực tập nâng cao tay nghề.

Các bước

Đăng ký hợp đồng nhận lao động thực tập thời hạn dưới 90 ngày

+ Về nộp và tiếp nhận hồ sơ: Doanh nghiệp có trụ sở chính tại địa bàn gửi hồ sơ đăng ký hợp đồng tới Sở Lao động - Thương binh và Xã hội. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tiếp nhận hồ sơ và kiểm tra hồ sơ, nếu thiếu yêu cầu doanh nghiệp bổ sung.

+ Giải quyết của cơ quan thực hiện: Sở Lao động - Thương binh và Xã hội có văn bản trả lời doanh nghiệp trong vòng 10 ngày.

Hồ sơ

Đăng ký hợp đồng nhận lao động thực tập thời hạn dưới 90 ngày

c) Thành phần, số lượng hồ sơ: 01 bộ gồm:

+  Văn bản đăng ký Hợp đồng nhận lao động thực tập theo mẫu tại Phụ lục số 06 của Thông tư số 21/2007/TT-BLĐTBXH ngày 08/10/2007 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội;

+  Bản sao Hợp đồng nhận lao động thực tập, có bản dịch bằng tiếng Việt;

+ Tài liệu chứng minh việc đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài phù hợp với pháp luật của nước tiếp nhận lao động;

+ Bản sao Giấy chứng nhận Đăng ký kinh doanh;

+ Giấy xác nhận ký quỹ của doanh nghiệp do ngân hàng thương mại nơi doanh nghiệp ký quỹ cấp.

i) Tên mẫu đơn: đăng ký Hợp đồng nhận lao động thực tập theo mẫu tại Phụ lục số 06 của Thông tư số 21/2007/TT-BLĐTBXH ngày 08/10/2007 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội;Phụ lục số 06

Tên doanh nghiệp                  CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

                     Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: ………………    

......, ngày ... tháng ... năm ...

ĐĂNG KÝ HỢP ĐỒNG NHẬN LAO ĐỘNG THỰC TẬP

          Kính gửi: Cục Quản lý lao động ngoài nước/Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh (thành phố)…

1.Tên doanh nghiệp: ..................................................................................................

- Tên giao dịch: ..........................................................................................................

- Địa chỉ trụ sở chính: .................................................................................................

- Điện thoại: .........................................; Fax: ......................; E-mail: .......................

- Họ và tên người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp: ……… …………….

2. Doanh nghiệp đăng ký Hợp đồng nhận lao động thực tập làm việc tại ........................ đã ký ngày ......... tháng .......... năm ......... với đối tác ....................

- Địa chỉ của tổ chức tiếp nhận lao động thực tập: ....................................................

- Điện thoại: ...........................................; Fax: .........................................................

- Người đại diện: .......................................................................................................

- Chức vụ: .................................................................................................................

3. Những nội dung chính trong Hợp đồng nhận lao động thực tập:

- Số lượng: ................................................, trong đó nữ: ..........................................

- Ngành nghề: ..................., trong đó: số có nghề: ................, số không nghề: .........

- Nơi thực tập (Tên nhà máy, công trường, viện điều dưỡng, trường học, tàu vận tải, tàu cá, ......): ........................................................................................................

- Địa chỉ nơi thực tập:………………………………………………………………...

- Thời hạn hợp đồng: .................................................................................................

- Thời gian thực tập (giờ/ngày); ................; số ngày thực tập trong tuần: ...............

- Mức lương cơ bản: ..................................................................................................

- Các phụ cấp khác (nếu có): ....................................................................................

- Chế độ làm thêm giờ, làm thêm vào ngày nghỉ, ngày lễ: .......................................

- Điều kiện ăn, ở: ......................................................................................................

- Các chế độ bảo hiểm người lao động được hưởng tại nước đến thực tập: ..............

- Bảo hộ lao động tại nơi thực tập: ............................................................................

- Các chi phí do đối tác đài thọ: ................................................................................

- Vé máy bay: ............................................................................................................................... .

4. Chi phí người lao động phải trả trước khi đi (nếu có):

- Vé máy bay: ...............................................................................................................................

- Học phí bồi dưỡng kiến thức cần thiết: .....................................................................................

- Bảo hiểm xã hội (®óng cho cơ quan BHXH Việt Nam): ...........................................................

- Vé máy bay lượt đi: ...................................................................................................................

- Visa: ...........................................................................................................................................

- Thu khác (nếu có, ghi cụ thể các khoản): ...................................................................................

5. Các khoản thu từ tiền lương của người lao động trong thời gian thực tập ở nước ngoài (thuế hoặc các loại phí theo quy định của nước đến thực tập, ...): ........................................................................................................................

6. Dự kiến thời gian xuất cảnh: .................................................................................

            Doanh nghiệp cam kết thực hiện đầy đủ trách nhiệm, nghĩa vụ theo đúng quy định của pháp luật về đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài./.

 

                                                                                               TỔNG GIÁM ĐỐC

                                                                               HOẶC GIÁM ĐỐC DOANH NGHIỆP

                                                             (Ký tên, đóng dấu và ghi rõ họ tên)

 

 

 

 

 

 

Căn cứ pháp lý

Đăng ký hợp đồng nhận lao động thực tập thời hạn dưới 90 ngày

+ Luật Người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng;

+ Nghị định số 126/2007/NĐ-CP ngày 01/8/2007 của Chính phủ hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng;

+ Thông tư số 21/2007/TT-BLĐTBXH ngày 08/10/2007 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội;

+ Thông tư liên tịch số 17/2007/TTLT-BLĐTBXH-NHNNVN ngày 04/09/2007 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội – Ngân hàng Nhà nước quy định việc quản lý và sử dụng tiền ký quỹ của Doanh nghiệp và tiền ký quỹ của người

Yêu cầu

Đăng ký hợp đồng nhận lao động thực tập thời hạn dưới 90 ngày

Doanh nghiệp có trụ sở chính trên địa bàn, đưa lao động đi làm việc theo hình thức thực tập nâng cao tay nghề có thời hạn dưới 90 ngày, có văn bản đăng ký hợpđồng nhận lao động thực tập;

+ Có bản sao hợp đồng nhận lao động thực tập và bản dịch bằng tiếng Việt;

+ Có tài liệu chứng minh việcđưa người lao độngđi làm việcở nước ngoài theo hình thức thực tập nâng cao tay nghề phù hợp với pháp luật của nước tiếp nhận người lao động thực tập;

+ Có bản sao giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh;

+ Có giấy chứng nhận ký quỹ tại Ngân hàng thương mại nơi doanh nghiệpđặt trụ sở chính với mức tiền bằng 10% tiền vé máy bay một lượt từ nước mà người lao độngđến làm việc về Việt Nam tính theo số lượng người lao động đi làm việcở nước ngoài trong Hợp đồng nhận lao động thực tập.