Thông tin

Thủ tục cấp giấy phép hoạt động bến khách ngang sông trên các tuyến đường thủy nội địa thuộc phạm vi địa giới hành chính tỉnh Hải Dương
Lĩnh vực: Lĩnh vực đường thủy nội địa
Cơ quan ban hành: UBND Tỉnh Hải Dương
Cơ quan trực tiếp thực hiện: UBND cấp huyện
Cách thức thực hiện: Chủ đầu tư nộp hồ sơ và nhận kết quả trực tiếp tại UBND cấp huyện hoặc qua đường bưu chính
Thời hạn giải quyết: 05 ngày
Lệ phí: 40.000 đồng.
Đối tượng thực hiện: Tổ chức, cá nhân
Kết quả thực hiện: Giấy phép hoạt động

Các bước

Thủ tục cấp giấy phép hoạt động bến khách ngang sông trên các tuyến đường thủy nội địa thuộc phạm vi địa giới hành chính tỉnh Hải Dương

- Chủ đầu tư (Tổ chức, cá nhân) có nhu cầu lập hồ sơ nộp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ của Ủy ban nhân dân cấp huyện.

- Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ tiếp nhận. Trường hợp nộp trực tiếp, nếu hồ sơ đầy đủ đúng quy định, viết giấy hẹn lấy kết quả theo thời hạn quy định; nếu không đúng quy định thì trả lại ngay và hướng dẫn hoàn thiện hồ sơ. Đối với trường hợp nộp hồ sơ thông qua hệ thống bưu chính, nếu hồ sơ không đầy đủ theo quy định, trong 02 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ, UBND cấp huyện có văn bản yêu cầu chủ đầu tư hoàn thiện hồ sơ.

- Nhận kết quả tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ của Ủy ban nhân dân cấp huyện.         

Hồ sơ

Thủ tục cấp giấy phép hoạt động bến khách ngang sông trên các tuyến đường thủy nội địa thuộc phạm vi địa giới hành chính tỉnh Hải Dương

c) Thành phần, số lượng bộ hồ sơ:

* Thành phần hồ sơ bao gồm:

- Đơn đề nghị cấp giấy phép hoạt động bến khách ngang sông theo Mẫu số 7 tại Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư số 50/2014/TT-BGTVT ngày 17/10/2014 của Bộ Giao thông vận tải;

- Hồ sơ thiết kế kỹ thuật hoặc báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng được duyệt; hồ sơ hoàn công;

- Biên bản nghiệm thu công trình;

- Sơ đồ vùng nước trước bến và luồng vào bến (nếu có) do chủ bến lập;

- Bản sao giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường của phao nổi (nếu sử dụng phao nổi làm cầu bến);

- Văn bản của cơ quan có thẩm quyền chấp thuận cho sử dụng tạm thời đối với trường hợp bến nằm trong hành lang bảo vệ các công trình theo quy định của pháp luật chuyên ngành.

Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

h) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có): Đơn đề nghị cấp giấy phép hoạt động bến khách ngang sông theo (Mẫu số 7).


Căn cứ pháp lý

Thủ tục cấp giấy phép hoạt động bến khách ngang sông trên các tuyến đường thủy nội địa thuộc phạm vi địa giới hành chính tỉnh Hải Dương

- Luật Giao thông đường thủy nội địa năm 2004 và Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giao thông đường thủy nội địa ngày 17/6/2014;

- Thông tư số 50/2014/TT-BGTVT ngày 17/10/2014 của Bộ Giao thông vận tải quy định về quản lý cảng, bến thủy nội địa.

- Thông tư số 47/2005/TT-BTC ngày 08/6/2005 của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí quản lý nhà nước về đảm bảo trật tự, an toàn giao thông đường thuỷ nội địa;

- Thông tư số 33/2011/TT-BTC ngày 14/3/2011 sửa đổi Thông tư số 47/2005/TT-BTC ngày 08/6/2005 của Bộ Tài chính.

Yêu cầu

Thủ tục cấp giấy phép hoạt động bến khách ngang sông trên các tuyến đường thủy nội địa thuộc phạm vi địa giới hành chính tỉnh Hải Dương

- Được cơ quan có thẩm quyền chấp thuận chủ trương đầu tư xây dựng bến.