Thông tin

Sửa đổi hồ sơ mời thầu gói thầu dịch vụ phi tư vấn
Lĩnh vực: Lĩnh vực Đấu thầu lựa chọn nhà thầu
Cơ quan ban hành: UBND Tỉnh Hải Dương
Cơ quan trực tiếp thực hiện: UBND cấp Huyện
Cách thức thực hiện: - Thông qua hệ thống bưu chính, viễn thông; - Trực tiếp tại trụ sở của chủ đầu tư, bên mời thầu.
Thời hạn giải quyết: + Đấu thầu trong nước: tối thiểu là 10 ngày trước thời điểm đóng thầu; + Đấu thầu quốc tế: tối thiểu là 15 ngày trước thời điểm đóng thầu.
Lệ phí: Không có
Đối tượng thực hiện: Tổ chức
Kết quả thực hiện: Văn bản thông báo sửa đổi hồ sơ mời thầu.

Các bước

Sửa đổi hồ sơ mời thầu gói thầu dịch vụ phi tư vấn

- Việc sửa đổi HSMT được thực hiện trước thời điểm đóng thầu thông qua việc phát hành văn bản sửa đổi HSMT.

- Văn bản sửa đổi HSMT được coi là một phần của HSMT và phải được thông báo bằng văn bản tới tất cả các nhà thầu đã nhận HSMT từ Bên mời thầu.

- Trường hợp chủ đầu tư sửa đổi HSMT, bên mời thầu có trách nhiệm gửi quyết định sửa đổi và các nội dung sửa đổi tới nhà thầu. Thời gian gửi văn bản sửa đổi HSMT đến nhà thầu theo quy định tại HSMT. Nhằm giúp nhà thầu có đủ thời gian hợp lý để sửa đổi HSDT, Bên mời thầu có thể quyết định gia hạn thời điểm đóng thầu theo quy định tại HSMT. Nhà thầu phải thông báo bằng văn bản cho Bên mời thầu là đã nhận được tài liệu sửa đổi đó bằng một trong các cách sau: gửi văn bản trực tiếp, theo đường bưu điện, fax hoặc e-mail.

Hồ sơ

Sửa đổi hồ sơ mời thầu gói thầu dịch vụ phi tư vấn

c) Thành phần, số lượng hồ sơ:

- Thành phần hồ sơ: Văn bản thông báo sửa đổi hồ sơ mời thầu của bên mời thầu đến các nhà thầu đã nhận hồ sơ mời thầu trước thời điểm đóng thầu.

- Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai(đính kèm):Không có

Căn cứ pháp lý

Sửa đổi hồ sơ mời thầu gói thầu dịch vụ phi tư vấn

- Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26/11/2013;

- Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26 tháng 6 năm 2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

- Thông tư số 14/2016/TT-BKHĐT của Bộ Kế hoạch và Đầu tư ngày 29/9/2016 quy định chi tiết lập Hồ sơ mời thầu dịch vụ phi tư vấn.

Yêu cầu

Sửa đổi hồ sơ mời thầu gói thầu dịch vụ phi tư vấn

- Đáp ứng yêu cầu về thời hạn giải quyết;

- Thông báo cho tất cả các nhà thầu tham dự thầu.