Thông tin

Mở thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia
Lĩnh vực: Lĩnh vực Đấu thầu lựa chọn nhà thầu
Cơ quan ban hành: UBND Tỉnh Hải Dương
Cơ quan trực tiếp thực hiện: UBND cấp Huyện
Cách thức thực hiện: Trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia
Thời hạn giải quyết: Ngay sau thời điểm đóng thầu
Lệ phí: Không có
Đối tượng thực hiện: Tổ chức
Kết quả thực hiện: Biên bản mở thầu

Các bước

Mở thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia

- Bên mời thầu tiến hành mở thầu trên Hệ thống ngay sau thời điểm mở thầu. Trường hợp không có nhà thầu nộp HSDT/HSĐX, Bên mời thầu báo cáo Chủ đầu tư xem xét tổ chức lại việc lựa chọn nhà thầu qua mạng. Trường hợp có ít hơn 03 nhà thầu nộp HSDT/HSĐX thì Bên mời thầu mở thầu ngay.

- HSDT/HSĐX nộp trước thời điểm đóng thầu sẽ được mở thầu trên Hệ thống, cụ thể như sau:

+ Bên mời thầu đăng nhập vào Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;

+ Chọn gói thầu cần mở theo số TBMT/TBMCH;

+ Sử dụng khóa bí mật của gói thầu để giải mã HSDT/HSĐX trừ HSDT/HSĐX của nhà thầu có văn bản rút HSDT/HSĐX gửi đến Bên mời thầu trước thời điểm đóng thầu.

- Biên bản mở thầu được công khai trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia trong thời hạn không quá 02 giờ sau thời điểm đóng thầu.

Hồ sơ

Mở thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia

c) Thành phần hồ sơ:

- Thành phần: Bộ hồ sơ dự thầu nộp trước thời điểm đóng thầu.

- Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (đính kèm)Không có

Căn cứ pháp lý

Mở thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia

- Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26/11/2013;

- Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26 tháng 6 năm 2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

- Thông tư liên tịch số 07/2015/TTLT-BKHĐT-BTC ngày 08 tháng 9 năm 2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư và Bộ Tài chính quy đinh việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu và lựa chọn nhà thầu qua mạng;

- Thông tư số 07/2016/TT-BKHĐT ngày 29 tháng 6 năm 2016 quy định chi tiết chi tiết lập hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu mua sắm hàng hóa đối với đấu thầu qua mạng.


Yêu cầu

Mở thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia

Chỉ mở các HSDT/HSĐX nộp trước thời điểm đóng thầu.