Thông tin

Làm rõ hồ sơ mời sơ tuyển, hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu trong lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án theo hình thức đối tác công tư.
Lĩnh vực: Lĩnh vực Đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư
Cơ quan ban hành: UBND Tỉnh Hải Dương
Cơ quan trực tiếp thực hiện: UBND cấp Huyện
Cách thức thực hiện: Việc làm rõ HSMST, HSMT được bên mời thầu thực hiện theo một hoặc các hình thức sau đây: - Gửi văn bản làm rõ cho các nhà đầu tư đã nhận HSMST, đã mua HSMST, HSMT; - Trong trường hợp cần thiết, tổ chức hội nghị tiền đấu thầu để trao đổi về những nội
Thời hạn giải quyết: - Đối với làm rõ HSMST: Nhà đầu tư gửi văn bản đề nghị đến bên mời thầu tối thiểu 5 ngày làm việc trước ngày có thời điểm đóng thầu để xem xét, xử lý; - Đối với làm rõ HSMT: Nhà đầu tư gửi văn bản đề nghị đến bên mời thầu tối thiểu 5 ngày làm trước ngày có thời điểm đóng thầu để xem xét, xử lý.
Lệ phí: Không có
Đối tượng thực hiện: Tổ chức, cá nhân
Kết quả thực hiện: Quyết định sửa đổi, Văn bản làm rõ HSMST, HSMT

Các bước

Làm rõ hồ sơ mời sơ tuyển, hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu trong lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án theo hình thức đối tác công tư.

- Nhà đầu tư gửi văn bản đề nghị làm rõ HSMST, HSMT đến bên mời thầu tối thiểu 05 ngày làm việc trước ngày có thời điểm đóng thầu để xem xét, xử lý.

Hồ sơ

Làm rõ hồ sơ mời sơ tuyển, hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu trong lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án theo hình thức đối tác công tư.

c) Thành phần và số lượng hồ sơ:

* Thành phần hồ sơ:

- Văn bản đề nghị làm rõ HSMST;

- Tài liệu khác có liên quan.      

* Số lượng hồ sơ:

- 01 bản chụp các tài liệu nêu trên.

Căn cứ pháp lý

Làm rõ hồ sơ mời sơ tuyển, hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu trong lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án theo hình thức đối tác công tư.

- Luật đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26/11/2013;

- Nghị định số 30/2015/NĐ-CP ngày 17/3/2015 Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật đấu thầu về lựa chọn nhà đầu tư.

- Thông tư 15/2016/TT-BKHĐT ngày 29/9/2016 hướng dẫn lập hồ sơ mời sơ tuyển, hồ sơ mời thầu lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án đầu tư theo hình thức đối tác công tư.

Yêu cầu

Làm rõ hồ sơ mời sơ tuyển, hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu trong lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án theo hình thức đối tác công tư.
Không có