Thông tin

Mở thầu trong lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án theo hình thức đối tác công tư.
Lĩnh vực: Lĩnh vực Đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư
Cơ quan ban hành: UBND Tỉnh Hải Dương
Cơ quan trực tiếp thực hiện: UBND cấp Huyện
Cách thức thực hiện: - HSDST nộp theo thời gian và địa điểm quy định trong HSMST sẽ được mở công khai và bắt đầu trong vòng 01 giờ, kể từ thời điểm đóng thầu. - Việc mở HSĐX về kỹ thuật; HSĐX về tài chính, thương mại phải được tiến hành công khai và bắt đầu ngay trong
Thời hạn giải quyết: Không quy định
Lệ phí: Không có
Đối tượng thực hiện: Tổ chức, cá nhân
Kết quả thực hiện: Biên bản mở thầu

Các bước

Mở thầu trong lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án theo hình thức đối tác công tư.

- Mở HSDST theo thời gian và địa điểm được quy định trong HSMST, việc mở thầu được thực hiện đối với từng HSDST theo trình tự sau đây:

+ Kiểm tra niêm phong;

+ Mở bản gốc HSDST, HSDST sửa đổi (nếu có) hoặc HSDST thay thế (nếu có) và đọc to, rõ những thông tin sau: tên nhà đầu tư, hiệu lực của HSDST, số lượng bản gốc, bản chụp và các thông tin khác mà Bên mời thầu thấy cần thiết;

+ Đại diện Bên mời thầu phải ký xác nhận vào bản gốc đơn dự sơ tuyển, giấy ủy quyền của người đại diện theo pháp luật của nhà đầu tư (nếu có), thỏa thuận liên danh (nếu có). Bên mời thầu không được loại bỏ bất kỳ HSDST nào khi mở thầu trừ các HSDST nộp muộn theo quy định.

- Mở HSĐX về kỹ thuật:

+ Việc mở thầu được thực hiện đối với từng HSDT theo thứ tự chữ cái tên của nhà đầu tư và theo trình tự sau đây:

Kiểm tra niêm phong;

Mở hồ sơ và đọc rõ các thông tin về: Tên nhà đầu tư; số lượng bản gốc, bản chụp HSĐX về kỹ thuật; đơn dự thầu thuộc đề xuất và kỹ thuật; thời gian có hiệu lực của HSĐX về kỹ thuật; thời gian thực hiện hợp đồng; giá trị, hiệu lực của bảo đảm dự thầu; các thông tin khác liên quan.

+ Đại diện của bên mời thầu phải ký xác nhận vào bản gốc đơn dự thầu, giấy ủy quyền của người đại diện theo pháp luật của nhà đầu tư (nếu có); thỏa thuận liên danh (nếu có); bảo đảm dự thầu; các nội dung quan trọng của từng HSĐX về kỹ thuật.

+ HSĐX về tài chính – thương mại của tất cả các nhà đầu tư phải được bên mời thầu niêm phong trong một túi riêng biệt và được đại diện của bên mời thầu, nhà đầu tư tham dự lễ mở thầu ký niêm phong

  - Mở HSĐX về tài chính – thương mại: được thực hiện đối với từng HSĐX về tài chính – thương mại theo thứ tự chữ cái tên của nhà đầu tư có tên trong danh sách nhà đầu tư đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật và theo trình tự sau đây:

  + Kiểm tra niêm phong;

  + Chỉ tiến hành mở HSĐX về tài chính – thương mại của nhà đầu tư có tên trong danh sách nhà đầu tư đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật trước sự chứng kiến của đại diện các nhà đầu tư tham dự lễ mở HSĐX về tài chính – thương mại, không phụ thuộc vào sự có mặt hay vắng mặt của các nhà đầu tư;

  + Yêu cầu đại diện từng nhà đầu tư tham dự mở HSĐX về tài chính – thương mại xác nhận việc có hoặc không có thư đề xuất giảm giá dịch vụ hoặc giảm phần vốn góp của Nhà nước hoặc tăng phần nộp ngân sách nhà nước kèm theo HSĐX về tài chính – thương mại của mình.

  + Mở hồ sơ và đọc rõ các thông tin về: Tên nhà đầu tư; số lượng bản gốc, bản chụp HSĐX về tài chính – thương mại; đơn dự thầu thuộc đề xuất về tài chính – thương mại; thời gian có hiệu lực của HSĐX về tài chính – thương mại; tổng mức đầu tư và tổng vốn của dự án, giá dịch vụ, phần vốn góp của Nhà nước để hỗ trợ xây dựng công trình dự án (nếu có), phần nộp ngân sách nhà nước ghi trong đơn dự thầu (nếu có); giá trị giảm giá dịch vụ hoặc phần vốn góp của Nhà nước hoặc tăng phần nộp ngân sách nhà nước (nếu có); điểm kỹ thuật của các hồ sơ dự thầu được đánh giá đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật; các thông tin khác liên quan.

  + Đại diện của bên mời thầu phải ký xác nhận vào tất cả các trang gốc của HSĐX về tài chính – thương mại.

Hồ sơ

Mở thầu trong lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án theo hình thức đối tác công tư.

c) Thành phần và số lượng hồ sơ:

* Thành phần hồ sơ:

  - HSDST, HSĐX về kỹ thuật, HSĐX về tài chính – thương mại;

   - Tài liệu khác có liên quan.   

* Số lượng hồ sơ:

- 01 bản gốc HSĐXKT, 01 bản gốc HSĐXTC và một số bản chụp HSĐXKT, HSĐXTC theo yêu cầu của Bên mời thầu căn cứ tính chất, quy mô, lĩnh vực từng dự án.

Căn cứ pháp lý

Mở thầu trong lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án theo hình thức đối tác công tư.

- Luật đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26/11/2013;

- Nghị định số 30/2015/NĐ-CP ngày 17/3/2015 Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật đấu thầu về lựa chọn nhà đầu tư.

- Thông tư 15/2016/TT-BKHĐT ngày 29/9/2016 hướng dẫn lập hồ sơ mời sơ tuyển, hồ sơ mời thầu lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án đầu tư theo hình thức đối tác công tư.

Yêu cầu

Mở thầu trong lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án theo hình thức đối tác công tư.