Thông tin

Thẩm định và phê duyệt hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu trong lựa chọn Nhà đầu tư thực hiện dự án theo hình thức đối tác công tư.
Lĩnh vực: Lĩnh vực Đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư
Cơ quan ban hành: UBND Tỉnh Hải Dương
Cơ quan trực tiếp thực hiện: UBND cấp Huyện
Cách thức thực hiện: bằng văn bản
Thời hạn giải quyết: - 30 ngày kể từ ngày nhận được đầy đủ hồ sơ trình duyệt đối với thẩm định HSMT, HSYC. - 20 ngày kể từ ngày nhận được đầy đủ báo cáo thẩm định đối với phê duyệt HSMT, HSYC.
Lệ phí: Chi phí thẩm định đối với từng nội dung về HSMT, HSYC được tính bằng 0,02% tổng mức đầu tư nhưng tối thiểu là 5.000.000 đồng và tối đa là 100.000.000 đồng
Đối tượng thực hiện: Tổ chức, cá nhân
Kết quả thực hiện: Báo cáo thẩm định, quyết định phê duyệt HSMT, HSYC.

Các bước

Thẩm định và phê duyệt hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu trong lựa chọn Nhà đầu tư thực hiện dự án theo hình thức đối tác công tư.

- Bên mời thầu trình Chủ tịch UBND cấp huyện dự thảo HSMT, HSYC và các tài liệu cần thiết; đồng thời gửi Phòng Tài chính – Kế hoạch cấp huyện.

- Phòng Tài chính – Kế hoạch cấp huyện thực hiện thẩm định HSMT, HSYC trên cơ sở:

+Kiểm tra các tài liệu là căn cứ để lập HSMT, HSYC;

+ Kiểm tra sự phù hợp của HSMT, HSYC so với quy mô, mục tiêu, phạm vi công việc, thời gian thực hiện dự án; sự phù hợp so với quy định của pháp luật về đấu thầu và pháp luật khác có liên quan;

+ Xem xét về những ý kiến khác nhau (nếu có) giữa Tổ chức, cá nhân tham gia lập HSMT, HSYC;

+ Các nội dung liên quan khác;

+ Trước khi ký báo cáo thẩm định, Phòng Tài chính – Kế hoạch cấp huyện có thể tổ chức họp giữa các bên để giải quyết các vấn đề còn tồn tại nếu thấy cần thiết.

- Căn cứ vào tờ trình phê duyệt và báo cáo thẩm định HSMT, Chủ tịch UBND cấp huyện duyệt HSMT, HSYC.

Hồ sơ

Thẩm định và phê duyệt hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu trong lựa chọn Nhà đầu tư thực hiện dự án theo hình thức đối tác công tư.

c) Thành phần và số lượng hồ sơ:

* Thành phần hồ sơ:

  - Thẩm định HSMT, HSYC:             

  +Tờ trình đề nghị phê duyệt HSMT, HSYC của bên mời thầu;

  + Dự thảo HSMT, HSYC;         

  + Bản chụp các tài liệu: Quyết định phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà đầu tư; văn bản phê duyệt kết quả sơ tuyển (nếu có);

  + Tài liệu khác có liên quan.

  - Phê duyệt HSMT, HSYC:

  +Tờ trình đề nghị phê duyệt HSMT, HSYC của bên mời thầu;

  + Dự thảo HSMT, HSYC;         

  + Bản chụp các tài liệu: Quyết định phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà đầu tư; văn bản phê duyệt kết quả sơ tuyển (nếu có);

  + Báo cáo thẩm định HSMT, HSYC;

  + Tài liệu khác có liên quan.  

* Số lượng hồ sơ: 02 bản chụp.

Căn cứ pháp lý

Thẩm định và phê duyệt hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu trong lựa chọn Nhà đầu tư thực hiện dự án theo hình thức đối tác công tư.

- Luật đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26/11/2013;

-Nghị định số 30/2015/NĐ-CP ngày 17/3/2015 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật đấu thầu về lựa chọn nhà đầu tư

- Thông tư 15/2016/TT-BKHĐT ngày 29/9/2016 hướng dẫn lập hồ sơ mời sơ tuyển, hồ sơ mời thầu lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án đầu tư theo hình thức đối tác công tư.

Yêu cầu

Thẩm định và phê duyệt hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu trong lựa chọn Nhà đầu tư thực hiện dự án theo hình thức đối tác công tư.
Không có