Thông tin

Thủ tục Bố trí, ổn định dân cư trong huyện
Lĩnh vực: Lĩnh vực Phát triển nông thôn
Cơ quan ban hành: UBND Tỉnh Hải Dương
Cơ quan trực tiếp thực hiện: UBND cấp Huyện
Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại bộ phận một cửa của UBND cấp huyện.
Thời hạn giải quyết: Tối đa là 30 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ
Lệ phí: không
Đối tượng thực hiện: Tổ chức
Kết quả thực hiện: Quyết định hành chính

Các bước

Thủ tục Bố trí, ổn định dân cư trong huyện

- UBND cấp xã gửi 01 bộ hồ sơ trình Ủy ban nhân dân cấp huyện qua đường bưu điện hoặc trực tiếp đến bộ phận một cửa cuả UBND cấp huyện vào giờ hành chính từ thứ 2 đến thứ 6.

- Trong thời hạn 30 ngày làm việc kể từ khi nhận đầy đủ hồ sơ hợp lệ của Ủy ban nhân dân cấp xã, UBND cấp huyện chỉ đạo phòng Nông nghiệp và PTNT huyện, Phòng Kinh tế thị xã, thành phố được giao quản lý về lĩnh vực bố trí dân cư tổ chức thẩm định hồ sơ và ra quyết định bố trí, ổn định dân cư đến vùng dự án.

Hồ sơ

Thủ tục Bố trí, ổn định dân cư trong huyện

c) Thành phần, số lượng bộ hồ sơ

+ Đơn tự nguyện bố trí, ổn định dân cư;

+ Biên bản họp bình xét hộ dân được bố trí, ổn định;

+ Danh sách trích ngang các hộ bố trí, ổn định dân cư;

+ Tờ trình của UBND cấp xã.

i) Tên mẫu đơn, tờ khai:

- Đơn tự nguyện bố trí, ổn định dân cư  (Mẫu số 1)

- Biên bản bình xét hộ dân tham gia dự án (Mẫu số 2)

- Danh sách các hộ dân tham gia dự án (Mẫu số 3)

Căn cứ pháp lý

Thủ tục Bố trí, ổn định dân cư trong huyện

Thông tư số 19/2015/TT-BNNPTNT ngày 27/4/2015 của Bộ Nông nghiệp và PTNT quy định quy trình bố trí, ổn định dân cư thực hiện chương trình bố trí dân cư theo QĐ1776/Q Đ-TTg ngày 21 tháng 11 năm 2012 của Thủ tường Chính Phủ.

Yêu cầu

Thủ tục Bố trí, ổn định dân cư trong huyện
không