Thông tin

Thủ tục Bố trí, ổn định dân cư ngoài huyện, trong tỉnh
Lĩnh vực: Lĩnh vực Phát triển nông thôn
Cơ quan ban hành: UBND Tỉnh Hải Dương
Cơ quan trực tiếp thực hiện: UBND cấp Huyện
Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại bộ phận một cửa của UBND cấp huyện
Thời hạn giải quyết: Tối đa là 30 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ
Lệ phí: không
Đối tượng thực hiện: Tổ chức
Kết quả thực hiện: Quyết định hành chính.

Các bước

Thủ tục Bố trí, ổn định dân cư ngoài huyện, trong tỉnh

- UBND cấp xã nơi đi gửi 01 bộ hồ sơ trình Ủy ban nhân dân cấp huyện nơi đi qua đường bưu điện hoặc trực tiếp đến phòng nông nghiệp và PTNT huyện, Phòng Kinh tế thị xã, thành phố nơi đi vào giờ hành chính từ thứ 2 đến thứ 6.

- Trong thời hạn 30 ngày làm việc kể từ khi nhận đầy đủ hồ sơ hợp lệ của Ủy ban nhân dân cấp xã, UBND cấp huyện chỉ đạo phòng Nông nghiệp và PTNT huyện, Phòng Kinh tế thị xã, thành phố được giao quản lý về lĩnh vực bố trí dân cư tổ chức thẩm định hồ sơ và ra quyết định bố trí, ổn định dân cư đến vùng dự án đề nghị Ủy ban nhân dân cấp huyện nơi đến ban hành Quyết định tiếp nhận bố trí, ổn định dân cư đến vùng dự án.

- Trong thời hạn 30 ngày làm việc kể từ khi nhận đầy đủ hồ sơ hợp lệ của Ủy ban nhân dân cấp huyện nơi đi, Ủy ban nhân dân cấp huyện nơi đến chỉ đạo Phòng Nông nghiệp và PTNT huyện, Phòng Kinh tế thị xã, thành phố và UBND cấp xã nhận dân tổ chức thẩm tra địa bàn vùng dự án, ban hành Quyết định tiếp nhận bố trí, ổn định dân cư đến vùng dự án.

Hồ sơ

Thủ tục Bố trí, ổn định dân cư ngoài huyện, trong tỉnh

c) Thành phần, số lượng bộ hồ sơ

+ Đơn tự nguyện bố trí, ổn định dân cư;

+ Biên bản họp bình xét hộ dân được bố trí, ổn định;

+ Danh sách trích ngang các hộ bố trí, ổn định dân cư;

+ Tờ trình của UBND cấp xã.

i) Tên mẫu đơn, tờ khai:

- Đơn tự nguyện bố trí, ổn định dân cư  (Mẫu số 1).

- Biên bản bình xét hộ dân tham gia dự án (Mẫu số 2)

- Danh sách các hộ dân tham gia dự án (Mẫu số 3).

Căn cứ pháp lý

Thủ tục Bố trí, ổn định dân cư ngoài huyện, trong tỉnh

Thông tư số 19/2015/TT-BNNPTNT ngày 27/4/2015 của Bộ Nông nghiệp và PTNT quy định quy trình bố trí, ổn định dân cư thực hiện chương trình bố trí dân cư theo QĐ1776/Q Đ-TTg ngày 21 tháng 11 năm 2012 của Thủ tường Chính Phủ.

Yêu cầu

Thủ tục Bố trí, ổn định dân cư ngoài huyện, trong tỉnh
không