Thông tin

Thủ tục Giao rừng cho hộ gia đình, cá nhân
Lĩnh vực: Lĩnh vực Kiểm lâm, Lâm nghiệp
Cơ quan ban hành: UBND Tỉnh Hải Dương
Cơ quan trực tiếp thực hiện: UBND cấp Xã
Cách thức thực hiện: Gửi trực tiếp tại UBND cấp xã hoặc qua đường bưu điện
Thời hạn giải quyết: 36 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ
Lệ phí: Không quy định
Đối tượng thực hiện: Tổ chức, cá nhân
Kết quả thực hiện: Quyết định hành chính

Các bước

Thủ tục Giao rừng cho hộ gia đình, cá nhân

- Hộ gia đình, cá nhân nộp đơn xin giao rừng tại thôn hoặc tại uỷ ban nhân dân cấp xã (phụ lục 3) Thông tư số 38/2007/TT-BNN.

- Uỷ ban nhân dân cấp xã có trách nhiệm:

+ Hướng dẫn cho thôn họp toàn thể đại diện các hộ gia đình của thôn để xem xét và đề nghị ủy ban nhân dân cấp xã phương án và điều chỉnh phương án giao rừng cho từng hộ gia đình trong phạm vi thôn.

+ Chỉ đạo Hội đồng giao rừng của xã thẩm tra về điều kiện giao rừng hộ gia đình, cá nhân có đơn đề nghị được giao rừng báo cáo ủy ban nhân dân xã.

Kiểm tra thực địa khu rừng dự kiến giao cho hộ gia đình, cá nhân để đảm bảo các điều kiện, căn cứ giao rừng theo quy định của pháp luật; khu rừng giao không có tranh chấp

+ Xác nhận và chuyển đơn của hộ gia đình, cá nhân đến Cơ quan có chức năng tham mưu cho Ủy ban nhân dân cấp huyện quản lý lĩnh vực lâm nghiệp (sau đây viết tắt là Cơ quan chức năng cấp huyện).

- Uỷ ban nhân dân cấp huyện sau khi nhận được tờ trình hồ sơ giao rừng do cơ quan chức năng cấp huyện chuyển đến, xem xét quyết định giao rừng cho hộ gia đình, cá nhân (phụ lục 4). Quyết định giao rừng cho hộ gia đình, cá nhân, được gửi đến uỷ ban nhân dân cấp xã, cơ quan chức năng cấp huyện và hộ gia đình, cá nhân. Thời gian thực hiện bước 4 là 3 ngày làm việc.

- Khi nhận được quyết định giao rừng của Ủỷ ban nhân dân cấp huyện, UBND cấp xã có trách nhiệm: tổ chức việc bàn giao rừng tại thực địa cho hộ gia đình, cá nhân có sự tham gia của các chủ rừng liền kề.

- Sau khi nhận bàn giao rừng tại thực địa hộ gia đình, cá nhân có trách nhiệm xác định rõ ranh giới đóng mốc khu rừng được giao, được thuê với sự chứng kiến của đại diện uỷ ban nhân dân cấp xã và các chủ rừng liền kề (phụ lục 6).

Hồ sơ

Thủ tục Giao rừng cho hộ gia đình, cá nhân

c) Thành phần, số lượng bộ hồ sơ:

- Thành phần hồ sơ, bao gồm:

Đơn xin giao rừng theo mẫu Phụ lục 3 của Thông tư số 38/2007/TT-BNN ngày 25/4/2007 của Bộ Nông nghiệp & PTNT.

- Số lượng hồ sơ: 01 (bộ)

i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không quy định

- Đơn xin giao rừng

- Biểu thống kê đặc điểm khu rừng

(Theo Thông tư số 38/2007/TT-BNN ngày 25/4/2007)

Căn cứ pháp lý

Thủ tục Giao rừng cho hộ gia đình, cá nhân

- Luật Bảo vệ và phát triển rừng số: 29/2004/QH11 ngày 03/12/2004;

- Nghị định số 23/2006/NĐ-CP ngày 03/3/2006;

- Thông tư số 38/2007/TT-BNN ngày 25/4/2007;

- Thông tư số 25/2011/TT-BNN&PTNT ngày 06/4/2011 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về sửa đổi bổ sung, bãi bỏ một số quy định về thủ tục hành chính trong lĩnh vực bảo vệ và phát triển rừng theo Nghị quyết số 57/NQ-CP ngày 15/12/2010).


Yêu cầu

Thủ tục Giao rừng cho hộ gia đình, cá nhân

Hộ gia đình, cá nhân đang sinh sống trên địa bàn cấp xã nơi có rừng để trực tiếp sản xuất lâm nghiệp.