Thông tin

Thủ tục Cho thuê rừng đối với hộ gia đình, cá nhân
Lĩnh vực: Lĩnh vực Kiểm lâm, Lâm nghiệp
Cơ quan ban hành: UBND Tỉnh Hải Dương
Cơ quan trực tiếp thực hiện: UBND cấp Xã
Cách thức thực hiện: Gửi trực tiếp hoặc qua đường bưu điện.
Thời hạn giải quyết: 45 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ
Lệ phí: Không
Đối tượng thực hiện: Cá nhân
Kết quả thực hiện: Quyết định và Biên bản bàn giao rừng.

Các bước

Thủ tục Cho thuê rừng đối với hộ gia đình, cá nhân

Bước 1: chuẩn bị

Thực hiện theo quy định tại điểm a khoản 4 mục II, Thông tư số 38/2007/TT-BNN.

Bước 2: tiếp nhận đơn và xét duyệt đơn

Hộ gia đình, cá nhân nộp 01 bộ hồ sơ đến Uỷ ban nhân dân cấp xã, thời gian thực hiện bước 2 là 15 ngày làm việc.

Bước 3: thẩm định và hoàn thiện hồ sơ

- Thực hiện theo quy định tại điểm c khoản 4 mục II Thông tư số 38/2007/TT-BNN.

- Cơ quan có chức năng cấp huyện có trách nhiệm:

+ Chủ trì thẩm định tính khả thi của kế hoạch sử dụng rừng của hộ gia đình, cá nhân đề nghị thuê rừng;

+ Lập, trình Uỷ ban nhân dân cấp huyện kế hoạch tổ chức đấu giá quyền sử dụng rừng (bằng tiền thuê rừng, nếu có nhiều người cùng đề nghị thuê rừng trên cùng một địa điểm);

+ Gửi 01 bộ hồ sơ liên quan đến khu rừng tới cơ quan thuế để xác định nghĩa vụ tài chính (nếu có). Thời gian thực hiện bước 3 là 15 ngày làm việc”.

Hồ sơ

Thủ tục Cho thuê rừng đối với hộ gia đình, cá nhân

c) Thành phần, số lượng hồ sơ:

+ Thành phần hồ sơ:

- Đơn đề nghị thuê rừng (Phụ lục 06);

- Kế hoạch sử dụng rừng (Phụ lục 07).

+ Số lượng hồ sơ: 01 (bộ)

i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:

- Đơn đề nghị thuê rừng (Phụ lục 06);

- Kế hoạch sử dụng rừng (Phụ lục 07).

Căn cứ pháp lý

Thủ tục Cho thuê rừng đối với hộ gia đình, cá nhân

- Luật Bảo vệ và phát triển rừng số: 29/2004/QH11 ngày 03/3/2004;

- Nghị định số 23/2006/NĐ-CP ngày 03/3/2006 của Chính phủ về thi hành Luật Bảo vệ và phát triển rừng;

- Quyết định số 186/2006/QĐ-TTg ngày 14/8/2006 của Thủ tướng Chính Phủ về ban hành quy chế quản lý rừng.;

- Thông tư số 38/2007/TT-BNN ngày 25/4/2007 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hướng dẫn trình tự, thủ tục giao rừng, cho thuê rừng, thu hồi rừng cho tổ chức, hộ gia đình, cá nhân và cộng đồng dân cư thôn.

Yêu cầu

Thủ tục Cho thuê rừng đối với hộ gia đình, cá nhân
Không quy định