Thông tin

- Trường hợp thương nhân nộp hồ sơ trực tiếp tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Sở Công Thương, cán bộ tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ, nếu hợp lệ thì ghi giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn ngày trả kết quả. Trường hợp hồ sơ không đầy đủ hợp lệ, trả lại hồ sơ, hướng dẫn thương nhân hoàn thiện đầy đủ theo quy định. Hồ sơ đầy đủ và hợp lệ được chuyển về Phòng Quản lý công nghiệp, Sở Công Thương. - Trường hợp thương nhân nộp hồ sơ qua đường bưu điện, ngày tiếp nhận hồ sơ được tính theo dấ
Lĩnh vực: Lĩnh vực khí dầu mỏ hóa lỏng (LPG)
Cơ quan ban hành: UBND Tỉnh Hải Dương
Cơ quan trực tiếp thực hiện: Sở Công thương
Cách thức thực hiện: - Qua bưu điện. - Nộp trực tiếp tại bộ phận “Tiếp nhận và trả kết quả” thuộc Sở Công Thương.
Thời hạn giải quyết: 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ
Lệ phí: không quy định
Đối tượng thực hiện: Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy chứng nhận đủ điều kiện nạp LPG vào phương tiện vận tải.

Các bước

- Trường hợp thương nhân nộp hồ sơ trực tiếp tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Sở Công Thương, cán bộ tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ, nếu hợp lệ thì ghi giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn ngày trả kết quả. Trường hợp hồ sơ không đầy đủ hợp lệ, trả lại hồ sơ, hướng dẫn thương nhân hoàn thiện đầy đủ theo quy định. Hồ sơ đầy đủ và hợp lệ được chuyển về Phòng Quản lý công nghiệp, Sở Công Thương. - Trường hợp thương nhân nộp hồ sơ qua đường bưu điện, ngày tiếp nhận hồ sơ được tính theo dấ

Hồ sơ

- Trường hợp thương nhân nộp hồ sơ trực tiếp tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Sở Công Thương, cán bộ tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ, nếu hợp lệ thì ghi giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn ngày trả kết quả. Trường hợp hồ sơ không đầy đủ hợp lệ, trả lại hồ sơ, hướng dẫn thương nhân hoàn thiện đầy đủ theo quy định. Hồ sơ đầy đủ và hợp lệ được chuyển về Phòng Quản lý công nghiệp, Sở Công Thương. - Trường hợp thương nhân nộp hồ sơ qua đường bưu điện, ngày tiếp nhận hồ sơ được tính theo dấ

c) Thành phần, số lượng bộ hồ sơ:

* Số lượng bộ hồ sơ: 01 bản

* Thành phần hồ sơ:

- Giấy đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện.

- Bản gốc (nếu có) hoặc Bản sao Giấy chứng nhận đủ điều kiện.

i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Giấy đề nghị cấp lại theo Phụ lục số 19 của Thông tư 03/2016/TT-BCT.

Căn cứ pháp lý

- Trường hợp thương nhân nộp hồ sơ trực tiếp tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Sở Công Thương, cán bộ tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ, nếu hợp lệ thì ghi giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn ngày trả kết quả. Trường hợp hồ sơ không đầy đủ hợp lệ, trả lại hồ sơ, hướng dẫn thương nhân hoàn thiện đầy đủ theo quy định. Hồ sơ đầy đủ và hợp lệ được chuyển về Phòng Quản lý công nghiệp, Sở Công Thương. - Trường hợp thương nhân nộp hồ sơ qua đường bưu điện, ngày tiếp nhận hồ sơ được tính theo dấ

- Nghị định số 19/2016/NĐ-CP ngày 22/3/2016 của Chính phủ về kinh doanh khí;

- Thông tư 03/2016/TT-BCT ngày 10/5/2016 của Bộ Công Thương quy định chi tiết một số điều của Nghị định số 19/2016/NĐ-CP ngày 22/3/2016 của Chính phủ về kinh doanh khí;

- Thông tư số 77/2012/TT-BTC ngày 16/5/2012 của Bộ Tài chính Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định kinh doanh hàng hoá, dịch vụ hạn chế kinh doanh; Phí thẩm định kinh doanh hàng hoá, dịch vụ kinh doanh có điều kiện thuộc lĩnh vực thương mại; Lệ phí cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh; Lệ phí cấp Giấy phép kinh doanh thuộc lĩnh vực thương mại và lệ phí cấp Giấy phép thành lập Sở Giao dịch hàng hoá.

 

Yêu cầu

- Trường hợp thương nhân nộp hồ sơ trực tiếp tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Sở Công Thương, cán bộ tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ, nếu hợp lệ thì ghi giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn ngày trả kết quả. Trường hợp hồ sơ không đầy đủ hợp lệ, trả lại hồ sơ, hướng dẫn thương nhân hoàn thiện đầy đủ theo quy định. Hồ sơ đầy đủ và hợp lệ được chuyển về Phòng Quản lý công nghiệp, Sở Công Thương. - Trường hợp thương nhân nộp hồ sơ qua đường bưu điện, ngày tiếp nhận hồ sơ được tính theo dấ

Giấy chứng nhận bị mất, sai sót hoặc bị hư hỏng.