Thông tin

Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện nạp CNG vào phương tiện vận tải
Lĩnh vực: Lĩnh vực Khí thiên nhiên nén (CNG)
Cơ quan ban hành: UBND Tỉnh Hải Dương
Cơ quan trực tiếp thực hiện: Sở Công thương
Cách thức thực hiện: - Qua bưu điện. - Nộp trực tiếp tại bộ phận “Tiếp nhận và trả kết quả” thuộc Sở Công Thương.
Thời hạn giải quyết: 30 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ
Lệ phí: * Đối với doanh nghiệp/ hợp tác xã + Địa bàn thành phố, thị xã: - Mức thu phí thẩm định doanh nghiệp là 1.200.000đ/điểm kinh doanh; - Mức thu lệ phí cấp giấy chứng nhận là 200.000đ/giấy. + Địa bàn các huyện: - Mức thu phí thẩm định doanh nghiệp là 600.000đ/điểm kinh doanh; - Mức thu lệ phí cấp giấy chứng nhận là 100.000đ/giấy * Đối với hộ kinh doanh + Địa bàn thành phố, thị xã: - Mức thu phí thẩm định 400.000đ/điểm kinh doanh; - Mức thu lệ phí cấp giấy chứng nhận là 200.000đ/giấy. + Địa bàn cá
Đối tượng thực hiện: Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy chứng nhận đủ điều kiện nạp CNG vào phương tiện vận tải .

Các bước

Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện nạp CNG vào phương tiện vận tải

Trường hợp thương nhân nộp hồ sơ trực tiếp tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Sở Công Thương, cán bộ tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ, nếu hợp lệ thì ghi giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn ngày trả kết quả. Trường hợp hồ sơ không đầy đủ hợp lệ, trả lại hồ sơ, hướng dẫn thương nhân hoàn thiện đầy đủ theo quy định. Hồ sơ đầy đủ và hợp lệ được chuyển về Phòng Quản lý công nghiệp, Sở Công Thương.

Trường hợp thương nhân nộp hồ sơ qua đường bưu điện, ngày tiếp nhận hồ sơ được tính theo dấu của bưu điện. Trong thời hạn bẩy (07) ngày làm việc, phòng quản lý công nghiệp kiểm tra tính hợp lệ, đầy đủ của hồ sơ Trường hợp hồ sơ không đầy đủ, hợp lệ, có văn bản yêu cầu thương nhân bổ sung.

Trong thời hạn ba mươi (30) ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ đầy đủ và hợp lệ, phòng Quản lý công nghiệp có trách nhiệm xem xét, thẩm định trình lãnh đạo Sở ký. Kết quả được chuyển trả cho bộ phận tiếp nhận và trả kết quả. Trường hợp từ chối cấp Giấy chứng nhận phải trả lời bằng văn bản nêu rõ lý do.

Thời gian tiếp nhận hồ sơ: Giờ hành chính.

Địa điểm tiếp nhận hồ sơ: Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả, Sở Công Thương Hải Dương (Số 14A phố Bắc Sơn, thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương).

Hồ sơ

Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện nạp CNG vào phương tiện vận tải

c) Thành phần, số lượng hồ sơ:

* Số lượng bộ hồ sơ: 01 bộ

* Thành phần hồ sơ:

Giấy đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện nạp CNG vào phương tiện vận tải theo Phụ lục số 09 Thông tư số 03/2016/TT-BCT.

Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

Bản sao Giấy chứng nhận đủ điều kiện xuất khẩu, nhập khẩu CNG hoặc Giấy chứng nhận đủ điều kiện làm thương nhân phân phối CNG.

Tài liệu chứng minh trạm nạp CNG vào phương tiện vận tải phù hợp với quy hoạch và được cấp có thẩm quyền phê duyệt cho phép đầu tư xây dựng.

Bản sao Giấy chứng nhận kết quả kiểm định thiết bị đo lường hoặc hiệu chuẩn theo quy định của pháp luật về đo lường.

Tài liệu chứng minh đáp ứng điều kiện an toàn về phòng cháy và chữa cháy.

Bản sao Giấy chứng nhận kết quả kiểm định máy, thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn nạp CNG vào phương tiện vận tải.

Bản sao Giấy chứng nhận kết quả kiểm định thiết bị nạp, hệ thống ống dẫn, bồn chứa và các thiết bị phụ trợ.

Bản sao các quy trình: nạp CNG vào phương tiện vận tải, vận hành máy, thiết bị trong trạm, xử lý sự cố và an toàn lao động

i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Giấy đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện nạp CNG vào phương tiện vận tải theo Phụ lục số 09 của Thông tư 03/2016/TT-BCT.

Căn cứ pháp lý

Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện nạp CNG vào phương tiện vận tải

- Nghị định số 19/2016/NĐ-CP ngày 22/3/2016 của Chính phủ về kinh doanh khí;

- Thông tư 03/2016/TT-BCT ngày 10/5/2016 của Bộ Công Thương quy định chi tiết một số điều của Nghị định số 19/2016/NĐ-CP ngày 22/3/2016 của Chính phủ về kinh doanh khí;

- Thông tư số 77/2012/TT-BTC ngày 16/5/2012 của Bộ Tài chính Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định kinh doanh hàng hoá, dịch vụ hạn chế kinh doanh; Phí thẩm định kinh doanh hàng hoá, dịch vụ kinh doanh có điều kiện thuộc lĩnh vực thương mại; Lệ phí cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh; Lệ phí cấp Giấy phép kinh doanh thuộc lĩnh vực thương mại và lệ phí cấp Giấy phép thành lập Sở Giao dịch hàng hoá.

 

Yêu cầu

Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện nạp CNG vào phương tiện vận tải

Thuộc sở hữu của thương nhân kinh doanh CNG đầu mối

Phải phù hợp với quy hoạch và được cấp có thẩm quyền phê duyệt cho phép đầu tư xây dựng.

Phương tiện, thiết bị đo lường đã được kiểm định hoặc hiệu chuẩn theo quy định của pháp luật về đo lường.

Đáp ứng điều kiện an toàn về phòng cháy và chữa cháy.

Trạm nạp, thiết bị nạp, hệ thống ống dẫn, bồn chứa và thiết bị phụ trợ phải tuân thủ các quy định về an toàn tại quy chuẩn kỹ thuật quốc gia hiện hành.

Máy, thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động, vệ sinh lao động của trạm nạp đã được kiểm định và đăng ký theo quy định

Có đầy đủ các quy trình: Nạp CNG vào phương tiện vận tải, xe bồn, vận hành máy, thiết bị trong trạm, xử lý sự cố và các quy định về an toàn.