Thông tin

Thủ tục hành chính “Báo cáo nhu cầu sử dụng người lao động nước ngoài”
Lĩnh vực: Lĩnh vực Lao động
Cơ quan ban hành: UBND Tỉnh Hải Dương
Cơ quan trực tiếp thực hiện: Văn phòng UBND tỉnh
Cách thức thực hiện: Tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Hải Dương (tầng 1 Thư viện tỉnh, đường Tôn Đức Thắng, thành phố Hải Dương)
Thời hạn giải quyết: Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được báo cáo giải trình (Khoản 2 điều 4 Thông tư 40/2016/TT-BLĐTBXH)
Lệ phí: Không quy định.
Đối tượng thực hiện: Tổ chức, cá nhân
Kết quả thực hiện: Công văn chấp thuận vị trí công việc sử dụng người lao động nước ngoài của Chủ tịch UBND cấp tỉnh

Các bước

Thủ tục hành chính “Báo cáo nhu cầu sử dụng người lao động nước ngoài”

- Bước 1: Trước ít nhất 30 ngày kể từ ngày người sử dụng lao động (trừ nhà thầu) dự kiến tuyển người lao động nước ngoài, người sử dụng lao động phải báo cáo giải trình về nhu cầu sử dụng người lao động nước ngoài, bao gồm: vị trí công việc, chức danh công việc, số lượng, thời gian làm việc, lý do và nộp trực tiếp tới Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh (Khoản 1 điều 4 Thông tư 40/2016/TT-BLĐTBXH).

- Bước 2: Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh xem xét, thông báo việc chấp thuận hoặc không chấp thuận (nêu rõ lý do) trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày nhận được báo cáo của người sử dụng lao động.

          Hồ sơ nộp tại bộ phận 1 cửa thuộc văn phòng UBND tỉnh vào giờ hành chính các ngày làm việc trong tuần.

Hồ sơ

Thủ tục hành chính “Báo cáo nhu cầu sử dụng người lao động nước ngoài”

c) Thành phần hồ sơ:  Văn bản báo cáo giải trình nhu cầu sử dụng người lao động nước ngoài.

d) Số lượng hồ sơ: 01 bộ hồ sơ.

k) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Văn bản báo cáo giải trình nhu cầu sử dụng người lao động nước ngoài (Mẫu số 01 ban hành kèm Thông tư số 40/2016/TT-BLĐTBXH).

Căn cứ pháp lý

Thủ tục hành chính “Báo cáo nhu cầu sử dụng người lao động nước ngoài”

- Bộ luật Lao động 2012 (từ Điều 169 đến Điều 175);

- Điều 4 Nghị định 11/2016/NĐ-CP ngày 03/2/2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Bộ luật lao động về Lao động nước ngoài tại Việt Nam.

- Điều 4 Thông tư 40/2016/TT-BLĐTBXH ngày 25/10/2016 của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định 11/2016/NĐ-CP.

Yêu cầu

Thủ tục hành chính “Báo cáo nhu cầu sử dụng người lao động nước ngoài”

Người sử dụng lao động có nhu cầu sử dụng người lao động nước ngoài.