Thông tin

Thủ tục chấp thận cho phép tổ chức hội nghị, hội thảo có yếu tố nước ngoài tại tỉnh Hải Dương
Lĩnh vực: Lĩnh vực Ngoại vụ
Cơ quan ban hành: UBND Tỉnh Hải Dương
Cơ quan trực tiếp thực hiện: Văn phòng UBND tỉnh
Cách thức thực hiện: Tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Hải Dương (tầng 1 Thư viện tỉnh, đường Tôn Đức Thắng, thành phố Hải Dương)
Thời hạn giải quyết: Không quy định
Lệ phí: Không
Đối tượng thực hiện: Tổ chức
Kết quả thực hiện: Không quy định

Các bước

Thủ tục chấp thận cho phép tổ chức hội nghị, hội thảo có yếu tố nước ngoài tại tỉnh Hải Dương

* Đối với các cơ quan khi tổ chức hội nghị, hội thảo quốc tế thuộc thẩm quyền quyết định của UBND tỉnh:

+ Bước 1: Các cơ quan khi tổ chức hội nghị, hội thảo quốc tế lấy ý kiến bằng văn bản của các cơ quan, địa phương liên quan.

+ Bước 2: Khi có ý kiến trả lời của các cơ quan liên quan, các cơ quan tổ chức họi nghị, hội thảo quốc tế nộp Hồ sơ xin phép tổ chức hội nghị, hội thảo có yếu tố nước ngoài tại Hải Dương tại bộ phận một cửa của Văn phòng UBND tỉnh Hải Dương.

+ Bước 3: Từ Bộ phận một cửa, chuyển đến bộ phận chuyên môn để xử lý. Nếu hồ sơ đủ điều kiện, Văn phòng UBND tỉnh sẽ trình Lãnh đạo UBND tỉnh xem xét và quyết định.

+ Bước 4: Trả kết quả cho tổ chức.

* Đối với các tổ chức nước ngoài:

+ Bước 1: Tổ chức nước ngoài khi tổ chức hội nghị, hội thảo có yếu tố nước ngoài nộp Hồ sơ tại bộ phận một cửa của Văn phòng UBND tỉnh Hải Dương.

+ Bước 2: Từ Bộ phận một cửa, chuyển đến bộ phận chuyên môn để xử lý. Nếu hồ sơ đủ điều kiện, Văn phòng UBND tỉnh tham mưu cho UBND tỉnh tiến hành lấy ý kiến bằng văn bản của các cơ quan, đơn vị liên quan.

Các cơ quan được lấy ý kiến có trách nhiệm trả lời bằng văn bản không quá 15 ngày kể từ ngày nhận được văn bản của UBND tỉnh.

Sau khi tổng hợp ý kiến của các đơn vị liên quan, Văn phòng UBND tỉnh trình Lãnh đạo UBND tỉnh xem xét và quyết định.

+ Bước 3: Trả kết quả cho tổ chức .

Hồ sơ

Thủ tục chấp thận cho phép tổ chức hội nghị, hội thảo có yếu tố nước ngoài tại tỉnh Hải Dương

c) Thành phần, số lượng bộ hồ sơ:

- Tờ trình gửi UBND tỉnh về việc xin phép tổ chức hội nghị, hội thảo tại tỉnh. Thời hạn trình ít nhất là 20 ngày trước ngày dự kiến tổ chức.

- Đề án hoặc kế hoạch tổ chức.

Trong đề án hoặc kế hoạch tổ chức cần nêu rõ:

        + Lý do, danh nghĩa tổ chức, mục đích của hội nghị, hội thảo.

        + Thời gian và địa điểm tổ chức hội nghị, hội thảo; địa điểm tham quan, khảo sát (nếu có).

        + Hình thức và công nghệ tổ chức (trong trường hợp hội nghị, hội thảo trực tuyến).

       + Nội dung, chương trình làm việc và các hoạt động bên lề hội nghị, hội thảo;

        + Thành phần tham gia tổ chức: cơ quan phía Việt Nam, cơ quan phía nước ngoài, cơ quan tài trợ (nếu có);

       + Thành phần tham dự: số lượng và cơ cấu thành phần đại biểu, bao gồm cả đại biểu Việt Nam và đại biểu có quốc tịch nước ngoài;

       + Nguồn kinh phí (không áp dụng đối với đơn vị tổ chức là tổ chức nước ngoài);

       + Ý kiến của các cơ quan, địa phương liên quan (nếu có) (không áp dụng đối với đơn vị tổ chức là tổ chức nước ngoài).

- Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

i)  Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không.

Căn cứ pháp lý

Thủ tục chấp thận cho phép tổ chức hội nghị, hội thảo có yếu tố nước ngoài tại tỉnh Hải Dương

Quyết định số 76/2010/QĐ-TTg ngày 30/11/2010 của Thủ tướng Chính phủ về việc tổ chức, quản lý hội nghị, hội thảo quốc tế tại Việt Nam.

Yêu cầu

Thủ tục chấp thận cho phép tổ chức hội nghị, hội thảo có yếu tố nước ngoài tại tỉnh Hải Dương
Không quy định