Thông tin

Thẩm định thiết kế bản vẽ thi công - dự toán các công trình về điện
Lĩnh vực: Lĩnh vực Điện
Cơ quan ban hành: UBND Tỉnh Hải Dương
Cơ quan trực tiếp thực hiện: Sở Công thương
Cách thức thực hiện: Tổ chức, công dân nộp hồ sơ và nhận kết quả trực tiếp tại Bộ phận “Tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả” Sở Công Thương.
Thời hạn giải quyết: 15 (đối với công trình cấp IV), 23 (đối với công trình cấp II, III) ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.
Lệ phí: ≤ 15 tỷ: hệ số (0,19 + 0,185)% x giá trị xây lắp công trình trước thuế.
Đối tượng thực hiện: Tổ chức, cá nhân
Kết quả thực hiện: Kết quả thẩm định

Các bước

Thẩm định thiết kế bản vẽ thi công - dự toán các công trình về điện

- Trường hợp tổ chức nộp hồ sơ trực tiếp tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Sở Công Thương, cán bộ tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ, nếu hợp lệ thì ghi giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn ngày trả kết quả. Trường hợp hồ sơ không đầy đủ hợp lệ, trả lại hồ sơ, hướng dẫn tổ chức hoàn thiện đầy đủ theo quy định. Hồ sơ đầy đủ và hợp lệ được chuyển về Phòng Quản lý năng lượng, Sở Công Thương.

- Trong thời hạn mười lăm ngày (15) ngày làm việc đối với công trình cấp IV và hai mươi ba ngày làm việc (23) ngày làm đối với công trình cấp II kể từ ngày nhận được hồ sơ đầy đủ và hợp lệ, phòng Quản lý năng lượng có trách nhiệm xem xét, thẩm định trình lãnh đạo Sở ký. Kết quả được chuyển trả cho bộ phận tiếp nhận và trả kết quả. Trường hợp từ chối thẩm định phải trả lời bằng văn bản nêu rõ lý do.

- Thu phí, lệ phí, trả kết quả cho tổ chức, công dân.

- Thời gian tiếp nhận hồ sơ: Giờ hành chính.

- Địa điểm tiếp nhận hồ sơ: Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả, Sở Công Thương Hải Dương (Số 14A phố Bắc Sơn, thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương).

Hồ sơ

Thẩm định thiết kế bản vẽ thi công - dự toán các công trình về điện

d) Thành phần, số lượng hồ sơ:

+ Thành phần hồ sơ:

- Tờ trình thẩm định (Mẫu số 06 Nghị định 59/2015/NĐ-CP)

- Hồ sơ TKKT, TKBVTC- DT triển khai sau TKCS, các tài liệu khảo sát xây dựng liên quan (phương án kỹ thuật khảo sát, báo cáo khảo sát xây dựng, biên bản nghiệm thu kết quả khảo sát XD)

- Quyết định phê duyệt dự án đầu tư XD công trình kèm theo hồ sơ thiết kế cơ sở được phê duyệt hoặc phê duyệt chủ trương đầu tư XD công trình (®èi víi c«ng tr×nh sö dông vèn NS).

- Văn bản thẩm duyệt phòng cháy chữa cháy và báo cáo đánh giá tác động môi trường do cơ quan có thẩm quyền phê duyệt (đối với cấp điện áp 110KV) hoặc kế hoạch bảo vệ môi trường (đối với đường dây  ≤ 35KV);

- Hồ sơ năng lực của các đơn vị tư vấn;

- Báo cáo tổng hợp của chủ đầu tư (mẫu số 01 Thông tư 18/2016/TT-BXD)

- Biên bản khảo sát xây dựng, biên bản nghiệm thu kết quả khảo sát XD.

+ Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

k) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai

- Tờ trình thẩm định (Mẫu số 06 Nghị định 59/2015/NĐ-CP));

- Báo cáo tổng hợp của chủ đầu tư  (mẫu số 01 Thông tư 18/2016/TT-BXD)

Căn cứ pháp lý

Thẩm định thiết kế bản vẽ thi công - dự toán các công trình về điện

- Căn cứ Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/6/2014;

- Căn cứ Nghị định 46/2015/NĐ-CP ngày 12/5/2015 của Chính phủ về quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng;

- Căn cứ Nghị định 32/2015/NĐ-CP ngày 25 tháng 3 năm 2015 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng;

- Căn cứ Nghị định 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính Phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng;

- Thông tư số 05/2016/TT-BXD ngày 10/3/2016 của Bộ Xây dựng;

- Thông tư 03/2016/TT-BXD ngày 10/3/2016 của Bộ xây dựng v/v quy định về phân cấp công trình xây dựng và hướng dẫn áp dụng trong quản lý hoạt động đầu tư xây dựng;

- Thông tư số 18/2016/TT-BXD ngày  30/6/2016 của Bộ Xây dựng quy định chi tiết và hướng dẫn một số nội dung về thẩm định, phê duyệt dự án và thiết kế, dự toán xây dựng công trình;

         -  Quyết định số 20/2016/QĐ-

Yêu cầu

Thẩm định thiết kế bản vẽ thi công - dự toán các công trình về điện
Không quy định