Trang chủ

Thông tin

Cấp lại Giấy xác nhận Nội dung quảng cáo thực phẩm
Lĩnh vực: Công Thương
Cơ quan ban hành: UBND Tỉnh Hải Dương
Cơ quan trực tiếp thực hiện: Sở Công thương
Cách thức thực hiện: -Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ và nhận kết quả trực tiếp tại Bộ phận "Tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả"
Thời hạn giải quyết: trong thời hạn năm (5) ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định.
Lệ phí: Giấy xác nhận
Đối tượng thực hiện: Tất cả
Kết quả thực hiện:

Các bước

Cấp lại Giấy xác nhận Nội dung quảng cáo thực phẩm
Trình tự thực hiện
Tên bướcMô tả bước
1. - Tổ chức, cá nhân có nhu cầu nộp hồ sơ tại bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả thuộc Sở Công thương. Cán bộ tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ, nếu hợp lệ thì giao phiếu tiếp nhận hồ sơ và hẹn ngày trả kết quả; trường hợp hồ sơ không đầy đủ, hợp lệ, trả lại hồ sơ và hướng dẫn tổ chức, cá nhân bổ sung hoàn thiện hồ sơ theo quy định. 
2. - Hồ sơ hợp lệ sẽ được chuyển về phòng Kỹ thuật An toàn- Môi trường để thẩm định, kiểm tra, trình lãnh đạo Sở ký cấp lại giấy xác nhận. Kết quả được chuyển trả cho bộ phận tiếp nhận và trả kết quả; Trường hợp từ chối cấp Giấy xác nhận sẽ trả lời bằng văn bản cho tổ chức, cá nhân, trong đó nêu rõ lý do. 
3. - Thu lệ phí và trả kết quả cho thương nhân.

Hồ sơ

Cấp lại Giấy xác nhận Nội dung quảng cáo thực phẩm
Thành phần hồ sơ
Thành phần hồ sơ
1.+ Trong trường hợp Giấy xác nhận đã được cấp bị mất, thất lạc hoặc bị hỏng, cơ sở sản xuất thực phẩm phải có văn bản đề nghị cấp lại Gửi tới Sở Công thương để được xem xét cấp lại. 
Số bộ hồ sơ01 bộ
Mẫu đơn, mẫu tờ khai
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khaiVăn bản quy định
Phụ lục III.doc

Căn cứ pháp lý

Cấp lại Giấy xác nhận Nội dung quảng cáo thực phẩm

Yêu cầu

Cấp lại Giấy xác nhận Nội dung quảng cáo thực phẩm